BITZER 4EESP-4P-40S

5/5 — (2 votes) 

Sprę­żar­ka chłod­ni­cza BITZER 4EESP-4P-40S | SKiC Robert Aptacy

Sze­ro­ki asor­ty­ment urzą­dzeń, jak rów­nież pod­ze­spo­łów chłod­ni­czych reno­mo­wa­nych pro­du­cen­tów. W swej ofer­cie posia­da­my m.in. róż­ne­go rodza­ju sprę­żar­ki chłod­ni­cze o wydaj­no­ści od 2 kW, aż po 200 kW. Współ­pra­cu­jąc z naj­wyż­szej kla­sy impor­te­ra­mi pod­ze­spo­łów, a tak­że urzą­dzeń chłod­ni­czych i kli­ma­ty­za­cyj­nych jeste­śmy w sta­nie dostar­czyć dowol­ne urzą­dze­nie o ści­śle okre­ślo­nych parametrach. 

Sprę­żar­ki ofe­ro­wa­na przez fir­mę SKiC Robert Apta­cy cechu­ją się niskim zuży­ciem ener­gii, wyso­ką efek­tyw­no­ścią, a tak­że naj­wyż­szą i bez­a­wa­ryj­ną pra­cą. Dys­po­nu­je­my sprę­żar­ką chłod­ni­czą mar­ki Bit­zer typu tło­ko­wa 4EESP-4P-40S. Sprę­żar­ki nowe, zde­mon­to­wa­ne z pro­to­ty­pu maszy­ny chłodniczej.

Parametry znamionowe:

 • Rodzaj ole­ju R290 / R1270 SHC226E (w stan­dar­dzie) SHC226E (w standardzie)
 • Prze­miesz­cze­nie (1450 RPM 50Hz) 22,72 m³ / godz 802.3 CFH
 • Prze­miesz­cze­nie (1750 obr / min 60 Hz) 27,42 m³ / godz 968,3 CFH
 • Licz­ba cylin­drów x otwór x skok 4 x 46 mm x 39,3 mm 4 x 1,81 cala x 1,55 cala
 • Waga: 93 kg
 • Maks. ciśnie­nie (LP / HP) 19 / 32bar 275/464 psi
 • Pod­łą­cze­nie prze­wo­du ssą­ce­go 28 mm — 1 1/8 ” 28 mm — 1 1/8 ”
 • Pod­łą­cze­nie prze­wo­du tłocz­ne­go 16 mm — 5/8 ” 16 mm — 5/8 ”
 • Wer­sja sil­ni­ka 2 2
 • Prąd roz­ru­cho­wy (wir­nik zablo­ko­wa­ny) 53,5 A 53,5 A
 • Mak­sy­mal­ny prąd robo­czy 12,2 A 12,2 A

Sprężarka chłodnicza BITZER 4EESP-4P-40S cena

Cena to 3 500,00 zł netto + VAT 23%

Sprężarka chłodnicza BITZER 4EESP-4P-40S | SKiC Robert Aptacy