Serwis lodowisk

5/5 — (1 vote) 

SKiC Robert Apta­cy już od roku 2004 napra­wia i ser­wi­su­je agre­ga­ty wody lodo­wej w tym rów­nież agre­ga­ty sto­so­wa­ne na lodo­wi­skach. W naszej ofer­cie oferujemy

Usuwanie awarii w agregatach chłodniczych.

Uruchomienie instalacji i agregatów wody lodowej.

Modernizacja, remont i uruchomienie starych instalacji i systemu chłodzenia.

Usu­wa­nie awa­rii w agre­ga­tach chłod­ni­czych. W skład tej usłu­gi wcho­dzi mię­dzy innymi:
Usu­wa­nie nie­szczel­no­ści insta­la­cji freonowej.
Usu­wa­nie nie­szczel­no­ści insta­la­cji wody lodowej.
Kon­tro­la ilo­ści i jako­ści fre­onu w insta­la­cji chillera.
Wymia­na czyn­ni­ka chłod­ni­cze­go wraz z prze­bu­do­wą agregatu.
Wymia­na wymien­ni­ków ciepła.Serwis lodowisk
Wymia­na pomp obiegowych.
Napra­wa i moder­ni­za­cja ukła­du ste­ro­wa­nia i zasi­la­nia chillera.
Wymia­na ole­ju w sprę­żar­kach chłod­ni­czych o ile zaj­dzie taka konieczność.

Uru­cho­mie­nie insta­la­cji i agre­ga­tów wody lodo­wej. W skład tej usłu­gi wcho­dzi mię­dzy innymi:

Prze­gląd tech­nicz­ny chil­le­ra i pomp obie­go­wych sprzę­gnię­tych w sys­te­mie wody lodowej.
Pełen ser­wis chil­le­ra wraz z uruchomieniem.
Kon­tro­la i kali­bra­cja ukła­du ste­ro­wa­nia, pomia­ry prą­dów i prze­bi­cia do masy ele­men­tów wykonawczych.
Likwi­da­cja nie­droż­no­ści oru­ro­wa­nia i wycie­ków wody lodowej
Napeł­nia­nie i odpo­wie­trza­nie insta­la­cji chłodniczej
Bez­piecz­ny roz­ruch agre­ga­tu po przestoju

Moder­ni­za­cja, remont i uru­cho­mie­nie sta­rych insta­la­cji i sys­te­mu chło­dze­nia. W skład tej usłu­gi wcho­dzi mię­dzy innymi:

Pełen ser­wis urzą­dze­nia, na pod­sta­wie zebra­nych infor­ma­cji moder­ni­za­cja lub remont uszko­dzo­nych pod­ze­spo­łów lub eli­mi­na­cja zagrożeń.
Wymia­na sta­rych zuży­tych sprę­ża­rek na nowe lub zamien­ni­ki o podob­nej wydaj­no­ści chłodniczej.
Wymia­na sta­re­go lub nie w peł­ni wydaj­ne­go czyn­ni­ka chłod­ni­cze­go na nowy bądź retro­fit. Uwa­ga nasz ser­wis sto­su­je tyl­ko i wyłącz­nie gaz Lin­de lub Schiessl. Prze wymia­nie czyn­ni­ka zawsze wymie­nia­my olej na ory­gi­nal­ny, myje­my linie fre­ono­wą oraz doko­nu­je­my nie­zbęd­nych czyn­no­ści któ­rych celem jest przy­wró­ce­nie popraw­nej pra­cy urządzenia.