Serwis osuszaczy sprężonego powietrza Hankison

5/5 — (1 vote) 

Profesjonalny serwis osuszaczy sprężonego powietrza Hankison

Serwis osuszaczy sprężonego powietrza HankisonW SKiC Robert Apta­cy spe­cja­li­zu­je­my się w ser­wi­sie osu­sza­czy sprę­żo­ne­go powie­trza mar­ki Han­ki­son. Nie­daw­no otrzy­ma­li­śmy do napra­wy osu­szacz zięb­ni­czy Han­ki­son HHDP150CE‑G.

Opis problemu zgłoszonego przez klienta

Urzą­dze­nie nie osu­sza­ło powie­trza, a sprę­żar­ka nie pra­co­wa­ła. Dla­te­go klient zgło­sił się do nas z proś­bą o napra­wę i pełen ser­wis osu­sza­cza, zwłasz­cza że poprzed­ni ser­wis nie przy­niósł ocze­ki­wa­nych efektów.

Diagnostyka i czynności serwisowe

Prze­pro­wa­dzi­li­śmy dokład­ną dia­gno­zę osu­sza­cza. Stwier­dzi­li­śmy, że urzą­dze­nie ma uszko­dzo­ną sprę­żar­kę chłod­ni­czą oraz prak­tycz­nie pusty układ fre­ono­wy. Dla­te­go pod­ję­li­śmy decy­zję o prze­pro­wa­dze­niu peł­ne­go serwisu.

Osuszacz Hankison HHDP150CE‑G

Prze­pro­wa­dzi­li­śmy pró­bę szczel­no­ści ukła­du fre­ono­we­go, a następ­nie zlo­ka­li­zo­wa­li­śmy i napra­wi­li­śmy ewen­tu­al­ne nie­szczel­no­ści. Wymie­ni­li­śmy sprę­żar­kę chłod­ni­czą, filtr osu­szacz oraz dokład­nie umy­li­śmy insta­la­cję fre­ono­wą. Po tych czyn­no­ściach uru­cho­mi­li­śmy osu­szacz i prze­pro­wa­dzi­li­śmy jego kalibrację.

Podsumowanie

W wyni­ku prze­pro­wa­dzo­nych czyn­no­ści, osu­szacz pra­cu­je teraz popraw­nie. Utrzy­mu­je żąda­ną tem­pe­ra­tu­rę, sprę­żar­ka pra­cu­je rów­no­mier­nie i nie grze­je się. Dla­te­go zale­ca­my regu­lar­ne mycie urzą­dze­nia oraz zwra­ca­nie uwa­gi na pra­cę wen­ty­la­to­ra i sprę­żar­ki chłodniczej.

Zapraszamy do korzystania z naszych usług

W SKiC Robert Apta­cy ofe­ru­je­my ser­wis osu­sza­czy sprę­żo­ne­go powie­trza Han­ki­son z gwa­ran­cją. Napra­wia­my i ser­wi­su­je­my osu­sza­cze róż­nych marek, takich jak: Ser­wis Han­ki­son, Ser­wis Schulz, Ser­wis KAESER i wie­le innych. Zapra­sza­my do nasze­go oddzia­łu w Wał­snów 22B, 05–26 Wał­snów oraz do zapo­zna­nia się z naszym peł­nym kata­lo­giem usług.