Osuszacz HITEMA GB962

5/5 — (2 votes) 

Serwis osuszacza sprężonego powietrza HITEMA GB962

serwis osuszaczy ziębniczych HITEMANie­daw­no przy­ję­li­śmy do napra­wy prze­my­sło­wy osu­szacz sprę­żo­ne­go powie­trza mar­ki HITEMA. Co naj­waż­niej­sze, urzą­dze­nie było w sta­nie nie­za­do­wa­la­ją­cym, co przy­czy­ni­ło się do jego awa­rii. Zasta­na­wia nas, dla­cze­go klien­ci ocze­ku­ją czy­ste­go urzą­dze­nia po napra­wie, jed­nak sami nie dba­ją o jego regu­lar­ne czyszczenie.

Diagnostyka osuszacza HITEMA GB962

W wyni­ku bra­ku regu­lar­ne­go ser­wi­su oraz pod­sta­wo­wych czyn­no­ści, takich jak czysz­cze­nie skra­pla­cza, doszło do kil­ku problemów:

  1. W agre­ga­cie chłod­ni­czym wen­ty­la­tor prze­stał dzia­łać. Jed­nak z dru­giej stro­ny, przy­czy­nił się do tego źle ska­li­bro­wa­ny pre­so­stat wyso­kie­go ciśnienia.
  2. W kon­se­kwen­cji, doszło do uszko­dze­nia sprę­żar­ki z powo­du nie­wła­ści­we­go skra­pla­nia czyn­ni­ka chłodniczego.
  3. Spa­lo­na sprę­żar­ka zakwa­si­ła układ fre­ono­wy, więc koniecz­ne było wypo­sa­że­nie linii fre­ono­wej w filtr z funk­cją odkwaszania.

Proces naprawy osuszacza HITEMA GB962

Po pierw­sze, dokład­nie umy­li­śmy całe urzą­dze­nie. Następ­nie, zaję­li­śmy się insta­la­cją ste­ro­wa­nia, przy­wra­ca­jąc jej wła­ści­wy stan. Odzy­ska­li­śmy i przy­go­to­wa­li­śmy do uty­li­za­cji sta­ry, kwa­śny czyn­nik chłod­ni­czy. Zastą­pi­li­śmy spa­lo­ną sprę­żar­kę nową, o lep­szych para­me­trach. W mię­dzy­cza­sie wymie­ni­li­śmy wen­ty­la­tor skra­pla­cza i wsta­wi­li­śmy nowy filtr.

Pod­su­mo­wu­jąc, po wie­lu godzi­nach pra­cy, osu­szacz został napra­wio­ny i prze­szedł wszyst­kie testy z powo­dze­niem. Urzą­dze­nie dzia­ła teraz bez zarzu­tu, a wszyst­kie pomia­ry są zgod­ne z normami.

Zapraszamy do korzystania z naszych usług

Jeśli szu­kasz pro­fe­sjo­nal­ne­go ser­wi­su osu­sza­czy sprę­żo­ne­go powie­trza z gwa­ran­cją, jeste­śmy tu dla Cie­bie. Ofe­ru­je­my ser­wis osu­sza­cza sprę­żo­ne­go powie­trza HITEMA oraz wie­le innych marek, takich jak: Ser­wis Han­ki­son, Ser­wis Schulz, Ser­wis KAESER, i wie­le innych. A ponad­to, zapra­sza­my do zapo­zna­nia się z naszym peł­nym kata­lo­giem usług.