Osuszacz budowlany DESA DH

5/5 — (1 vote) 

Ser­wis pogwa­ran­cyj­ny osu­sza­czy budow­la­nych DESA

Do Nasze­go ser­wis dostar­czo­no do napra­wy kil­ka osu­sza­czy budow­la­nych róż­nych pro­du­cen­tów w tym rów­nież osu­sza­cze DESA. Urzą­dze­nia tego pro­du­cen­ta cha­rak­te­ry­zu­ją się solid­no­ścią wyko­na­nia, pod­ze­spo­ły w nich uży­te są solid­ne i prze­wy­mia­ro­wa­ne. Naszym zda­niem to jed­ne z lep­szych osu­sza­czy spo­ty­ka­nych na Naszym rynku.

Ekspertyza — przegląd zerowy osuszacza DESA DH 62 

Osu­szacz ma zatar­ty sil­nik wentylatora

Uszko­dzo­ną elek­tro­ni­kę sterującą

W urzą­dze­niu nie ma wystar­cza­ją­cej ilo­ści czyn­ni­ka chłodniczego

Naprawa osuszacza DESA DH 62 

Zaraz po zaak­cep­to­wa­niu kosz­tu napra­wy i wyra­że­niu zgo­dy na jej wyko­na­nie wykonaliśmy:

Zde­mon­to­wa­li­śmy i umy­li­śmy uszko­dzo­ną elek­tro­ni­kę ste­ro­wa­nia /zazwyczaj przy­czy­ną wszel­kich awa­rii jest zale­ga­ją­cy wszę­dzie brud.

Nasz elek­tro­nik napra­wił i zdia­gno­zo­wał natych­miast uszko­dzo­ną elektronikę.

Wymie­ni­li­śmy zatar­ty sil­nik wentylatora.

Odzy­ska­li­śmy fre­on z urzą­dze­nia jed­no­cze­śnie go osuszając.

Doko­na­li­śmy kon­tro­li szczel­no­ści z wyko­rzy­sta­niem Azo­tu Tech­nicz­ne­go — nie­ste­ty nie­szczel­ność jest tak mała że nie uda­ło się Nam odna­leźć miej­sca wycieku.

Wyko­na­li­śmy dłu­gą próż­nie i nabi­li­śmy urzą­dze­nie sta­rym czyn­ni­kiem + oko­ło 200 gram nowego.Serwis pogwarancyjny osuszaczy budowlanych DESA

Serwis osuszacza DESA DH 62

Po zakoń­cze­niu prac napraw­czych, przed uru­cho­mie­niem urzą­dze­nia bar­dzo dokład­nie umy­li­śmy cały osu­szacz. Pod­krę­ca­li­śmy wszel­kie kable i łączów­ki, pod­krę­ca­li­śmy i uzu­peł­ni­li­śmy rów­nież wszel­kie śrub­ki w urządzeniu.

Roz­ruch urzą­dze­nia prze­biegł jak zwy­kle pomyśl­nie urzą­dze­nie szyb­ko wychła­dza parow­nik, sprę­żar­ka pra­cu­je rów­no a pomiar prą­du w normie.

Bar­dzo ser­decz­nie zapra­sza­my wszyst­kich Pań­stwa do korzy­sta­nia z Naszych usług w zakre­sie napra­wy i ser­wi­su osu­sza­czy budow­la­nych dowol­ne­go producenta.