Serwis osuszaczy powietrza AtlasCopco

Zostaw Opi­nię!

Popraw­nie dzia­ła­ją­ce osu­sza­cze powie­trza zapew­nia­ją ochro­nę infra­struk­tu­ry oraz pro­ce­sów pro­duk­cyj­nych w spo­sób nie­za­wod­ny, eko­no­micz­ny i ener­go­osz­częd­ny. Pamię­tać jed­nak nale­ży by zapew­nić regu­lar­ny ser­wis osu­sza­cza. Nasz ser­wis już od roku 2004 napra­wia i ser­wi­su­je osu­sza­cze powie­trza i osu­sza­cze sprę­żo­ne­go powie­trza w tym osu­sza­cze AtlasCopco.

Naj­częst­sze uster­ki osu­sza­czy sprę­żo­ne­go powie­trza AtlasCopco:

• utra­ta szczel­no­ści w torze chłod­ni­czym, wyciek czyn­ni­ka chłod­ni­cze­go Freonu
• uszko­dze­nie wymien­ni­ków cie­pła parow­ni­ka rzad­ko skra­pla­cza woda/gaz
• mecha­nicz­ne uszko­dze­nia skra­pla­cza powie­trza i insta­la­cji freonowej
• uszko­dze­nie elek­tro­ni­ki ste­row­ni­czej i auto­ma­ty­ki urządzenia
• zatka­nie ukła­du spu­stu kondensatu
• utra­ta mocy chłod­ni­czej lub uszko­dze­nie sprę­żar­ki chłodniczej

Naprawa osuszaczy poprzedzona jest zawsze wykonaniem ekspertyzy czyli przegląd zerowy, w skład tej usługi wchodzi:

1. Kon­tro­la wizu­al­na sta­nu tech­nicz­ne­go urzą­dze­nia, szu­ka­nie poła­ma­nych ele­men­tów, spa­lo­nych pod­ze­spo­łów auto­ma­ty­ki, szu­ka­nie braków.
2. Kon­tro­la elek­trycz­na pod­ze­spo­łów osu­sza­cza sprę­żar­ki, wen­ty­la­to­rów, pom­pek, cewek elek­tro­za­wo­rów itd…
3. Kon­tro­la insta­la­cji elek­trycz­nej i ste­row­ni­czej pod wzglę­dem cią­gło­ści obwo­du, popraw­ne­go moco­wa­nia itd…
4. Kon­tro­la popraw­nej pra­cy sprę­żar­ki chłod­ni­czej, pomiar wydaj­no­ści oraz pomiar sta­nu ilo­ści i jako­ści ole­ju chłodniczego.
5. Kon­tro­la szczel­no­ści insta­la­cji powie­trza pod­da­ne­go do obróbki.
6. Kon­tro­la nastaw ste­row­ni­ka, kon­tro­la wska­zań ele­men­tów pomiarowych.
7. Kon­tro­la wszyst­kich ele­men­tów auto­ma­ty­ki osuszacza

Po doko­na­niu prze­glą­du zero­we­go wła­ści­ciel ZLECENIODAWCA infor­mo­wa­ny jest w pro­to­ko­le prze­glą­du o sta­nie fak­tycz­nym urzą­dze­nia, w pro­to­ko­le wska­za­ne są uszko­dzo­ne pod­ze­spo­ły i zagro­że­nia. W doku­men­cie tym zawsze sta­ra­my się okre­ślić koszt napra­wy. Dopie­ro gdy zle­ce­nio­daw­ca zgo­dzi się na pro­po­no­wa­ny koszt napra­wy Nasz ser­wis przy­stę­pu­je do naprawy.

Naprawa osuszacza sprężonego powietrza

1. Wszyst­kie uszko­dzo­ne ele­men­ty urzą­dze­nia wymie­nia­ne są na nowe i oryginalne.
2. Nasze doświad­cze­nie i zdo­by­ta wie­dza pozwa­la nam odna­leźć przy­czy­nę powsta­nia awa­rii i jej usunięcie.
3. Po napra­wie każ­de urzą­dze­nie pod­da­ne jest peł­ne­mu ser­wi­so­wi. Oczy­wi­ście jeśli klient nie życzy sobie ser­wi­su czyn­ność ta nie zosta­nie wykonana.
4. Uru­cho­mie­nie urzą­dze­nia, nie­zbęd­ne pomia­ry elek­trycz­ne i pomia­ry wydajności.
5. Zakoń­cze­nie prac pro­to­ko­łem i fak­tu­rą VAT.

Serwis osuszaczy powietrza AtlasCopco

Ser­wis osu­sza­czy powie­trza Atla­sCop­co, Napra­wa osu­sza­czy powie­trza Atla­sCop­co, ser­wis osu­sza­czy powie­trza, rege­ne­ra­cja osu­sza­czy powie­trza, remont osu­sza­czy powie­trza, Ser­wis Atla­sCop­co Pol­ska, Ser­wis Atla­sCop­co War­sza­wa, Napra­wa Atla­sCop­co Pol­ska, Napra­wa Atla­sCop­co Warszawa