Serwis pomp ciepła

Ser­wis Kli­ma­ty­za­cji i Chłod­nic­twa Robert Apta­cy już od roku 2004 napra­wia i ser­wi­su­je prze­my­sło­we pom­py cie­pła, co waż­ne napra­wia­my pom­py cie­pła o wydaj­no­ści powy­żej 10 kW. Są to pom­py cie­pła sto­so­wa­ne do kli­ma­ty­za­cji obiek­tów prze­my­sło­wych, skle­pów wiel­ko powierzch­nio­wych, a tak­że pom­py cie­płą sto­so­wa­ne na basenach.

Nasz ser­wis ofe­ru­je Pań­stwu nastę­pu­ją­ce usługi:

   • przegląd okresowy pomp ciepła /przynajmniej 2 razy w roku/

   • serwis naprawczy pomp ciepła /naprawiamy i serwisujemy pompy ciepła dowolnego producenta/

   • serwis pomp ciepła 

Serwis pomp ciepła

Przegląd okresowy pompy ciepła

W zakre­sie tej usłu­gi ofe­ru­je­my Państwu:

 1. Kon­tro­la wizu­al­na pom­py cie­pła. O ile ist­nie­je taka moż­li­wość likwi­du­je­my wszel­kie luzy, uzu­peł­nia­my bra­ku­ją­ce śrub­ki, pod­kład­ki. Jed­nym sło­wem eli­mi­nu­je­my wszel­kie drga­nia któ­rych kon­se­kwen­cją jest pęka­nie rur insta­la­cji freonowej.
 2. Dokrę­ce­nie króć­ców połą­cze­nio­wych insta­la­cji wod­nej źró­dła dol­ne­go a tak­że źró­dła gór­ne­go. Kon­tro­la odpo­wietrz­ni­ków insta­la­cji wod­nej, zawo­rów odci­na­ją­cych, a tak­że pomp wymuszających.
 3. Kon­tro­la zabez­pie­czeń prą­do­wych ele­men­tów wyko­naw­czych, zabez­pie­czeń sys­te­mo­wych oraz czuj­ni­ków kontrolnych.
 4. Pomiar ciśnień sta­tycz­nych gazu fre­onu w insta­la­cji chło­dze­nia, co waż­ne pomiar ciśnień gazu w try­bie pracy.
 5. Mycie bądź czysz­cze­nie mecha­nicz­ne lame­li skra­pla­cza w przy­pad­ku pomp cie­pła powie­trze / woda. 
 6. Pomiar prą­dów oraz popraw­nej pra­cy wen­ty­la­to­ra skraplacza.
 7. Kon­tro­la zabez­pie­czeń sprę­żar­ki chłodniczej.
 8. Kon­tro­la droż­no­ści wymien­ni­ka ciepła.
 9. Peł­na kon­tro­la insta­la­cji i ele­men­tów ste­ro­wa­nia w pom­pie ciepła.

Na pod­sta­wie zebra­nych infor­ma­cji ZAWSZE spo­rzą­dza­my pro­to­ko­łu prze­glą­du pom­py cie­pła. W pro­to­ko­le infor­mo­wa­ny użyt­kow­ni­ka o awa­riach, zagro­że­niach, i koniecz­nych czyn­no­ściach napraw­czych wraz z wyceną.

Naprawa pomp ciepła.

Każ­dą napra­wę pom­py cie­pła poprze­dza prze­gląd zero­wy / eks­per­ty­za. Z róż­nych powo­dów NIGDY nie pole­ga­my na eks­per­ty­zie innych ser­wi­sów. Na pod­sta­wie zebra­nych infor­ma­cji wyni­ka­ją­cych z wyko­na­nych czyn­no­ści a tak­że pomia­rów po akcep­ta­cji kosz­tu napra­wy przy­stę­pu­je­my do napra­wy pom­py cie­pła. Naj­częst­sze awa­rie pomp ciepłą:

 1. Uszko­dze­nie sprę­żar­ki lub sprę­ża­rek chłodniczych.
 2. Uszko­dze­nie wymien­ni­ka ciepła.
 3. Roz­sz­czel­nie­nie insta­la­cji fre­ono­wej i tym samym utra­ta freonu.
 4. Uszko­dze­nie wen­ty­la­to­rów skraplacza.
 5. Nie­szczel­ność w ukła­dzie wody źró­dła dol­ne­go lub górnego.
 6. Uszko­dze­nie zawo­rów wod­nych, prze­pust­nic, czuj­ni­ków prze­pły­wu a tak­że pomp wymu­sza­ją­cych itd.Naprawa pomp ciepła

Serwis pompy ciepła

Podob­nie jak napra­wa pom­py cie­pła “ser­wis pom­py cie­pła” musi zostać poprze­dzo­ny prze­glą­dem zero­wym. O ile urzą­dze­nie wyma­ga tyl­ko ser­wi­su, nie­wiel­kich korekt wte­dy przy­stę­pu­je­my do nastę­pu­ją­cych czynności:

 • Prze­gląd zero­wy patrz wyżej. W tym przy­pad­ku szcze­gól­nie waż­nym jest:

szu­ka­nie w urzą­dze­niu wszel­kich wycie­ków gazu, ole­ju a tak­że wycie­ku medium chło­dze­nia /grzania glikolu.

pomiar ciśnie­nia gazu fre­onu / ciśnie­nie statyczne

kon­tro­la połą­czeń elek­trycz­nych na ele­men­tach wykonawczych

 •  
 • Mycie pom­py cie­pła w szcze­gól­no­ści lame­le skra­pla­cza w pom­pie powie­trze / woda.
 • Kon­tro­la prze­pły­wu wody lodo­wej źró­dła dol­ne­go i gór­ne­go, co waż­ne zawsze kon­tro­lu­je­my fil­try wod­ne na insta­la­cji oraz ele­men­ty kon­tro­li prze­pły­wu Flow Swich.
 • Pomiar ciśnień gazu fre­onu w try­bie pra­cy, pomiar po stro­nie LPHP.
 • O ile zaj­dzie taka koniecz­ność dola­nie lub upusz­cze­nie fre­onu.
 • Pomia­ry prą­dów wszel­kich ele­men­tów wyko­naw­czych takich jak sprę­żar­ka, pom­pa itd…
 • Kon­tro­la i kali­bra­cja ele­men­tów pomia­ro­wo kon­tro­l­nych sys­te­mu chłod­ni­cze­go i sys­te­mu wody.

Pro­szę pamię­tać Nasz ser­wis napra­wia i ser­wi­su­je pom­py cie­pła dowol­ne­go pro­du­cen­ta jed­nak o wydaj­no­ści powy­żej 10 kW. Nasz ser­wis napra­wia prze­my­sło­we pom­py cie­pła na tere­nie całej POLSKI.

Fir­my któ­re Nas wspie­ra­ją wie­dzą, doświad­cze­niem i moca­mi przerobowymi

Chil­ler­Tech — spe­cja­li­zu­ją się w napra­wie i peł­nym ser­wi­sie agre­ga­tów wody lodowej

Chil­ler­Ser­wis — ser­wis, moder­ni­za­cja i budo­wa wytwor­nic wody lodo­wej CHILLER

Jeśli macie Pań­stwo pro­blem z pom­pą cie­pła pro­si­my zgło­sić awa­rie dzię­ki for­mu­la­rzo­wi zgło­sze­nio­we­mu wystar­czy wci­snąć ten link.

Ser­wis pomp cie­pła War­sza­wa, usu­wa­nie awa­rii pomp cie­pła, Napra­wa pomp cie­pła mazo­wiec­kie, Prze­gląd ser­wi­so­wy pom­py cie­pła, Ser­wis pomp cie­pła SKiC Robert Aptacy