Trane RTAD 165

5/5 — (153 votes) 

Ser­wis Tra­ne RTAD 165

Tym razem jak z wykle z fir­mą Chil­ler­Tech Wik­tor Apta­cy zosta­li­śmy popro­sze­ni o wyko­na­nie prze­glą­du zero­we­go + pró­ba napra­wy i ser­wis chil­ler Tra­ne RTAD 165.

Przy­czy­na wezwania:

 1. Chil­ler nie osią­ga żąda­nej temperatury
 2. Wciąż wyłą­cza się na wsku­tek awa­rii HP na oby­dwóch sprężarkach
 3. Poprzed­nie napra­wy zre­ali­zo­wa­ne przez poprzed­ni ser­wis nie wnio­sły nic w temacie

Ekspertyza SKiC Robert Aptacy — chiller Trane RTAD165

 1. Insta­la­cja wody lodo­wej do chło­dze­nia prak­tycz­nie pusta. 0,4 Bara ciśnie­nia przed pom­pą obie­go­wą — nie wie­my dla­cze­go nie zadzia­łał czuj­nik Flow Swich.
 2. Brak odpo­wietrz­ni­ków powie­trza na insta­la­cji wody lodo­wej w ukła­dzie zamkniętym.
 3. Bypas na insta­la­cji wody lodo­wej otwar­ty na max — prze­pra­szam a czym mamy chło­dzić system.
 4. Skra­pla­cze Agre­ga­tu Wody Lodo­wej zaka­mie­nia­łe — prze­pływ powie­trza może 60%, prze­cież to wykoń­czy każ­dą sprężarkę.
 5. Zasto­so­wa­no układ chło­dze­nia adia­ba­tycz­ne­go — to wyrok śmier­ci dla tego typu urządzeń.Serwis Trane RTAD 165 SKiC Robert Aptacy

Naprawa chiller Trane RTAD 165 

 1. Na samym począt­ku dopo­sa­ży­li­śmy insta­la­cje wody lodo­wej w bra­ku­ją­cy odpo­wietrz­nik i uzu­peł­ni­li­śmy gli­kol do war­to­ści 1,5 Bara po stro­nie niskiej Pom­py Wody.
 2. Zamknę­li­śmy bypass — to stra­ta ener­gii ciepl­nej i ener­gii potrzeb­nej do pra­cy chil­le­ra. Sys­tem nie wyma­ga obejść.
 3. Pod­łą­czy­li­śmy nasze mano­me­try do ukła­dów sprę­ża­rek 1 i 2‑giej a pomia­ry przy­rów­na­li­śmy do wska­zań elek­tro­ni­ki ste­ru­ją­cej Chil­le­ra. Wyni­ki pomia­rów prak­tycz­nie takie same więc nie ma potrze­by kalibrowania.
 4. Odłą­czy­li­śmy sys­tem chło­dze­nia adia­ba­tycz­ne­go i zabro­ni­li­śmy użyt­kow­ni­ko­wi jego sto­so­wa­nia. Wszyst­kie urzą­dze­nia chłod­ni­cze posia­da­ją odpo­wied­nio z wymia­ro­wa­ne skra­pla­cze i wen­ty­la­to­ry któ­re zapew­nia­ją odpo­wied­nie skro­ple­nie gazu nawet w bar­dzo wyso­kich tem­pe­ra­tu­rach zewnętrz­nych. Dla jesz­cze nie prze­ko­na­nych podam przy­kład czaj­ni­ka. Zawsze w czaj­ni­ku znaj­dzie­cie Pań­stwo kamień kotło­wy zwłasz­cza jak korzy­sta­cie Pań­stwo z wody pobie­ra­nej bez­po­śred­nio z sie­ci. W przy­pad­ku chil­le­rów, dry coole­rów — kamień któ­ry się wytra­ca z wody osia­da na lame­lach co znacz­nie ogra­ni­cza prze­pływ powie­trza. Ponad­to kamień jest izo­la­to­rem cie­pła więc nie ma odpo­wied­nie­go chło­dze­nia — odda­wa­nia cie­pła do atmos­fe­ry. Jeśli musi­my do chło­dzić układ skra­pla­nia to z całą pew­no­ścią pro­po­nu­ję dopo­sa­żyć w układ odzy­sku cie­pła na przy­kład wymien­nik cie­pła woda/gaz.

Serwis Trane RTAD 165

Po doko­na­niu napra­wy przy­stą­pi­li­śmy do ser­wi­su chil­le­ra. Na począ­tek jak zwy­kle naj­do­kład­niej jak potra­fi­my umy­li­śmy skra­pla­cze. Skon­tro­lo­wa­li­śmy wszel­kie nasta­wy sys­te­mu ste­ro­wa­nia agre­ga­tu i sko­ry­go­wa­li­śmy naszym zda­niem błęd­ne. Przy uży­ciu czuj­ni­ka fre­onu i pian­ki skon­tro­lo­wa­li­śmy szczel­ność na zawo­rach bez­pie­czeń­stwa i w miej­scach naj­bar­dziej nara­żo­nych na wyciek.

Nie­ste­ty ser­wis chil­ler nie został zakoń­czo­ny. Umó­wi­li­śmy się z wła­ści­cie­lem urzą­dze­nia za oko­ło tydzień, musi­my dodat­ko­wo wykonać:

 1. Mycie skra­pla­czy z zale­ga­ją­ce­go kamie­nia — zasto­so­wa­nie odpo­wied­niej Che­mii któ­ra nie znisz­czy alu­mi­nio­wych lame­li skraplacza.
 2. Uzu­peł­ni­my powie­trze w sprzę­gle powietrza.
 3. Ponow­nie spraw­dzi­my ciśnie­nie wody lodowej