Serwis pomp ciepła

4/5 — (2 votes) 

Ser­wis Kli­ma­ty­za­cji i Chłod­nic­twa Robert Apta­cy już od roku 2004 napra­wia i ser­wi­su­je pom­py cie­pła sto­so­wa­ne w dom­kach jed­no­ro­dzin­nych, pom­py cie­pła sto­so­wa­ne do kli­ma­ty­za­cji obiek­tów prze­my­sło­wych skle­pów wiel­ko powierzch­nio­wych, basa­nach i innych miej­scach gdzie użyt­kow­nik ocze­ku­je utrzy­ma­nie odpo­wied­niej tem­pe­ra­tu­ry bez wzglę­du na tem­pe­ra­tu­rę zewnętrzną.

Nasz ser­wis ofe­ru­je Pań­stwu nastę­pu­ją­ce usługi:

przegląd serwisowy pomp ciepła

 • serwis pomp ciepła

 • naprawę pomp ciepła

 • W przy­pad­ku pomp cie­pła Nasz Ser­wis dzia­ła na tere­nie woje­wódz­twa mazowieckiego.Serwis pomp ciepła Warszawa

  Przegląd serwisowy pomp ciepła

  W skład tej usłu­gi wchodzi:

  1. Kon­tro­la wizu­al­na pom­py /luzy moco­wać, pod­wie­sza, wspor­ni­ków itp.
  2. Kon­tro­la króć­ców połą­cze­nio­wych insta­la­cji wod­nej, odpo­wietrz­ni­ków insta­la­cji wod­nej, zawo­rów odcinających.
  3. Kon­tro­la zabez­pie­czeń prą­do­wych, zabez­pie­czeń sys­te­mo­wych oraz czuj­ni­ków kontrolnych.
  4. Kon­tro­la obec­no­ści gazu fre­onu w insta­la­cji chłod­ni­czej, kon­tro­la zakwa­sze­nia gazu wraz z jego wilgotnością.
  5. Kon­tro­la wydaj­no­ści sprężarki.
  6. Mycie fil­tra powie­trza skraplacza.
  7. Kon­tro­la wen­ty­la­to­ra skra­pla­cza wraz z jego ukła­dem rozruchu.
  8. Kon­tro­la zabez­pie­czeń sprę­żar­ki chłodniczej.
  9. Kon­tro­la droż­no­ści wymien­ni­ka ciepła.
  10. Kon­tro­la insta­la­cji elek­trycz­no ste­row­ni­czej pom­py ciepła.
  11. Na pod­sta­wie zebra­nych infor­ma­cji spo­rzą­dze­nie pro­to­ko­łu prze­glą­du pom­py cie­pła w któ­rym użyt­kow­nik infor­mo­wa­ny jest o awa­riach, zagro­że­niach, koniecz­nych czyn­no­ściach wraz z ich wyceną.

  Serwis pompy ciepła Warszawa

  Zawsze ser­wis pom­py cie­pła poprze­dzo­ny jest wyko­na­niem prze­glą­du potem docho­dzą nie­zbęd­ne czyn­no­ści któ­rych celem jest zapew­nie­nie popraw­nej pra­cy urządzenia.

  1. Wyko­na­nie prze­glą­du pom­py ciepła.
  2. Mycie skra­pla­cza i wen­ty­la­to­ra skraplacza.
  3. Ewen­tu­al­na wymia­na ele­men­tu roz­ru­cho­we­go wen­ty­la­to­ra skraplacza.
  4. Ewen­tu­al­na wymia­na ele­men­tu roz­ru­cho­we­go sprę­żar­ki chłodniczej.
  5. Kali­bra­cja ele­men­tów pomia­ro­wo kon­tro­l­nych sys­te­mu chłod­ni­cze­go i sys­te­mu wody.
  6. Mycie urzą­dze­nia wraz z odgrzy­bie­niem skra­pla­cza czy parownika.
  7. Kon­tro­la pomp wod­nych wraz z ich ele­men­ta­mi rozruchowymi.

  Naprawa pomp ciepła.

  Każ­dą napra­wę pom­py cie­pła powi­nien poprze­dzać prze­gląd pom­py jeśli jed­nak klient życzy sobie tyl­ko i wyłącz­nie napra­wiać lub wymie­nić uszko­dzo­ny pod­ze­spół w takim przy­pad­ku nale­ży doko­nać eks­per­ty­zę awarii:

  Naj­częst­sze awa­rie pomp ciepłą:

  1. Uszko­dze­nie sprę­żar­ki chłodniczej
  2. Uszko­dze­nie wymien­ni­ka ciepła.
  3. Roz­sz­czel­nie­nie insta­la­cji fre­ono­wej i tym samym utra­ta freonu.
  4. Uszko­dze­nie wen­ty­la­to­rów skra­pla­cza lub parownika.
  5. Brak wody w układzie.
  6. Uszko­dze­nie zawo­rów wod­nych, prze­pust­nic, czuj­ni­ków prze­pły­wu itd.

  Nasz ser­wis napra­wia i ser­wi­su­je pom­py cie­pła o dowol­nej mocy chłod­ni­czej. Pom­py cie­pła dowol­ne­go pro­du­cen­ta i bez wzglę­du na ich zasto­so­wa­nie. Jeśli macie Pań­stwo pro­blem z pom­pą cie­pła pro­si­my zgło­sić awa­rie dzię­ki for­mu­la­rzo­wi zgło­sze­nio­we­mu wystar­czy wci­snąć ten link.

  Serwis pomp ciepła Warszawa

  Ser­wis pomp cie­pła War­sza­wa, usu­wa­nie awa­rii pomp cie­pła, Napra­wa pomp cie­pła mazo­wiec­kie, Prze­gląd ser­wi­so­wy pom­py cie­pła, Ser­wis pomp cie­pła SKiC Robert Aptacy

  Czytaj również: