BITZER 2HSL-3K-40S

Sprzedam sprężarkę BITZER 2HSL-3K-40S SKiC Robert Aptacy

Sprę­żar­ka nowa nigdy nie uży­wa­na, zde­mon­to­wa­na z pro­to­ty­pu maszyny

W sprę­żar­ce po demon­ta­żu zalu­to­wa­li­śmy krót­ce połą­cze­nio­we i wypeł­ni­li­śmy sprę­żar­kę azo­tem technicznym

Typ ole­ju R744 (CO2) BSE60K (stan­dard) BSE85K, BSG68K
Prze­miesz­cze­nie (1450 RPM 50Hz) 4,34 m³ / godz 153,3 CFH
Prze­miesz­cze­nie (1750 obr / min 60 Hz) 5,24 m³ / godz 185 CFH
Licz­ba cylin­drów x otwór x skok 2 x 38 mm x 22 mm 2 x 1,50 cala x 0,87 cala
Waga 50 kg 110 funtów
Maks. ciśnie­nie (LP / HP) 30/53 bar 435/769 psi
Pod­łą­cze­nie prze­wo­du ssą­ce­go 16 mm — 5/8 ” 16 mm — 5/8 ”
Pod­łą­cze­nie prze­wo­du tłocz­ne­go 12 mm — 1/2 ” 12 mm — 1/2 ”
DANE SILNIKA
Prąd roz­ru­cho­wy (wir­nik zablo­ko­wa­ny) 25,5 A 27,5 A
Napię­cie sil­ni­ka (wię­cej na życze­nie) 380–420V Y‑3–50Hz 440–480V Y‑3–60Hz UL
Mak­sy­mal­ny prąd robo­czy 6,0 A 6,0 A

BITZER 2HSL-3K-40S cena loko Warszawa

2 500,00 zł netto

Naprawa lodówek samochodowych | usługa drzwi w drzwiDla klien­tów z poza War­sza­wy

Nasz serwis uruchomił usługę drzwi w drzwi

pole­ga ona na odbio­rze urzą­dze­nia od klien­ta za pośred­nic­twem fir­my kurier­skiej DHL przed napra­wą i ode­sła­niu go po napra­wie w to samo miej­sce lub miej­sce wska­za­ne przez zle­ce­nio­daw­cę na tere­nie POLSKI

Jeśli decy­du­ją się pań­stwo na sko­rzy­sta­nia z tej usłu­gi pro­si­my o wypeł­nie­nie for­mu­la­rza kontaktowego

Zgło­sze­nie prze­glą­du lub awarii”

ser­wis lodó­wek INDEL B

Koszt usłu­gi jest zależ­ny od gaba­ry­tów urzą­dze­nia i for­my płat­no­ści za usługę.