Serwis i naprawa nagrzewnic

5/5 — (2 votes) 

Ser­wis i napra­wa nagrzew­nic | SKiC Robert Apta­cyChłod­nic­two przemysłowe

Jeste­śmy fir­mą świad­czą­cą usłu­gi w bran­ży chłod­nic­twa prze­my­sło­we­go i kli­ma­ty­za­cji od bli­sko 20 lat. Kom­plek­so­we usłu­gi w zakre­sie kon­ser­wa­cji oraz napra­wy nagrzew­nic o dowol­nych wiel­ko­ściach. Nagrzew­ni­ce prze­my­sło­we zbu­do­wa­ne są w ten sam spo­sób co małe chłod­ni­ce o nie­wiel­kich wydaj­no­ściach chłod­ni­czych. W związ­ku z tym z przy­jem­no­ścią jeste­śmy w sta­nie pomóc przy pro­ce­sie usu­wa­nia wszel­kie­go rodza­ju nie­szczel­no­ści, powsta­ją­cych z licz­nych przyczyn.

Serwis i naprawa nagrzewnic

Klien­tom Naszej Fir­my jeste­śmy w sta­nie zagwa­ran­to­wać naj­wyż­szej jako­ści usłu­gi wyko­ny­wa­ne przez wykwa­li­fi­ko­wa­ną kadrę, goto­wą do dzia­ła­nia w każ­dym momen­cie. Pro­fe­sjo­na­lizm, któ­rym nie­ustan­nie się kie­ru­je­my, wyróż­nia Nas w zesta­wie­niu z kon­ku­ren­cją w bran­ży chłod­nic­twa prze­my­sło­we­go. Posia­da­my sze­ro­ką gamę sprzę­tu chłod­ni­cze­go reno­mo­wa­nych marek, w tym efek­tyw­ne maszy­ny i ich kom­po­nen­tów.  Sta­le dąży­my do udo­sko­na­le­nia efek­tów Naszych dzia­łań. Z Nami możesz być spokojny!

Żaden przed­się­bior­ca nie może pozwo­lić sobie na prze­stój wła­snej dzia­łal­no­ści, bar­dzo czę­sto spo­wo­do­wa­ny wycie­kiem. Nie­zwy­kle istot­nym czyn­ni­kiem, chro­nią­cym układ przed prze­cie­kiem jest regu­lar­ne dba­nie o jego szczel­ność. W kwe­stii nagrzew­nic wod­nych stra­ty mogą być sto­sun­ko­wo nie­wiel­kie, jed­nak­że w przy­pad­ku prze­my­sło­wych nagrzew­nic, opar­tych o gaz, stra­ty jakie może­my ponieść są ogrom­ne. Nie pozwól Sobie na to! 

Naprawa chłodnic powietrza

Nie­ste­ty wciąż jest cały sze­reg chłod­nic, któ­re w znacz­nym stop­niu zagro­żo­ne są pęk­nię­ciem. Dodat­ko­wym man­ka­men­tem jest sta­ła korek­cja pro­duk­tów i czę­ste oszczęd­no­ści zakła­dów. Coraz gor­sze mate­ria­ły, jak naj­mniej­sza ilość lutu oraz regu­lar­ne odchu­dza­nie pro­duk­tów zwięk­sza podat­ność tych ele­men­tów na powsta­wa­nie róż­ne­go typu nie­szczel­no­ści. Dla­te­go też słu­ży­my pomo­cą Naszym Klien­tom w podob­nych przy­pad­kach uszkodzeń. 

Czę­sto Nasi Klien­ci decy­du­ją się na napra­wę nagrzew­nic, bądź chłod­nic. Dzie­je się tak ze wzglę­du, iż zakup nowych pro­duk­tów wią­że się z ogrom­ny­mi kosz­ta­mi. Dłu­gi okres ocze­ki­wa­nia rów­nież jest bar­dzo pro­ble­ma­tycz­nym aspek­tem. Nale­ży rów­nież brać pod uwa­gę, aby z podob­ne­go rodza­ju uster­ka­mi udać się do Spe­cja­li­stów. W prze­ciw­nym wypad­ku nawet naj­mniej­szy błąd, może nie­for­tun­nie spo­wo­do­wać kolej­ne roz­sz­czel­nie­nia, któ­re nega­tyw­nie wpły­ną na wydaj­ność sys­te­mu. Nale­ży liczyć się rów­nież z fak­tem, iż miej­sce wcze­śniej­szej nie­szczel­no­ści jest bar­dziej podat­ne na ponow­ne roz­sz­czel­nie­nia. Zwa­ża­jąc na to zawsze nale­ga­my, aby Klient skie­ro­wał to do fachow­ców, któ­rym w szcze­gól­no­ści ufa i wie, że wyka­zu­ją się zna­jo­mo­ścią w temacie.

Naprawa nagrzewnic wodnych

Naprawa chłodnic powietrza

Do głów­nych i naj­częst­szych przy­czyn utra­ty szczel­no­ści w nagrzew­ni­cach, a tak­że chłod­ni­cach nale­ży m.in: 

 1. Nie­od­po­wied­nio prze­pro­wa­dzo­na insta­la­cja zasi­la­ją­ca, nad­zwy­czaj­nie kom­pli­ku­ją­ca pracę.
 2. Nie­udol­ne dzia­ła­nie auto­ma­ty­ki zabez­pie­cza­ją­cej, w szcze­gól­no­ści ele­men­tów elek­trycz­nych dowol­ne­go rodzaju.
 3. Nie­po­praw­nie zre­ali­zo­wa­na insta­la­cja kon­tro­l­no-pomia­ro­wa, jak rów­nież zabezpieczająca.
 4. Przy­pad­ko­wy upa­dek z wyso­ko­ści, obi­cie urzą­dze­nia, a nawet ukrę­ce­nie lub ude­rze­nie jed­nej z rurek.
 5. Nie­od­po­wied­nio dobra­ny wen­ty­la­tor, któ­ry przy­czy­nia się do bra­ku odbioru.

W jaki sposób przebiegają naprawy nagrzewnic?

Każ­dy z pod­ze­spo­łów, w tym chłod­ni­ce, nagrzew­ni­ce czy wymien­ni­ki cie­pła, dostar­czo­nych do Naszej Fir­my są dokład­nie spraw­dza­ne, aby zagwa­ran­to­wać Klien­ta o jak naj­więk­szej jako­ści usłu­gi. Przy­po­mi­na­my, iż napra­wa nie jest tym samym co budo­wa nowej chłod­ni­cy, wymien­ni­ka czy nagrzewnicy.

Serwis nagrzewnic

 1. Wizu­al­na kon­tro­la. Jest to pierw­szo­rzęd­na czyn­ność wyko­ny­wa­na przez Nasz Ser­wis. Pozwa­la ona na poglą­do­wą dia­gno­sty­kę tech­nicz­ną. W trak­cie tej inspek­cji sku­pia­my szcze­gól­ną uwa­gę na stan pod­ze­spo­łów oraz sto­pień ich zużycia.
 2. Prze­gląd rurek. Z pomo­cą odpo­wied­nio dobra­nych narzę­dzi spraw­dza­my z jakie­go mate­ria­łu są wyko­na­ne, a jed­no­cze­śnie zwra­ca­my uwa­gę na gru­bość ich ścianki.
 3. Wery­fi­ka­cja zuży­cia mate­ria­łów. Wyko­nu­je­my kon­tro­lę w obrę­bie rurek, znaj­du­ją­cych się w nagrzew­ni­cy, a tak­że ścia­nek chro­nią­cych je przed ude­rze­nia­mi. Głów­nym zada­niem bla­szek umiesz­czo­nych w nagrzew­ni­cy jest opty­mal­na wymia­na cie­pła, któ­ra umoż­li­wia zapew­nie­nie jak naj­wyż­szej wydajności. Usuwanie nieszczelności po stronie freonowej
 4. Pró­ba szczel­no­ści. Nastę­pu­je ona zaraz po wery­fi­ka­cji danych kom­po­nen­tów oraz zebra­niu waż­nych infor­ma­cji. Pod­da­wa­ne ciśnie­nie uwa­run­ko­wa­ne jest zale­ce­nia­mi Pro­du­cen­ta. Wie­dząc, że nagrzew­ni­ce są róż­ne, war­to brać pod uwa­gę, iż ich wyko­na­nie też czę­ścio­wo ule­ga zmia­nie. Pod­czas tej pró­by sta­ra­my się zna­leźć prze­róż­ne nie­szczel­no­ści, któ­re następ­nie ozna­cza­ne są, aby w koń­cu móc się ich spraw­nie pozbyć. Wyko­nu­je­my rów­nież demon­stra­cyj­ny plan, któ­ry uka­zu­je rur­ki. Infor­mu­je Nas on czy nicze­go nie przeoczyliśmy.
 5. Okre­śle­nie stra­ty wydaj­no­ści. Duża część nie­szczel­no­ści powsta­je na spa­wach, któ­re podat­ne są w więk­szym stop­niu na uszko­dze­nia. Cza­sem poja­wia­ją się rów­nież sytu­acje, w któ­rych to rur­ka znaj­du­ją­ca się w blasz­kach, któ­re zakry­wa­ją powo­du­ją­cych brak podej­ścia.  zosta­je uszkodzona 
 6. Usu­wa­nie nie­szczel­no­ści. W dal­szej kolej­no­ści zaj­mu­je­my się pro­ce­sem usu­wa­nia nie­szczel­no­ści, któ­re znaj­du­ją się w nagrzew­ni­cach, chłod­ni­cach lub też wymiennikach.
 7. Ponow­na pró­ba szczel­no­ści. Dłu­gość trwa­nia pró­by szczel­no­ści zależ­na jest od gaba­ry­tów, przez co może wahać się w zakre­sie godzi­no­wym od 6 do 24 godzin. W jej trak­cie bar­dzo szcze­gó­ło­wo i grun­tow­nie spraw­dza­my, a przy tym ana­li­zu­je­my stan nagrzew­ni­cy. Upew­nia­my się rów­nież, iż ciśnie­nie nomi­nal­ne rów­ne jest + 50%.
 8. Mycie i czysz­cze­nie chłodnicy/nagrzewnicy. W ostat­nim eta­pie zabez­pie­cza­my miej­sca luto­wa­nia. Uży­wa­my do tego spe­cjal­nej far­by, któ­ra jed­no­cze­śnie sta­no­wi osło­nę dla ele­men­tu luto­wa­ne­go. Utwier­dza to cał­ko­wi­cie Nasze­go Klien­ta, że wyko­na­ną usłu­gę prze­pro­wa­dzi­li­śmy z wyjąt­ko­wą pre­cy­zją i dbałością.

Naprawa nagrzewnic

Do czyn­ni­ków, odgry­wa­ją­cych klu­czo­wą rolę w wyce­nie napra­wy nagrzew­ni­cy nale­ży m.in:

 1. Ska­la powsta­łych znisz­czeń (nie­szczel­no­ści).
 2. Medium chło­dzą­ce. Gdy jest nim woda, lut może być dowol­ny. Nato­miast, gdy jest to czyn­nik chłod­ni­czy, lut ten musi znaj­do­wać się w dosto­so­wa­nej otu­li­nie, któ­ra umoż­li­wi Nam zapew­nie­nie dłuż­szej sprawności.
 3. Typ two­rzy­wa, z jakie­go jest wykonana.
 4. Gaba­ry­ty nagrzew­ni­cy, a mia­no­wi­cie jej wymiary.

Regeneracja nagrzewnicNieodpowiednie usuwanie nieszczelności

Gdy nie­szczel­ność znaj­du­je się w rur­ce umiej­sco­wio­nej w środ­ku, czę­sto umiesz­cza­na jest nowa sztan­ga, czy­li rur­ka o sto­sun­ko­wo mniej­szej śred­ni­cy. Przy­czy­nia się to nato­miast do zmniej­sze­nia ciśnie­nia, a jed­no­cze­śnie prze­pły­wu z powo­du nie­wiel­kiej śred­ni­cy. Acz­kol­wiek jeśli jeste­śmy w sta­nie sobie na to pozwo­lić, zwy­czaj­nie odci­na­my lub usu­wa­my dany układ, czy­li rurkę.

Parow­ni­ki, skra­pla­cze fre­ono­we, chłod­ni­ce wod­ne lub powie­trza naj­czę­ściej zbu­do­wa­ne są z rurek mie­dzia­nych, bądź alu­mi­nio­wych, któ­re pokry­te są lame­la­mi. W kwe­stii nagrzew­nic alu­mi­nio­wych, aby dostać się do kon­kret­nej nie­szczel­no­ści, wska­za­ne jest cał­ko­wi­te pozby­cie się lame­li np. wypa­le­nie jej list­ków, któ­re zabez­pie­cza­ją chłod­ni­ce. Jest to jed­nak efekt nie­odwo­łal­ny rezul­tat, któ­ry czę­ścio­wo wpły­wa na jej efek­tyw­ność. Stra­ta wydaj­no­ści prze­waż­nie jest bar­dzo nie­wiel­ka, gdyż się­ga oko­ło 2–6%. Ze wzglę­du na to, że alu­mi­nium nie jest tak moc­ne jak miedź, nama­wia­my Naszych Klien­tów, aby sto­so­wać star­sze chłod­ni­ce w miej­sce tych nowych aluminiowych.

Nasza Fir­ma świad­czy pro­fe­sjo­nal­ne usłu­gi w obrę­bie agre­ga­tów wody lodo­wej, jak i ich pod­ze­spo­łów chłod­ni­czych. Ser­wis, napra­wa czy moder­ni­za­cja to jed­ne z nie­wie­lu Naszych aktyw­no­ści. Dzia­ła­my ponad­to w zakre­sie wynaj­mu i sprze­da­ży sprzę­tu chłod­ni­cze­go róż­nych reno­mo­wa­nych marek. Jeste­śmy rów­nież w sta­nie zbu­do­wać, bądź zmo­der­ni­zo­wać wszel­kie ukła­dy chłod­ni­cze. Ser­decz­nie zapra­sza­my Pań­stwa do zapo­zna­nia się z Naszą ofer­tą. Zachę­ca­my do nawią­za­nia współ­pra­cy. Skon­tak­tuj się z Nami już dziś!

Serwis i naprawa nagrzewnic | SKiC Robert Aptacy — Chłodnictwo przemysłowe