Serwis rooftop york | Central Wentylacyjnych

5/5 — (8 votes) 

Nasz ser­wis został popro­szo­ny o napra­wę i wyko­na­nie peł­ne­go ser­wis rooftop york usa­do­wio­nych na dachu jed­nej z gale­rii handlowych.

Fir­my towa­rzy­szą­ce Nam w wyko­na­niu zle­ce­nia Chil­ler­Tech oraz Chil­ler­Ser­wis. Oby­dwie fir­my posia­da­ją ogrom­ną wie­dzę w bran­ży chło­dze­nia, a co waż­ne posia­da­ją nie­zbęd­ny park maszy­no­wy, wie­dzę i doświad­czo­nych ser­wi­san­tów goto­wych do natych­mia­sto­wej pracy. 

Przyczyna wezwania serwisu do rooftopów york

Jeden z roofto­pów miał ostat­nio wymie­nia­ny zawór roz­pręż­ny. Po jego wymia­nie rooftop nie ma wystar­cza­ją­cej wydaj­no­ści chłod­ni­czej, czę­sto wyłą­cza się na wsku­tek nad­mier­ne­go ciśnie­nia. Dru­gi rooftop wyłą­cza się w nie­re­gu­lar­nych odstę­pach cza­su z róż­nych przy­czyn za wyso­kie ciśnie­nie, utra­ta cią­gło­ści obwo­du, a nawet spa­dek ciśnień.

Przegląd zerowy / ekspertyza rooftop York | pierwszy 

W pierw­szej kolej­no­ści umy­li­śmy cały rooftop, skra­pla­cze prak­tycz­nie zatka­ne, parow­ni­ki rów­nież bar­dzo brud­ne. Przed pierw­szym uru­cho­mie­niem pomie­rzy­li­śmy ciśnie­nie gazu fre­onu /ciśnienie statyczne/. Gaz co praw­da jest ale i tem­pe­ra­tu­ra na dachu 54 oC w peł­nym słoń­cu może nas wpro­wa­dzać w błąd. 

 • Urzą­dze­nie ma zamon­to­wa­ny zawór roz­pręż­ny o nomi­nal­nej wydaj­no­ści chło­dze­nia 70 — 75 kW, żąda­na war­tość to 80 — 90 kW.
 • Nie­wy­star­cza­ją­ca ilość fre­onu, odzy­ska­no i prze­wa­żo­no z urzą­dze­nia fre­on w ilo­ści 25 kg na 29 kg war­tość żądana.
 • Urzą­dze­nia bar­dzo brud­ne i to nie tyl­ko od kurzu ale tak­że od ole­ju sprężarkowego.
 • Olej sprę­żar­ko­wy nale­ży już wymie­nić a wraz za nim cały wkład freonu.
 • Poprzed­ni ser­wis co praw­da wymie­nił zawór roz­pręż­ny ale nie wymie­nił fil­tra osuszacza.
 • Tur­bi­na wen­ty­la­to­ra parow­ni­ka pra­cu­je bar­dzo gło­śno, łoży­ska powy­bi­ja­ne w każ­dej chwi­li może dojść do zatrzy­ma­nia tur­bi­ny i spa­le­niem sil­ni­ka napędowego.

Rooftop York drugi

Podob­nie jak rooftop nr. 1 urzą­dze­nie wyma­ga natych­mia­sto­we­go mycia /zresztą oprócz pro­ble­mu z zawo­rem rozprężnym/ urzą­dze­nie wyma­ga nie tyl­ko peł­ne­go ser­wi­su ale rów­nież remontu.

 • Nie­wy­star­cza­ją­ca ilość fre­onu, odzy­ska­no i prze­wa­żo­no 19 kg fre­onu na 29 kg żąda­ne­go wsadu.
 • Całe urzą­dze­nie brud­ne rów­nież od ole­ju sprężarkowego.
 • Jeden z czuj­ni­ków tem­pe­ra­tu­ry tra­ci cią­głość obwo­du i co jakiś czas wyłą­cza układ za niskiej temperatury.
 • Olej i wkład fre­onu nale­ży wymie­nić na nowy przy oka­zji nale­ży wymie­nić filtr osuszacz.

Naprawa rooftopów York

Prak­tycz­nie po doko­na­niu prze­glą­du zero­we­go w tym solid­ne­go mycia urzą­dzeń, uzu­peł­nie­niu bra­ku­ją­ce­go fre­onu roofto­py zaczę­ły pra­co­wać w mia­rę poprawnie.

 • W roofto­pie pierw­szym prze­re­gu­lo­wa­li­śmy zawór roz­pręż­ny uzy­sku­jąc jego wydaj­ność bli­ską 80 kW
 • W oby­dwóch roofto­pach pona­cią­ga­li­śmy paski kli­no­we na tur­bi­nach wen­ty­la­to­rów parownika. 
 • Odna­leź­li­śmy nie­wła­ści­wie połą­czo­ne ele­men­ty kon­tro­l­no-pomia­ro­we  co waż­ne nek­tó­re z zabez­pie­czeń zosta­ły zez wor­ko­wa­ne przez co urzą­dze­nia nie mia­ły moż­li­wo­ści się bronić.
 • Pełen SERWIS YORK pozo­sta­wi­li­śmy fir­mie Chil­ler­Ser­wis i Chil­ler­Tech

Serwis rooftop york | ChillerTech & ChillerSerwis

Po zakoń­cze­niu prac napraw­czych każ­da z wyżej wymie­nio­nych firm zaję­ła się wła­snym rooftopem 

 1. Ser­wi­san­ci ponow­nie umy­li chłod­ni­ce skra­pla­cza oraz chłod­ni­ce parownika.
 2. Umy­li wymien­nik cie­pła reku­pe­ra­tor, prze­czy­ści­li sil­nik napę­do­wy wymiennika.
 3. Umy­li prze­pust­ni­ce powie­trza i nasma­ro­wa­li napęd odpo­wie­dzial­ny za ich pracę.
 4. Po zakoń­cze­niu prac zwią­za­nych z myciem zamknę­li roofto­py i przy­stą­pi­li do wyko­na­nia pomia­rów ciśnień fre­onu a tak­że pomie­rzy­li prą­dy ele­men­tów wykonawczych.
 5. Skon­tro­lo­wa­li wszel­kie ele­men­ty kon­tro­l­no-pomia­ro­we takie jak pre­so­sta­ty, prze­twor­ni­ki i ter­mi­ki ponad­to spraw­dzi­li czy ich zadzia­ła­nie wywo­ła wywo­ła­nie alar­mów i w kon­se­kwen­cji roofto­py się wyłączą.
 6. Zakoń­cze­nie prac i wyko­na­nie pro­to­ko­ły wyko­na­nia napra­wy i ser­wi­su roofto­pów

Z powo­du bra­ku cza­su i bar­ku mate­ria­łów takich jak paski kli­no­we, łoży­ska zapro­po­no­wa­li­śmy wyko­na­nie prac remon­to­wych na chłod­niej­sze miesiące.

Serwis Rooftop Central Wentylacyjnych

Napra­wia­my i ser­wi­su­je­my wszel­kie roofto­py sto­so­wa­ne do chło­dze­nia skle­pów, obiek­tów han­dlo­wych, prze­twór­ni i maga­zy­nów. Pro­du­cent i wiel­kość roofto­pa nie sta­no­wi dla Nas naj­mniej­sze­go pro­ble­mu. Dzia­ła­my na tere­nie całej POLSKI.

serwis york

serwis rooftop york

york serwis

Serwis Rooftopów Central Wentylacyjnych