Serwis wentylacji mechanicznej

5/5 — (169 votes) 

SERWIS WENTYLACJI MECHANICZNEJSKIC Robert Aptacy

Chy­ba każ­dy z nas bez wyjąt­ku chciał­by oddy­chać czy­stym i świe­żym powie­trzem, Fak­ty nie­ste­ty wska­zu­ją, że z roku na rok mamy do czy­nie­nia z pogor­sze­niem jako­ści powie­trza . Dowo­dem na to jest np. sytu­acja zwią­za­na ze smo­giem. Coraz czę­ściej w dużych mia­stach spo­ty­ka­my się z wyraź­nym prze­kro­cze­niem norm czy­sto­ści powie­trza, dla­te­go prze­by­wa­jąc w takich miej­scach nasz orga­nizm chło­nie coraz to więk­sze ilo­ści róż­ne­go rodza­ju zanie­czysz­czeń a jeśli do tego doda­my jesz­cze niską jakość powie­trza w wen­ty­lo­wa­nych pomiesz­cze­niach to może­my się liczyć z inten­sy­fi­ka­cją nega­tyw­nych skut­ków. Wie­le osób ze wzglę­du na rodzaj wyko­ny­wa­nej pra­cy prze­by­wa w takich wnę­trzach od kil­ku nawet do kil­ku­na­stu godzin dzien­nie. Dla­te­go tak waż­ne jest aby zapew­nić w tych miej­scach moż­li­wie jak naj­lep­szą jakość powie­trza. Aby było to moż­li­we cały układ wen­ty­la­cyj­ny nale­ży sys­te­ma­tycz­nie ser­wi­so­wać. Dokład­ne czysz­cze­nie wen­ty­la­cji, odgrzy­bia­nie i dezyn­fek­cja to tyl­ko nie­któ­re czyn­no­ści, któ­re wcho­dzą w skład pro­fe­sjo­nal­ne­go ser­wi­su. Pamię­taj­my, że zanie­dba­nie tych zabie­gów nie­sie ze sobą okre­ślo­ne skut­ki uboczne.SERWIS WENTYLACJI MECHANICZNEJ - SKIC Robert Aptacy

Dlaczego brak należytej troski o system wentylacji to ryzyko ?

Trze­ba pod­kre­ślić, że nie­czysz­czo­ne nawie­wy trans­por­tu­ją dro­bi­ny kurzu, któ­re są roz­py­la­ne w powie­trzu, wsku­tek cze­go tra­fia­ją poprzez gór­ne dro­gi odde­cho­we do nasze­go orga­ni­zmu w kon­se­kwen­cji tego może­my być nara­że­ni na róż­ne­go rodza­ju schorzenia.

Poza tym urzą­dze­nie, któ­re pra­cu­je nie­efek­tyw­nie pobie­ra wię­cej ener­gii, zwięk­sza się rów­nież praw­do­po­do­bień­stwo wystą­pie­nia poważ­nych awa­rii, któ­re bywa­ją kosz­tow­ne. Nale­ży tak­że pamię­tać, że obo­wią­zek okre­so­wych prze­glą­dów tech­nicz­nych wyni­ka wprost z pra­wa budow­la­ne­go czy też Rozporządzeń.

Jak wygląda konserwacja central wentylacyjnych?

 Do naj­waż­niej­szych czyn­no­ści ser­wi­so­wych może­my zaliczyć:

 • wymia­na fil­trów powietrza,
 • kon­tro­lę szczel­no­ści oraz prze­pu­sto­wo­ści przewodów,
 • spraw­dze­nie sta­nu kana­łów oraz para­me­trów pra­cy cen­tra­li wentylacyjnej,
 • czysz­cze­nie cen­tra­li wentylacyjnej,
 • pomiar prą­dów silnika,
 • spraw­dze­nie pra­wi­dło­wo­ści dzia­ła­nia auto­ma­ty­ki sterującej,
 • kon­tro­lę oraz ewen­tu­al­ną wymia­nę wyeks­plo­ato­wa­nych podzespołów,
 • odgrzy­bia­nie oraz dezyn­fek­cję kanałów,
 • ponow­ny prze­gląd po serwisowy.

Podczas prac serwisowych używamy następujących metod czyszczenia:

 • odku­rza­nie na sucho – dobrze spraw­dza się na dużych powierzch­niach gdzie nie mamy ogra­ni­czo­ne­go dostępu,
 • czysz­cze­nie za pomo­cą skom­pre­so­wa­ne­go powie­trza – sku­tecz­ne tyl­ko wte­dy gdy ele­men­ty nie są moc­no zabrudzone,
 • odciąg zanie­czysz­czeń za pomo­cą spe­cjal­nych koń­có­wek ssących,
 • meto­da mecha­nicz­na – przy uży­ciu spe­cjal­nych szczo­tek – sto­so­wa­na gdy mamy do czy­nie­nia z opor­nym zabrudzeniem
 • czysz­cze­nie na mokro – wyko­rzy­sty­wa­ne wte­dy gdy wystę­pu­ją bar­dzo moc­ne zabru­dze­nia np. zabru­dze­nie smarem.

Jakie korzyści płyną z regularnego serwisowania wentylacji ?

 • czy­ste powietrze,
 • zmniej­szo­ne ryzy­ko alergii,
 • wydłu­żo­na żywot­ność urządzeń
 • zmi­ni­ma­li­zo­wa­ne ryzy­ko poża­ru oraz poważ­nej awarii.

Fir­ma SKIC Robert Apta­cy ser­decz­nie Pań­stwa zapra­sza do współ­pra­cy w zakre­sie ser­wi­su cen­tral wen­ty­la­cyj­nych. Dzia­ła­my na tere­nie całe­go kraju.

Serwis wentylacji mechanicznej SKiC Robert Aptacy