DANFOSS SH300A4AABE

Sprze­dam sprę­żar­ka Dan­foss Scroll DANFOSS SH300A4AABE120H0239 SKiC Robert Aptacy

Posia­da­my takie dwie iden­tycz­ne sprę­żar­ki — cena doty­czy poje­dyn­czej sztuki 
SH: Scroll, POE lubri­cant, for R410A
Zasi­la­nie sprę­żar­ki [V / Ph / Hz] 400/3/50 460/3/60
Rodzaj połą­cze­nia Lutowane
Czę­sto­tli­wość [Hz] 50/60
Niska war­tość zakre­su napię­cia przy 50 Hz [V] 342 V
Niska war­tość zakre­su napię­cia przy 60 Hz [V] 414 V
LRA 260 A
MCK 65 A
Numer mode­lu SH300B4ABE
Ochro­na sil­ni­ka Elek­tro­nicz­ny moduł zabez­pie­cza­ją­cy, 110/240 V
Nomi­nal­na wydaj­ność chłod­ni­cza przy 50 Hz 69 kW
Nomi­nal­na wydaj­ność chłod­ni­cza przy 60 Hz 93 kW
Nomi­nal­na moc grzew­cza przy 50 Hz 68,5 kW
Ochro­na przed odwró­ce­niem obro­tów Moduł elektroniczny
RLA 46,4 A
Pręd­kość obro­to­wa przy 50 Hz [obr / min] 2900 obr / min
Pręd­kość obro­to­wa przy 60 Hz [obr / min] 3500 obr / min

DANFOSS SH300A4AABE cena loko Warszawa

5 000,00 zł netto