Serwis wentylacji

5/5 — (16 votes) 

Ser­wis wen­ty­la­cji i kli­ma­ty­za­cji, napra­wa i moder­ni­za­cja cen­tral wen­ty­la­cyj­nych i sys­te­mu ste­ro­wa­nia wen­ty­la­cją a wszyst­ko to ofe­ru­je Nasz serwis.

Ser­wis Fir­ma SKiC Robert Apta­cy ser­wi­su­je i napra­wia cen­tra­le wen­ty­la­cyj­ne więk­szo­ści pro­du­cen­tów, cen­tra­le wen­ty­la­cyj­ne o dowol­nej wydaj­no­ści i dowol­nym zastosowaniu.

Cen­tra­le wen­ty­la­cyj­ne to jed­ne z waż­niej­szych urzą­dzeń wypo­sa­że­nia budyn­ków, miesz­kań, hal prze­my­sło­wych. Zanie­dba­nie cen­tral owo­cu­je bra­kiem wen­ty­la­cji pomiesz­czeń a co za tym idzie brak świe­że­go powie­trza, grzyb, nie­od­po­wied­nia tem­pe­ra­tu­ra itd.…

Nasz ser­wis ofe­ru­je naszym klien­tom usługę:

 1. Serwis wentylacji

 2. Okresowy przegląd serwisowy central wentylacyjnych.

 3. Serwis central wentylacyjnych.

 4. Naprawa i modernizacja central wentylacyjnych.

 5. Napraw i serwis central wentylacyjnych i systemów współpracujących.

Serwis wentylacjiW skład usługi Serwis Wentylacji wchodzi:

 1. Kon­tro­la urzą­dzeń wen­ty­la­cji obiek­tu takich jak cen­tra­le wen­ty­la­cyj­ne, cen­tral­ki prze­ciw poża­ro­we. Kon­tro­la klap prze­ciw poża­ro­wych i klap odcinających.
 2. Kon­tro­la urzą­dzeń współ­pra­cu­ją­cych w sys­te­mie takich jak agre­ga­ty chłod­ni­cze, dopływ cie­pła z węzła ciepła.
 3. Kon­tro­la słu­pa wody, dopusz­cze­nie cie­płej wody z węzła iod­po­wie­trze­nie układu.
 4. Kon­tro­la popraw­nej pra­cy i czysz­cze­nie rekuperatorów.
 5. Kon­tro­la sta­nu izo­la­cji rur i kana­łów wentylacyjnych.
 6. Kon­tro­la wydaj­no­ści kra­tek wen­ty­la­cyj­nych jeśli zaj­dzie taka koniecz­ność regu­la­cja przepustnic.
 7. Mycie lub wymia­na fil­trów powietrza.
 8. Stwo­rze­nie pro­to­ko­łu serwisowego.

W skład usługi Okresowy przegląd serwisowy central wentylacyjnych wchodzi:

 • Kon­tro­la sta­nu urzą­dze­nia wraz z droż­no­ścią fil­trów powie­trza. Wymia­na fil­trów na nowe dostar­czo­ne przez zle­ce­nio­daw­cę lub fil­try zamó­wio­ne w naszym serwisie.
 • Kon­tro­la sta­nu zabru­dze­nia prze­pust­nic powie­trza, nagrzew­nic, parow­ni­ka, rekuporatora.
 • Kon­tro­la nasta­wy siłow­ni­ków prze­pust­nic i ich popraw­nej pracy.
 • Kon­tro­la popraw­nej pra­cy pre­so­sta­tów powietrza.
 • Kon­tro­la sil­ni­ka lub sil­ni­ków wen­ty­la­to­rów cen­tra­li wen­ty­la­cyj­nej. Pomiar prą­dów tych silników.
 • Kon­tro­la połą­czeń elek­trycz­nych insta­la­cji elek­trycz­nej i insta­la­cji ste­row­ni­czej cen­tra­li wentylacyjnej.
 • Na pod­sta­wie doko­na­nych czyn­no­ści stwo­rzo­ny zosta­je pro­to­kół prze­glą­du w któ­rym użyt­kow­nik infor­mo­wa­ny jest zagro­że­niach i awa­riach wraz z wyce­ną usu­nię­cia tych awarii.

W skład Serwisu Central Wentylacyjnych wchodzi:

 • Każ­dy Ser­wi­su Cen­tral Wen­ty­la­cyj­nych poprze­dza prze­gląd ser­wi­so­wy cen­tral wentylacyjnych.
 • Ponad­to cen­tra­la jest myta w szcze­gól­no­ści parow­nik, nagrzew­ni­ce wraz z odgrzy­bia­niem wnę­trza centrali.
 • Kali­bra­cja nastaw pre­so­sta­tów powietrza.
 • Kon­tro­la i dokład­ne czysz­cze­nie nagrzew­ni­cy elek­trycz­nej wraz dokład­ną kon­tro­lą zabez­pie­czeń przeciwpożarowych.
 • Wni­kli­wa kon­tro­la agre­ga­tu chłod­ni­cze­go współ­pra­cu­ją­ce­go z centralą.
 • Kon­tro­la i odpo­wied­nie nacią­gnię­cie pasków kli­no­wych, mycie pasków odpo­wied­nim środ­kiem che­micz­nym. W przy­pad­ku gdy paski te nie nada­ją się do dal­szej eks­plo­ata­cji wymia­na ich na nowe dostar­czo­ne przez zle­ce­nio­daw­cę ewen­tu­al­nie paski zamó­wio­ne w naszym serwisie.
 • Kon­tro­la popraw­nej pra­cy sza­fy ste­row­ni­czej, kali­bra­cja nastaw, odczyt sta­nów alar­mo­wych i reak­cja alarmy.
 • Na pod­sta­wie wyko­na­nych czyn­no­ści spo­rzą­dze­nie pro­to­ko­łu w któ­rym użyt­kow­nik infor­mo­wa­ny jest o sta­nie fak­tycz­nym centrali.

Naprawa remont modernizacja central wentylacyjnych.

 • Napra­wę i moder­ni­za­cje prze­gląd ser­wi­so­wy cen­tral wentylacyjnych.
 • Naj­czę­ściej napra­wia­ne w cen­tra­lach wentylacyjnych:
 1. a) Uszko­dze­nie sza­fy ste­row­ni­czej lub sterowników.
 2. b) Uszko­dze­nie sil­ni­ków wentylatorów.
 3. c) Zuży­te lub pęk­nię­te paski klinowe.
 4. d) Nie­droż­ne fil­try powietrza.
 5. e) Uszko­dzo­ne prze­pust­ni­ce lub siłow­ni­ki przepustnic.
 6. f) Uszko­dze­nie ele­men­tów zabez­pie­cza­ją­cych lub sond pomiarowych.

Wentylacja Warszawa

Kon­tro­la, napra­wa i ser­wis wen­ty­la­cji pomiesz­czeń domów i obiek­tów biu­ro­wych i prze­my­sło­wych. Ser­wis i prze­gląd tech­nicz­ny wen­ty­la­cji i poszcze­gól­nych jej pod­ze­spo­łów. Napra­wa wymia­na i moder­ni­za­cja cen­tral wen­ty­la­cyj­nych, wen­ty­la­to­rów, wycią­gów powietrza.

Fir­ma SKiC Robert Apta­cy napra­wia i ser­wi­su­je cen­tra­le wen­ty­la­cyj­ne na tere­nie całej Pol­ski. Jeśli jeste­ście Pań­stwo zain­te­re­so­wa­ni naszą usłu­gą zapra­sza­my do wypeł­nie­nia for­mu­la­rza kon­tak­to­we­go lub kon­takt pod nume­rem tele­fo­nu 501179381.

Serwis Wentylacji Warszawa

 

Ser­wis wen­ty­la­cji, wen­ty­la­cja War­sza­wa, Ser­wis cen­tral wen­ty­la­cyj­nych, Wen­ty­la­cja War­sza­wa, Ser­wis sys­te­mów wen­ty­la­cji i kli­ma­ty­za­cji, Ser­wis wen­ty­la­cji mechanicznej