TechnoTrans Heidelberg beta c120L

5/5 — (2 votes) 

Ser­wis i napra­wa Tech­no­Trans Heidel­berg beta.c 120L | SKiC Robert Apta­cySer­wis i napra­wa agre­ga­tów wody lodowej

W ostat­nim cza­sie głów­nym zada­niem Naszej Fir­my był kom­plek­so­wy ser­wis i napra­wa nawil­ża­cza off­se­to­we­go Tech­no­Trans beta.c 120L. Funk­cją tego urzą­dze­nia nato­miast jest chło­dze­nie maszy­ny poli­gra­ficz­nej mar­ki Heidel­berg. Po roz­mo­wie z obsłu­gą tech­nicz­ną zosta­li­śmy poin­for­mo­wa­ni, iż pro­blem ten poja­wiał się już od dłuż­sze­go cza­su. Pomi­mo to obsłu­ga kaso­wa­ła alarm przez co urzą­dze­nie ponow­nie “przez jakiś okres cza­su” mogło funk­cjo­no­wać. Nato­miast sam pro­ces chło­dze­nia był znacz­nie dłuż­szy, a pra­ca całe­go urzą­dze­nia bar­dzo głośna. 

Wynik przeglądu zerowego / ekspertyzy chiller TechnoTrans Heidelberg beta c 120 L

  1. Uszko­dze­niu ule­gła sprę­żar­ka chłod­ni­cza poprzez błąd poprzed­nie­go Ser­wi­su, a mia­no­wi­cie złą kali­bra­cję arma­tu­ry kontrolno-pomiarowej.
  2. Układ fre­ono­wy zatka­ny na wsku­tek uszko­dze­nia zawo­ru roz­pręż­ne­go. Z nie­wia­do­mych Nam przy­czyn poprzed­ni Ser­wis cał­ko­wi­cie zamknął zawór rozprężny.
  3. Tak jak wcze­śniej wspo­mnie­li­śmy obsłu­ga, jak rów­nież poprzed­ni Ser­wis nie miał poję­cia co dzie­je się z urzą­dze­nia. Poprzez to kaso­wa­li alarm doty­czą­cy zbyt wyso­kie­go ciśnie­nia co przy­czy­ni­ło się do utra­ty sprę­żu przez sprę­żar­kę chłod­ni­czą, w tym przy­pad­ku Dan­foss MTZ72.
  4. Na doda­tek czyn­nik chłod­ni­czy /freon brud­ny wraz z drob­ny­mi opił­ka­mi, któ­re świad­czą o uszko­dze­niu sprężarki.
  5. Olej w sprę­żar­ce bar­dzo brud­ny, wręcz brązowy.

Naprawa chiller TechnoTrans Heidelberg beta.c 120L

Po wyko­na­niu prze­glą­du tech­nicz­ne­go, jak rów­nież okre­śle­niu sta­nu fak­tycz­ne­go nawil­ża­cza, a co naj­waż­niej­sze akcep­ta­cji kosz­tów napra­wy prze­szli­śmy do pró­by napra­wy urzą­dze­nia Tech­no­Trans. Jeden z Naszych samo­cho­dów ser­wi­so­wych dowiózł Nam nową sprę­żar­kę chłod­ni­czą, któ­ra zasto­so­wa­na była w urzą­dze­niu. My nato­miast w mię­dzy­cza­sie prze­szli­śmy do cał­ko­wi­te­go odzy­sku i zma­ga­zy­no­wa­nia czyn­ni­ka chłod­ni­cze­go. Z racji tego, że olej chłod­ni­czy i tym samym fre­on były zanie­czysz­czo­ne posta­no­wi­li­śmy zastą­pić go nowym i czy­stym czyn­ni­kiem. Ale po kolei, aby­śmy mie­li moż­li­wość zapo­znać się z zakre­sem prac. 

  1. Odzysk i zma­ga­zy­no­wa­nie czyn­ni­ka chłod­ni­cze­go R407C znaj­du­ją­ce­go się w ukła­dzie freonowym.
  2. Demon­taż sta­re­go i uszko­dzo­ne­go zawo­ru roz­pręż­ne­go, a następ­nie jego wymia­na na zawór roz­pręż­ny Danfoss.
  3. Demon­taż i wymia­na na nowy filtra/osuszacza insta­la­cji freonowej.
  4. Moder­ni­za­cja ukła­du fre­ono­we­go pod nowy zawór roz­pręż­ny w zewnętrz­nym wyrów­na­niem ciśnie­nia w celu zmi­ni­ma­li­zo­wa­nia krzy­wej temperatury.
  5. Pró­ba szczel­no­ści ukła­du fre­ono­we­go, a tak­że jego wstęp­ne osu­sze­nie przy wyko­rzy­sta­niu Azo­tu Technicznego. 
  6. Bli­sko dwu­go­dzin­na próż­nia ukła­du fre­ono­we­go, w celu usu­nię­cia jakich­kol­wiek zanie­czysz­czeń, bądź co gor­sza jakiej­kol­wiek wilgoci. 
  7. Uzu­peł­nie­nie ukła­du fre­ono­we­go nowym, a co waż­ne czy­stym czyn­ni­kiem chłod­ni­czym do war­to­ści nominalnej.
  8. Roz­ruch i kali­bra­cja całe­go urzą­dze­nia wraz z dokład­ny­mi pomiarami. 

Serwis TechnoTrans Heidelberg beta.c 120L

W cza­sie prac napraw­czych, jak rów­nież moder­ni­za­cji urzą­dze­nia Nasz part­ner fir­ma Chil­ler­Tech przy­stą­pi­ła do peł­ne­go ser­wi­su nawil­ża­cza off­se­to­we­go. W skład czyn­no­ści ser­wi­so­wych wcho­dzi­ło m.in.:

  1. Kon­tro­la pra­cy, a zara­zem sku­tek zadzia­ła­nia pre­so­sta­tów wyso­kie­go i niskie­go ciśnie­nia po stro­nie freonowej.
  2. Kon­tro­la i porów­na­nie wska­zań prze­twor­ni­ków ciśnie­nia czyn­ni­ka chłodniczego.
  3. Spraw­dze­nie popraw­no­ści dzia­ła­nia czuj­ni­ka prze­pły­wu ina­czej flow-switch.
  4. Pomia­ry prą­dów wen­ty­la­to­ra skra­pla­cza oraz pom­py obie­go­wej wraz z peł­ną kon­tro­lą pra­cy nowej sprę­żar­ki chłodniczej.
  5. Wyko­na­ła pomia­ry prą­dów wen­ty­la­to­ra skra­pla­cza i pomp obiegowych.
  6. Po zakoń­cze­niu prac napraw­czych odpo­wied­nio usta­wi­ła NOWY zawór rozprężny
  7. Wyko­na­ła pomiar ciśnień i prą­dów sprężarki
  8. W peł­ni skon­tro­lo­wa­ła pra­cę elek­tro­ni­kę kon­tro­l­no — pomiarową

Zakończenie prac TechnoTrans Heidelberg beta c 120 L

Fir­ma Chil­ler­Tech jako gene­ral­ny wyko­naw­ca zaraz po zakoń­cze­niu prac napraw­czych i po peł­nym ser­wi­sie nawil­ża­cza spo­rzą­dzi­ła pro­to­kół odbio­ru. Pro­to­kół zawie­ra wszel­kie infor­ma­cję o sta­nie fak­tycz­nym urzą­dze­nia przed i po naprawie.

Wynik prac w Naszym przy­pad­ku mógł być tyl­ko jeden urzą­dze­nie dzia­ła poprawnie 🙂

Zapra­sza­my wszyst­kich Pań­stwa do korzy­sta­nia z naszych usług w zakre­sie napra­wy i ser­wi­su nawil­ża­czy off­se­to­wych dowol­ne­go pro­du­cen­ta. Dzia­ła­my na tere­nie całej POLSKI;

Serwis i naprawa TechnoTrans Heidelberg beta.c 120L | SKiC Robert Aptacy