HYFRA SIGMA 16‑S

5/5 — (3 votes) 

Ser­wis HYFRA SIGMA 16‑S chło­dze­nie lase­ra BLM LT-FREE | SKiC Robert Aptacy

SKiC Robert Apta­cy wraz z fir­mą Chil­ler­Tech zosta­li­śmy popro­sze­ni o napra­wę i ser­wis chil­ler HYFRA Sig­ma 16‑s. Agre­gat wody lodo­wej ma za zada­nie wychło­dzić laser BLM Gro­up LT-FREE

Przegląd zerowy wytwornicy wody lodowej HYFRA SIGMA 16‑S

Prze­sym­pa­tycz­ny i bar­dzo pomoc­ny pra­cow­nik tech­nicz­ny zle­ce­nio­daw­cy dokład­nie wytłu­ma­czył Nam co się dzia­ło z urzą­dze­niem. We wła­snym zakre­sie przed Naszym przy­by­ciem sam otwo­rzył urzą­dze­nie i odna­lazł miej­sce wycie­ku fre­onu. Na naszą proś­bę wyłą­czył urzą­dze­nie by sprę­żar­ka nie zacią­gnę­ła wil­got­no­ści z otoczenia.

Czynności pomiarowe i kontrolne wchodzące w skład przeglądu zerowego chillera:

 1. Kon­tro­la obec­no­ści fre­onu w agre­ga­cie wody lodo­wej — wynik nega­tyw­ny ciśnie­nie fre­onu 2 bary
 2. Pró­ba szczel­no­ści z wyko­rzy­sta­niem Azo­tu Technicznego
 3. Odna­le­zie­nie nie­szczel­no­ści nie było trud­ne ponie­waż Tech­nicz­ny od począt­ku wie­dział gdzie doszło do rozszczelnienia.
 4. Kon­tro­la pra­cy sprę­żar­ki, wen­ty­la­to­ra skra­pla­cza oraz pom­py wody.
 5. Wyko­na­nie pro­to­ko­łu prze­glą­du / napra­wy w któ­rym wska­za­li­śmy uster­ki, zagro­że­nia oraz kosz­to­rys naprawy.

Naprawa chiller HYFRA SIGMA 16‑S

Po zaak­cep­to­wa­niu kosz­tu napra­wy zle­ce­nio­daw­ca zde­cy­do­wał się na napra­wę a ponad­to popro­sił Nas o wyko­na­nie peł­ne­go ser­wi­su chil­le­ra. Czyn­no­ści wcho­dzą­ce w skład napra­wy wytwor­ni­cy wody lodo­wej HYFRA SIGMA 16‑S:

 1. Wymia­na zawo­ru roz­pręż­ne­go na zawór roz­pręż­ny Dan­foss TEN2
 2. Prze­ro­bie­nie króć­ców połą­cze­nio­wych insta­la­cji fre­ono­wej pod nowy zawór roz­pręż­ny, spa­wa­nie i kielichowanie.
 3. Wymia­na fil­tra — osu­sza­cza insta­la­cji freonowej.
 4. Pró­ba szczel­no­ści z wyko­rzy­sta­niem Azo­tu tech­nicz­ne­go — ciśnie­nie 14 Bar, czas pró­by 10 minut.
 5. Wyko­na­nie próż­ni ukła­du fre­ono­we­go, czas odsy­sa­nia z wyko­rzy­sta­niem pom­py próż­nio­wej dwu­stop­nio­wej — czas odsy­sa­nia 1 godzina.
 6. Nabi­cie urzą­dze­nia Nowym fre­onem R410A
 7. Roz­ruch urządzenia 
 8. Wyko­na­li­śmy pomia­ry prą­dów: sprę­żar­ki, wen­ty­la­to­ra oraz pom­py obie­go­wej medium chło­dze­nia i przy­rów­na­li­śmy wyni­ki pomia­ru do DTR w wynik pobór prą­dów zgod­ny z DTR

Serwis HYFRA SIMAG 16-SSerwis HYFRA SIGMA 16‑S

Po zakoń­cze­niu wszyst­kich prac napraw­czych, prze­stą­pi­li­śmy do wyko­na­nia peł­ne­go ser­wi­su wytwor­ni­cy wody lodo­wej. W skład usłu­gi weszło:

 1. Umy­li­śmy agre­gat wody lodo­wej w szcze­gól­no­ści skra­placz, łopat­ki wen­ty­la­to­ra skraplacza
 2. Nie­ste­ty na proś­bę zle­ce­nio­daw­cy nie mie­li­śmy moż­li­wo­ści wymy­cia komo­ry wody lodowej
 3. Pod­krę­ca­li­śmy wszyst­kie łączów­ki w sza­fie sterowniczej
 4. Skon­tro­lo­wa­li­śmy auto­ma­ty­kę i ste­ro­wa­nie: flow-swich, pre­so­sta­ty, son­dy pomia­ro­we oraz spraw­dzi­li­śmy sku­tecz­ność ich zadziałania
 5. Skon­tro­lo­wa­li­śmy insta­la­cję wody lodo­wej całą w urzą­dze­niu, krót­ce połą­cze­nio­we i  węże do same­go lase­ra któ­ry jest chło­dzo­ny naszym Chillerem.
 6. Uzu­peł­ni­li­śmy utwo­rzo­ną przed chwi­lą kar­tą urządzenia. 

Wynik napra­wy chil­ler HYFRA Sig­ma-16S pozy­tyw­ny. Urzą­dze­nie pra­cu­je rów­no, cicho i wydajnie.

Zapra­sza­my wszyst­kich Pań­stwa do korzy­sta­nia z Naszych usług w zakre­sie napra­wy i ser­wi­su agre­ga­tów wody lodo­wej dowol­ne­go pro­du­cen­ta i o dowol­nej wydaj­no­ści chłod­ni­czej, Dzia­ła­my na tere­nie całej POLSKI.

Nasz part­ner fir­ma Chil­ler­Tech jest w sta­nie sprze­dać lub wyna­jąć choć­by tyl­ko na czas napra­wy agre­gat wody lodo­wej o dowol­nej wydaj­no­ści chłod­ni­czej. Wraz z tą fir­mą budu­je­my i moder­ni­zu­je­my wszel­kie sys­te­my sta­bi­li­za­cji ter­micz­nej maszyn, urzą­dzeń, pro­ce­sów che­micz­nych i przemysłowych. 

Serwis i naprawa agregatów wody lodowej Hyfra | Cała Polska