SERWIS  WENTYLACJI MECHANICZNEJ

5/5 — (1 vote) 

SERWIS  WENTYLACJI

Fir­ma SKIC Robert Apta­cy ofe­ru­je kom­plek­so­wy ser­wis w zakre­sie czysz­cze­nia cen­tra­li wentylacyjnych. 

Dla­cze­go reko­men­du­je­my regu­lar­ną konserwację?

Ser­wis wen­ty­la­cji to nie­odzow­ny zabieg kom­plek­so­we­go czysz­cze­nia sys­te­mów wen­ty­la­cyj­nych, któ­ry jest regu­lo­wa­ny praw­nie mię­dzy inny­mi przez pra­wo budow­la­ne. Obo­wią­zek regu­lar­nej kon­ser­wa­cji nało­żo­ny przez usta­wę  ma swo­je racjo­nal­ne uza­sad­nie­nie. Ze wzglę­du na to, że zanie­dba­na, zabru­dzo­na insta­la­cja może sta­no­wić zagro­że­nie dla zdro­wia osób prze­by­wa­ją­cych w pomiesz­cze­niach przez nią zasi­la­nych. Ze wzglę­du na to, że w kana­łach nawie­wo­wych czę­sto gro­ma­dzą się dro­bi­ny kurzu a tak­że bak­te­rie i grzy­by, któ­re mogą wywo­ły­wać  np. reak­cje aler­gicz­ne. Poza tym nie­czysz­czo­na, pra­cu­je nie­pra­wi­dło­wo i nie­efek­tyw­nie. Urzą­dze­nie pobie­ra wię­cej prą­du oraz nie trzy­ma pra­wi­dło­wej tem­pe­ra­tu­ry, przez co spa­da kom­fort prze­by­wa­nia w takim pomiesz­cze­niu. Prze­glą­da­mi powin­ny być obję­te m.in:

 • biu­row­ce,
 • szpi­ta­le,
 • gale­rie handlowe,
 • hale prze­my­sło­we,
 • obiek­ty usługowe,
 • urzę­dy,
 • kry­te obiek­ty sportowe,
 • domy miesz­kal­ne.

Procedury serwisowe

Jeśli mówi­my o kon­ser­wa­cji wen­ty­la­cji trze­ba mieć na uwa­dze nastę­pu­ją­ce czynności:

 • prze­gląd kana­łów i cen­tral wen­ty­la­cyj­nych pod kątem czystości,
 • wgląd do sys­te­mu nawie­wów oraz oce­na pozio­mu ich zanieczyszczenia,
 • zba­da­nie prze­pu­sto­wo­ści kanałów,
 • czysz­cze­nie mechaniczne,
 • odgrzy­bia­nie i dezyn­fek­cja chemiczna
 • wery­fi­ka­cja popraw­no­ści prze­pro­wa­dzo­ne­go serwisu.

Metody wykorzystywane przez SKIC Robert Aptacy podczas czyszczenia układów wentylacji:

 1. Czysz­cze­nie przy uży­ciu skom­pre­so­wa­ne­go powietrza.

Meto­da sku­tecz­na przy usu­wa­niu mało upo­rczy­wych zabru­dzeń. Zale­tą tego spo­so­bu jest duża spraw­ność prac.

 1. Czysz­cze­nie na sucho

Naj­sku­tecz­niej­szy spo­sób na usu­nię­cie zanie­czysz­czeń przez co stał się bar­dzo popu­lar­ny. Ze w wzglę­du na zasto­so­wa­nie meto­dy szczot­ko­wa­nia mecha­nicz­ne­go jeste­śmy w sta­nie usu­nąć z ukła­du nawet naj­bar­dziej opor­ne zanieczyszczenia.

 1. Odku­rza­nie — odciąg za pomo­cą odku­rza­cza przemysłowego

Ta meto­da rów­nież wyka­zu­je dużą sku­tecz­ność lecz aby mogła być z powo­dze­niem zasto­so­wa­na to ser­wi­sant musi mieć swo­bod­ny dostęp do wnę­trza kanałów.

 1. Czysz­cze­nie na mokro (che­micz­ne)

Tę meto­dę sto­su­je­my w przy­pad­ku zabru­dzeń tłusz­cza­mi prze­my­sło­wy­mi, kie­dy kla­sycz­ne spo­so­by są nie­efek­tyw­ne. Czysz­cze­nie pole­ga w pierw­szej kolej­no­ści na zasto­so­wa­niu pary pod wyso­kim ciśnie­niem lub spe­cjal­ne­go środ­ka che­micz­ne­go a póź­niej na mecha­nicz­nym usu­nię­ciu pokła­dów brudu.

 1. Dezyn­fek­cja

Sto­so­wa­na po prze­pro­wa­dze­niu grun­tow­ne­go czysz­cze­nia mecha­nicz­ne­go i jest zwień­cze­niem całe­go pro­ce­su serwisowego.

Po zakoń­cze­niu czysz­cze­nia insta­la­cji, nie­odzow­na jest ponow­na kon­tro­la, któ­ra ma za zada­nie zwe­ry­fi­ko­wa­nie popraw­no­ści prze­pro­wa­dzo­nych prac kon­ser­wa­cyj­nych. W przy­pad­ku nie­za­do­wa­la­ją­ce­go efek­tu nale­ży doczy­ścić te sek­cje, któ­re tego wymagają.

Fir­ma SKIC Robert Apta­cy ser­decz­nie Pań­stwa zapra­sza do współ­pra­cy w zakre­sie ser­wi­su wen­ty­la­cji. Nasze usłu­gi świad­czy­my na tere­nie całe­go kraju.