Skup i sprzedaż chiller

5/5 — (146 votes) 

Skup i sprze­daż chil­ler | SKiC Robert Aptacy

Wytwor­ni­ce wody lodo­wej zwa­ne potocz­nie chil­le­ra­mi to wydaj­ne i nie­za­wod­ne roz­wią­za­nia, spraw­dza­ją­ce się wszę­dzie tam, gdzie koniecz­ne jest utrzy­my­wa­nie odpo­wied­nio niskiej, sta­łej tem­pe­ra­tu­ry wewnątrz pomiesz­cze­nia, odpo­wied­niej tem­pe­ra­tu­ry wody lodo­wej koniecz­nej do zapew­nie­nia popraw­nej pra­cy maszyn i urzą­dzeń w tym obra­bia­rek. Agre­ga­ty wody lodo­wej to urzą­dze­nia chłod­ni­cze, któ­rych zada­niem jest utrzy­ma­nie odpo­wied­niej tem­pe­ra­tu­ry medium chło­dzą­ce­go. W chil­le­rach medium chło­dzą­cym naj­czę­ściej jest roz­twór gli­ko­lu roz­cień­czo­ny z wodą lub sama woda. Tego typu roz­wią­za­nie ma wie­le zalet co czy­ni je bar­dzo popu­lar­ny­mi urzą­dze­nia­mi na ryn­ku chłod­nic­twa i klimatyzacji.

Fir­ma SKiC Robert Apta­cy peł­ni usłu­gi sku­pu, kom­plek­so­wej rege­ne­ra­cji, sprze­da­ży, jak rów­nież wynaj­mu agre­ga­tów wody lodo­wej. Ofe­ru­je­my Naszym Klien­tom w peł­ni spraw­ne i wy-ser­wi­so­wa­ne chil­le­ry dowol­nej mocy chłod­ni­czej, jak rów­nież dowol­nej mar­ki. Posia­da­my w swej ofer­cie chil­le­ry i dry coole­ry reno­mo­wa­nych marek.

Używane agregaty wody lodowej z gwarancją

Uży­wa­ne chil­le­ry po rege­ne­ra­cji to w stu pro­cen­tach spraw­ne urzą­dze­nia, któ­rym dzia­ła­nia doświad­czo­nych spe­cja­li­stów z Naszej Fir­my pozwa­la­ją przy­wra­cać fabrycz­ną spraw­ność. Nie trze­ba doda­wać, że roz­wią­za­nie w posta­ci zre­ge­ne­ro­wa­ne­go chil­le­ra jest opcją znacz­nie tań­szą niż insta­la­cja fabrycz­nie nowych sys­te­mów wody lodo­wej. Usłu­gi peł­nio­ne przez Fir­mę SKiC Robert Apta­cy są wyko­ny­wa­ne w peł­ni pro­fe­sjo­nal­nie, obej­mu­ją rów­nież facho­we doradz­two, sprze­daż i mon­taż chil­le­rów. Sys­te­my, a tak­że insta­la­cje chło­dze­nia zapew­nia­ją­ce odpo­wied­ni para­metr od Naszej Fir­my cie­szą się coraz więk­szą popu­lar­no­ścią na tere­nie całej Pol­ski. Chil­le­ry dostar­czo­ne przez Naszą Fir­mę są obję­te rocz­ną gwa­ran­cją.Skup i sprzedaż chiller

Chillery o dowolnej mocy chłodniczej

Na życze­nie Naszych Klien­tów, jeste­śmy w sta­nie dostar­czyć chil­le­ry o dowol­nej mocy chłod­ni­czej. Posia­da­my w swej ofer­cie agre­ga­ty wody lodo­wej o mocy od 4 kW, aż po chil­le­ry prze­my­sło­we o mocach 1,5 MW.

Moc wytwor­ni­cy wody lodo­wej powin­na być odpo­wied­nio dopa­so­wa­na do zapo­trze­bo­wa­nia w chłód maszyn, urzą­dzeń oraz sys­te­mu kli­ma­ty­za­cji opar­te­go na sys­te­mie wody lodo­wej. W zależ­no­ści od potrzeb Klien­ta może­my zapew­nić budo­wę insta­la­cji oraz wpię­cie maszyn i urządzeń.
W ramach świad­czo­nych przez Nas usług wyko­nu­je­my rów­nież kom­plek­so­we doradz­two w dobo­rze urzą­dzeń, jak rów­nież roz­wią­zań tech­no­lo­gicz­nych, któ­re w naj­lep­szym stop­niu odpo­wie­dzą na Pań­stwa zapo­trze­bo­wa­nie.  Peł­ni­my usłu­gi mon­ta­żu agre­ga­tów wody lodo­wej zapew­nia­jąc przy tym naj­wyż­szej jako­ści para­metr, prze­pływ, a tak­że ciśnie­nie. Świad­czy­my rów­nież kom­plek­so­we usłu­gi ser­wi­su, prze­glą­dów tech­nicz­nych oraz napraw chil­le­rów zna­nych marek na tere­nie całej Pol­ski. Wyko­nu­je­my prze­glą­dy tech­nicz­ne wytwor­nic wody lodo­wej takich pro­du­cen­tów jak: Tra­ne, Car­rier, York, Clie­vet, Air­well, Hyfra itd.

Sprzedaż chiller Loco Warszawa

Sprze­daż chil­le­rów pro­wa­dzi­my w Naszym ofi­cjal­nym ser­wi­sie Loco War­sza­wa, przy ul. Rzecz­nej 6, jed­nak tak jak wspo­mnie­li­śmy wcze­śniej może­my dostar­czyć nie­zbęd­ne urzą­dze­nia do insta­la­cji pod wska­za­ny adres. Cena usłu­gi zawsze usta­la­na jest indy­wi­du­al­nie i zale­ży od takich czyn­ni­ków jak: rodzaj i mar­ka chil­le­ra, jego para­me­try, ewen­tu­al­ny mon­taż i trans­port urzą­dzeń, ich gaba­ry­ty oraz pozo­sta­łe cechy wytwor­nic wody lodowej.

Od lat zajmujemy się sprzedażą, instalacją i serwisowaniem maszyn i podzespołów chłodniczych – na klimatyzacji i chłodnictwie znamy się jak mało kto!

Szu­kasz urzą­dzeń chłod­ni­czych, któ­re będą bez­a­wa­ryj­ne, a zara­zem wydaj­ne? Fir­ma SKiC Robert Apta­cy to fir­ma z dłu­go­let­nim doświad­cze­niem. Peł­ni­my wszel­kie­go rodza­ju usłu­gi począw­szy od sprze­da­ży agre­ga­tów wody lodo­wej zapew­nia­jąc Naszym Klien­tom odpo­wied­nie­go chil­le­ra, a koń­cząc na ser­wi­sie pogwa­ran­cyj­nym. Wybie­ra­jąc Naszą Fir­mę masz pew­ność że wszel­kie­go rodza­ju maszy­ny, urzą­dze­nia czy pod­ze­spo­ły są naj­wyż­szej jakości.

Skon­tak­tuj się z Nami już dziś lub odwiedź Nasz fir­mo­wy Ser­wis w War­sza­wie. (Nasz Sklep)

Skup, regeneracja, sprzedaż i wynajem agregatów wody lodowej | SKiC Robert Aptacy