Serwis maszyn poligraficznych Alcosmart AZR CAN II

5/5 — (2 votes) 

Serwis maszyn poligraficznych Alcosmart AZR CAN II | SKiC Robert Aptacy

Ser­wis maszyn poli­gra­ficz­nych wyma­ga wie­dzy, doświad­cze­nia i pre­cy­zji. Firm SKiC ma w swo­im dorob­ku licz­ne ser­wi­sy takich i podob­nych maszyn.

*tu lin­ki do podob­nych napraw serwisowych

Już od kil­ku­na­stu lat napra­wia­my dozow­ni­ki alko­ho­lu Alco­smart AZR wszyst­kich typów. Ser­wis maszyn poli­gra­ficz­nych jest powiem coraz częst­szym zle­ce­niem na ryn­ku. Urzą­dze­nia te są sto­so­wa­ne w maszy­nach poligraficznych/offsetowych, a dokład­nie w chło­dziar­kach i sta­bi­li­za­to­rach tem­pe­ra­tu­ry Tech­no­Trans.
Ostat­nio do Nasze­go ser­wi­su dotarł Alco­smart AZR CAN II

Przegląd zerowy Alcosmart AZR CAN II

Zawsze w pierw­szej kolej­no­ści doko­nu­je­my tak zwa­ne­go prze­glą­du zero­we­go. To stan­dard w fir­mie SKiC wypra­co­wa­ny lata­mi doświad­cze­nia i prak­ty­ki. Celem prze­glą­du jest okre­śle­nie obsza­ru oraz roz­le­gło­ści awa­rii. W tym przy­pad­ku urzą­dze­nie zgło­si­ło trzy błędy:

  • Error 03- błąd napełnienia
  • Error 04 — uster­ka redun­dan­cyj­nym sys­te­mie bezpieczeństwa
  • Error 13 — błąd auto­ma­tycz­ne­go sys­te­mu kalibracji

Naprawa dozownika alkoholu AZR przez firmę SKiC

W przy­pad­ku błę­du 03 — błąd napeł­nie­nia oraz błę­du 04 stwier­dzi­li­śmy uster­kę w dol­nej elek­tro­ni­ce urzą­dze­nia, dość czę­sto poja­wia­ją się te błę­dy, więc w tym przy­pad­ku napra­wa nie trwa­ła dłu­go. Nasz elek­tro­nik dzię­ki ogrom­ne­mu doświad­cze­niu z łatwo­ścią wymie­nił uszko­dzo­ne podzespoły.
W przy­pad­ku kodu błę­du 13 ist­nie­je kil­ka przy­czyn jej powsta­nia. Mię­dzy inny­mi bar­dzo brud­na woda w sys­te­mie D maszyn dru­ku­ją­cych, błę­dy tem­pe­ra­tu­ry i prze­pły­wu wody w sys­te­mie D. A cza­sem po pro­stu sta­rość i wypra­co­wa­nie urzą­dze­nia. Uster­ka ta jest w gór­nej elek­tro­ni­ce i co waż­ne, nie zawsze może­my ją usu­nąć. War­to jed­nak pod­kre­ślić, że dozow­nik z tym błę­dem może swo­bod­nie funk­cjo­no­wać, z tym tyl­ko że bez­u­stan­nie sygna­li­zu­je nam o błędzie.
W przy­pad­ku tego kon­kret­nie przy­pad­ku uda­ło się nam napra­wić rów­nież pły­tę gór­ną i wyeli­mi­no­wać ten błąd.

Kalibracja dozownika alkoholu AZR

Czy war­to kali­bro­wać dozow­ni­ki przed napra­wą? Z doświad­cze­nia pły­ną­ce­go z lat pra­cy pod szyl­dem SKiC mogę z całą pew­no­ścią powie­dzieć, że TAK. Jeśli urzą­dze­nie zgło­si dużą odchył­kę w pomia­rze bar­dzo czę­sto są to fał­szy­we błę­dy, co może zmy­lić ser­wis napraw­czy. Wte­dy zaczy­na­my napra­wę zupeł­nie na śle­po, a nasze czyn­no­ści wca­le nie pomo­gą w usu­nię­ciu usterki.
Dopie­ro po kali­bra­cji ZERA, wody i kon­tro­li tem­pe­ra­tu­ry, dozow­nik zgło­si praw­dzi­we błę­dy. Uwa­ga, czę­sto się zda­rza, że nie wszyst­kie błę­dy widać od razu, są nie­któ­re są ukry­te lub powra­ca­ją. Z doświad­cze­nia w ser­wi­sie maszyn poli­gra­ficz­nych wiem, że zosta­ną wyświe­tlo­ne nawet po paru godzi­nach pra­cy urzą­dze­nia. Dla­te­go war­to oddać maszy­nę poli­gra­ficz­ną do nasze­go ser­wi­su, by tam przez kil­ka godzin spe­cja­li­ści z fir­my SKiC dia­gno­zo­wa­li urzą­dze­nie, napra­wi­li i ponow­nie dia­gno­zo­wa­li, by potwier­dzić goto­wość maszy­ny poli­gra­ficz­nej do dal­szej pracy.

Dozownik alkoholu a usterka spowodowana Nawilżacza TechnoTrans

Tak tak, dozow­ni­ki cza­sa­mi zosta­ją uszko­dzo­ne przez sam Tech­no­trans, co spo­wo­do­wa­ne jest sko­ka­mi napię­cia urzą­dze­nia, przez zwar­cie insta­la­cji ste­ro­wa­nia, a i bywa­ło że Tech­no­trans nad­pi­sał bądź wyka­so­wał pro­gram dozow­ni­ka. Dla­te­go zawsze ser­wis SKiC pro­po­nu­je po zakoń­cze­niu napra­wy pełen ser­wis Tech­no­trans. Prze­bieg ser­wi­su pro­po­no­wa­ny przez fir­mę SKiC wyglą­da następująco:

  1. Przede wszyst­kim kon­tro­lu­je­my w jakim sta­nie jest woda ukła­du D
  2. Mie­rzy­my jej prze­pływ i ciśnie­nie oczy­wi­ście kory­gu­jąc błędy.
  3. Mie­rzy­my napię­cia zasi­la­nia i listwę komu­ni­ka­cji cyfrowej.
  4. Myje­my cały układ sys­te­mu D przy pomo­cy Tur­bo Cle­an naszym zda­niem to jest naj­lep­szy śro­dek do mycia tego typu układów.
  5. Dzię­ki Tur­bo Cle­an czy­ści­my rów­nież tur­bi­ny pomp wymu­sza­ją­cych obie­gu nawil­ża­nia co korzyst­nie wpły­wa na ich wydaj­ność i ciśnie­nie nie­zwy­kle waż­ne dla pomia­ru a tak­że roz­pro­wa­dze­niu wody w rynien­kach nawilżania.
  6. Auto Zero po zakoń­cze­niu wszel­kich prac napraw­czych zawsze wska­za­ne jest wyko­na­nie tej pro­ce­du­ry — dru­kar­nie sto­su­ją prze­róż­ne bufo­ry któ­re nie zawsze pozwa­la­ją uzy­skać rze­czy­wi­ste ZERO

Naprawa nawilżaczy offsetowych TechnoTrans

SKiC Robert Apta­cy nasz fla­go­wy pro­dukt to napra­wa i ser­wis chil­ler. Tech­no­trans to nic inne­go jak chil­ler jed­nak z dzie­lo­ny­mi sys­te­ma­mi chło­dze­nia i sta­bi­li­za­cji ter­micz­nej ukła­du Tem­pe­ra­cji “T’ i Dozo­wa­nia “D”. Jako nie­licz­ni na ryn­ku potra­fi­my napra­wić, ser­wi­so­wać, a nawet zmo­der­ni­zo­wać nawil­ża­cze Tech­no­trans dowol­ne­go typu i o dowol­nej wydaj­no­ści. Dzia­ła­my na tere­nie całej Pol­ski. Zapra­sza­my więc doi korzy­sta­nia z naszych usług.