DANFOSS SH300

5/5 — (4 votes) 

Sprę­żar­ka sprzedana

Sprę­żar­ka chłod­ni­cza Dan­foss Scroll DANFOSS SH300A4AABE120H0239 | SKiC Robert Aptacy

SKiC Robert Apta­cy to fir­ma dzia­ła­ją­ca na ryn­ku chłod­nic­twa i kli­ma­ty­za­cji od bli­sko 20 lat. Nasza Fir­ma cie­szy się bar­dzo dużą popu­lar­no­ścią na tere­nie całej Pol­ski, m.in. dzię­ki wpro­wa­dza­niu inno­wa­cyj­nych, a tak­że bez­a­wa­ryj­nych sys­te­mów i insta­la­cji chło­dze­nia. Dys­po­nu­jąc naj­wyż­szej kla­sy urzą­dze­nia­mi chłod­ni­czy­mi, jak rów­nież kli­ma­ty­za­cyj­ny­mi może­my zagwa­ran­to­wać dowol­ną maszy­nę o ści­śle okre­ślo­nych para­me­trach dopa­so­wa­nych do indy­wi­du­al­ne­go Klienta.

Sze­ro­ki asor­ty­ment urzą­dzeń, pod­ze­spo­łów, jak rów­nież maszyn chłod­ni­czych i kli­ma­ty­za­cyj­nych reno­mo­wa­nych pro­du­cen­tów. W swej ofer­cie posia­da­my jedy­nie urzą­dze­nia naj­wyż­szej kla­sy, któ­re poprzed­nio prze­cho­dzą skru­pu­lat­ne testy spraw­no­ści, aby zapew­nić wydaj­ną, eko­no­micz­ną, a tak­że bez­a­wa­ryj­ną pra­cę.

W swym asor­ty­men­cie m.in. posia­da­my sprę­żar­kę chłod­ni­czą mar­ki Dan­foss typu SCROLL SH300. Mar­ka Dan­foss jest to pro­du­cent pod­ze­spo­łów chłod­ni­czych, w tym sprę­ża­rek typu SCROLL. Sprę­żar­ki tego typu cechu­ją się przede wszyst­kim inno­wa­cyj­ną budo­wą, wyso­ką efek­tyw­no­ścią, a tak­że dłu­go­let­nią i bez­a­wa­ryj­ną pracą.

Parametry znamionowe:

 • SH: Scroll, POE lubri­cant, for R410A
 • Zasi­la­nie sprę­żar­ki [V / Ph / Hz] 400/3/50 460/3/60
 • Rodzaj połą­cze­nia Lutowane
 • Czę­sto­tli­wość [Hz] 50/60
 • Niska war­tość zakre­su napię­cia przy 50 Hz [V] 342 V
 • Niska war­tość zakre­su napię­cia przy 60 Hz [V] 414 V
 • LRA 260 A
 • Numer mode­lu SH300B4ABE
 • Ochro­na sil­ni­ka Elek­tro­nicz­ny moduł zabez­pie­cza­ją­cy, 110/240 V
 • Nomi­nal­na wydaj­ność chłod­ni­cza przy 50 Hz 69 kW
 • Nomi­nal­na wydaj­ność chłod­ni­cza przy 60 Hz 93 kW
 • Nomi­nal­na moc grzew­cza przy 50 Hz 68,5 kW
 • Ochro­na przed odwró­ce­niem obro­tów Moduł elektroniczny
 • Pręd­kość obro­to­wa przy 50 Hz [obr / min] 2900 obr / min
 • Pręd­kość obro­to­wa przy 60 Hz [obr / min] 3500 obr / min

Sprężarka DANFOSS SH300A4AABE cena

Cena to 5 000,00 zł netto + VAT 23%

Sze­ro­ki asor­ty­ment urzą­dzeń, a tak­że pod­ze­spo­łów chłod­ni­czych i kli­ma­ty­za­cyj­nych. Wyso­ka jakość, niska cena. W swej ofer­cie posia­da­ny zarów­no nowe, jak rów­nież uży­wa­ne, lecz w peł­ni spraw­ne agre­ga­ty wody lodo­wej oraz dry coole­ry reno­mo­wa­nych marek. Chil­le­ry takich pro­du­cen­tów jak: Tra­ne, Car­rier, York, Cli­vet, Air­well itd… Ofer­tę Naszej Fir­my wzbo­ga­ca­ją rów­nież naj­wyż­szej jako­ści usłu­gi wynaj­mu urzą­dzeń i maszyn chłod­ni­czych o mocy od 4 kW, aż po sys­te­my prze­my­sło­we o mocy nawet 1 MW

Sprężarka Danfoss Scroll SH300A4AABE | SKiC Robert Aptacy