Serwis osuszaczy sprężonego powietrza Airpol

5/5 — (1 vote) 

Przy­wie­zie­nie do Nasze­go Ser­wi­su nie­wła­ści­wie dzia­ła­ją­ce­go urządzenia

Osuszacz ziębniczy Airpol DSX900

Przy­czy­na odda­nia do napra­wy | ser­wi­su /opis klienta/:

Urzą­dze­nie nie osu­sza powietrza.

Sprę­żar­ka pra­cu­je lecz bar­dzo gło­śno, co jakieś 6 minut coś pyka i wyłą­cza się na pół godziny.

Brak czyn­ni­ka chłod­ni­cze­go, ostat­nie uzu­peł­nie­nie fre­onu jakieś dwa lata temu.

Proś­ba o napra­wę i pełen ser­wis osuszacza.

Eks­per­ty­za:

Serwis osuszaczy sprężonego powietrza AirpolSer­wis osu­sza­czy sprę­żo­ne­go powie­trza Air­po­lO­su­szacz ma uszko­dzo­ny wen­ty­la­tor skra­pla­cza, bar­dzo brud­ny skraplacz,

Układ fre­ono­wy prak­tycz­nie pusty co wska­zu­je na nie­szczel­ność ukła­du freonowego,

Układ fre­ono­wy mokry i kwaśny.

Urzą­dze­nie wyma­ga mycia | serwisu

Kon­den­sa­tor roz­ru­cho­wy do wymiany

Czyn­no­ści serwisowe:

Pró­ba szczel­no­ści ukła­du fre­ono­we­go z wyko­rzy­sta­niem Azo­tu Tech­nicz­ne­go pró­ba ciśnie­nio­wa 12 Bar czas pró­by 36 godzin. Miej­sce wycie­ku czyn­ni­ka na zawo­rze ser­wi­so­wym /wymiana wentyla/.

Wymia­na osu­sza­cza fre­onu z odkwa­sza­niem ponie­waż układ jest kwa­śny i tyl­ko w taki spo­sób może­my prze­dłu­żyć życie sprę­żar­ki chłodniczej.

Kali­bra­cja nasta­wy ter­mo­sta­tu odpo­wie­dzial­ne­go za pra­cę wen­ty­la­to­ra, popraw­ne pod­łą­cze­nie insta­la­cji elek­trycz­nej /poprzedni ser­wi­sant nie zabez­pie­czył urzą­dze­nia przed pora­że­niem a prze­wo­dy wisia­ły swo­bod­nie w powietrzu.

Dokład­ne mycie urzą­dze­nia, skraplacza.

Kon­tro­la szczel­no­ści parownika.

Zakoń­cze­nie prac:

Po doko­na­niu wszel­kich wyżej wymie­nio­nych czyn­no­ści układ pra­cu­je popraw­nie. Osu­szacz utrzy­mu­je żąda­ną tem­pe­ra­tu­rę, sprę­żar­ka pra­cu­je rów­no i nie grze­je się. Wen­ty­la­tor pra­cu­je poprawnie.

Zale­ce­nia i uwagi:

Pro­si­my o regu­lar­ne mycie urzą­dze­nia by nie dopu­ścić do zatka­nia lame­li skra­pla­cza, nale­ży zwra­cać uwa­gę na pra­cę wen­ty­la­to­ra oraz pra­cę sprę­żar­ki chłodniczej.

SKiC Robert Apta­cy — Zapra­sza­my do korzy­sta­nia z naszych usług.

Serwis osuszaczy sprężonego powietrza

napra­wia­my i ser­wi­su­je­my prze­my­sło­we osu­sza­cze zięb­ni­cze na tere­nie całej Polski

Serwis osuszaczy sprężonego powietrza Airpol

Udzie­la­my gwa­ran­cji na nasze czę­ści i usługę.

Napra­wa i ser­wis osu­sza­czy sprę­żo­ne­go powie­trza Air­pol, Napra­wa i ser­wis osu­sza­czy zięb­ni­czych Air­pol, Napra­wa osu­sza­czy powie­trza Air­pol, Napra­wa osu­sza­czy zięb­ni­czych Air­pol, Ser­wis osu­sza­czy sprę­żo­ne­go powie­trza Air­pol SKiC Robert Apta­cy, Ser­wis prze­my­sło­wych osu­sza­czy sprę­żo­ne­go powie­trza Air­pol SKiC Robert Apta­cy, Uru­cho­mie­nie i kali­bra­cja osu­sza­czy Air­pol, Uzu­peł­nia­nie fre­ony w osu­sza­czu Air­pol, Wymia­na sprę­żar­ki w osu­sza­czu powie­trza Air­pol, Napra­wa i kali­bra­cja osu­sza­czy sprę­żo­ne­go powie­trza Air­pol Ser­wis cała POLSKA, Napra­wa i ser­wis osu­sza­czy sprę­żo­ne­go powie­trza Air­pol DSX900, Ser­wis osu­sza­czy chłod­ni­czych Air­pol, Ser­wis osu­sza­czy chłod­ni­czych sprę­żo­ne­go powie­trza Air­pol — SKiC Robert Apta­cy, Ser­wis osu­sza­czy powie­trza Air­pol i wie­le innych, Ser­wis osu­sza­czy zięb­ni­czych dra­in­stop Air­pol, Ser­wis osu­sza­czy zięb­ni­czych sprę­żo­ne­go powie­trza Airpol

5/5 (1 Review)