Substancje niezamarzające

5/5 — (1 vote) 

Sub­stan­cje nie­za­ma­rza­ją­ce| SKiC Robert Apta­cyChłod­nic­two przemysłowe

Sub­stan­cje nie­za­ma­rza­ją­ce mają na celu zapew­nie­nie sta­łej efek­tyw­no­ści ener­ge­tycz­nej (EER/COP) ukła­du, przy jed­no­cze­snej ochro­nie przed moż­li­wo­ścią ubyt­ku medium chło­dzą­ce­go czy trwa­łe­go uszko­dze­nia urzą­dzeń. Nad­zwy­czaj­ne wła­ści­wo­ści ter­mo­dy­na­micz­ne sub­stan­cji nie­za­ma­rza­ją­cych korzyst­nie wpły­wa­ją na ich żywot­ność, jak i zuży­cie ener­ge­tycz­ne (kWh). Ponad­to mniej­sza ilość rbh. stra­te­gicz­nych ele­men­tów ukła­du chło­dze­nia, takich jak sprę­żar­ki chłod­ni­cze, przy­czy­nia się do final­nych zysków zakła­du oraz ogól­nej dzia­łal­no­ści fir­my. Tem­pe­ra­tu­ra krzep­nię­cia na pozio­mie aż ‑60 oC oddzia­łu­je na pra­wi­dło­wą funk­cjo­nal­ność maszyn/urządzeń, a co za tym idzie na ren­tow­ność firmy. 

Ze wzglę­du na wyso­kie prze­wod­nic­two ciepl­ne mamy moż­li­wość otrzy­ma­nia dosko­na­łe­go odbio­ru cie­pła, jak i korzyst­ne­go bilan­su CO2. Kry­sta­li­za­cja pły­nów o niskiej tem­pe­ra­tu­rze krzep­nię­cia wyno­si od 0 oC. aż do ‑60 oC. Wyso­ka dostęp­ność pły­nów do trans­fe­ru cie­pła skut­ku­je zmniej­szo­ny­mi opo­ra­mi wewnętrz­ny­mi. Wyso­ka tem­pe­ra­tu­ra zapło­nu, osią­ga­ją­ca +120 oC, rów­nież ma ogrom­ne prze­ło­że­nie na na funk­cjo­no­wa­nie, jak i całe użyt­ko­wa­nie ukła­du. Pły­ny do trans­fe­ru cie­pła cha­rak­te­ry­zu­ją się wyż­szą odpor­no­ścią na zanie­czysz­cze­nia i powsta­wa­nie bak­te­rii, któ­re są w sta­nie powo­do­wać spa­dek efek­tyw­no­ści ener­ge­tycz­nej. Z Nami przy­szłość jest lepsza!

Inno­wa­cyj­ne dzia­ła­nia w zakre­sie chło­dze­nia i utrzy­my­wa­nia tem­pe­ra­tu­ry medium chło­dzą­ce­go wpły­wa­ją na reno­mę i roz­po­zna­wal­ność przed­się­bior­stwa SKiC. Nor­my UE i ate­sty PZH wska­zu­ją na zgod­ną z wytycz­ny­mi struk­tu­rę che­micz­ną. Dodat­ko­wo, pro­wa­dzi­my bada­nia struk­tu­ral­ne, któ­rych zada­niem jest utrzy­my­wa­nie zgod­nych z nor­ma­mi, wyma­ga­nych war­to­ści, w tym wła­ści­wo­ści zabez­pie­cza­ją­cych. Dostęp do nie­ogra­ni­czo­nych moż­li­wo­ści otwie­ra przed Nami nowe możliwości!

Substancje niezamarzające

Pły­ny o niskim indek­sie oddzia­ły­wa­nia na śro­do­wi­sko prze­kła­da­ją się na wyko­rzy­sta­nie. Na wyso­ką jakość przy­czy­nia­ją się m.in inhi­bi­to­ry, chro­nią­ce układ przed wystę­po­wa­niem jakich­kol­wiek nie­czy­sto­ści. Wyż­szą prze­wod­ność ciepl­ną jeste­śmy w sta­nie uzy­skać poprzez korzy­sta­nie z Aqu­acorr SI i Aqu­acorr OAT, któ­re­go struk­tu­ra jest uni­ka­to­wa. Zapew­nia­my sku­tecz­ną ochro­nę i jed­no­cze­śnie niż­szy poziom gło­śno­ści (dBa). Orga­nicz­na struk­tu­ra, któ­rą się posłu­gu­je­my, za cel sta­wia sobie zapo­bie­ga­nie two­rze­niu się osa­du i wszel­kich bak­te­rii. Efek­tyw­ność czyn­ni­ków o wyso­kim stop­niu wymia­ny cie­pła jest zdumiewająca. 

Sub­stan­cje, któ­ry­mi się posłu­gu­je­my pocho­dzą od cer­ty­fi­ko­wa­ne­go dostaw­cy. Speł­nia­ją one wszel­kie wyma­ga­nia nie­za­leż­nie od obcią­że­nia ciepl­ne­go, a tak­że tem­pe­ra­tu­ry medium chło­dzą­ce­go. Ofe­ru­je­my zop­ty­ma­li­zo­wa­ne pod kątem zuży­cia ukła­dy HVAC/R z moż­li­wo­ścią zmniej­sze­nia obcią­że­nia o oko­ło 21% w zesta­wie­niu ze stan­dar­do­wy­mi ukła­da­mi. Sto­so­wa­nie nowo­cze­snych środ­ków bez­pie­czeń­stwa, w tym inhi­bi­to­rów, regu­la­to­rów PH oraz innych środ­ków bio­bój­czych, przy­czy­nia się do sku­tecz­nej ochro­ny.  Na każ­dym kro­ku zapew­nia­my trwa­łość i bezpieczeństwo.

Substancje niskokrzepnące

Na ryn­ku chłod­nic­twa prze­my­sło­we­go dzia­ła­my od 20lat. Zdo­by­li­śmy odpo­wied­nie doświad­cze­nie i wie­dzę, aby w odpo­wied­ni spo­sób wspo­ma­gać Naszych Klien­tów pod­czas wszel­kich nie­pra­wi­dło­wo­ści.  Jed­ną z głów­nych dzia­łal­no­ści Naszej Fir­my jest tak­że sprze­daż roż­ne­go rodza­ju sub­stan­cji nie­za­ma­rza­ją­cych. Peł­ni­my pro­fe­sjo­nal­ne usłu­gi doradz­twa i wspar­cia 24/7 w zakre­sie wybo­ru tech­no­lo­gii chło­dze­nia, a tak­że wyżej wspo­mnia­nych pły­nów. W swo­im asor­ty­men­cie posia­da­my dostęp­ne od ręki czyn­ni­ki nie­za­ma­rza­ją­ce, w nie­ogra­ni­czo­nych ilo­ściach, się­ga­ją­cych nawet +24 000 l. Wspo­mnia­ne pły­ny posia­da­my, w efek­cie współ­pra­cy z cer­ty­fi­ko­wa­nym dostawcą.

Nale­żą do nich m.in:

  1. Gli­kol pro­py­le­no­wy Fac­to­ry GLYkup już dziś!
  2. Gli­kol ety­le­no­wy Fac­to­ry (MEG) kup już dziś!
  3. Gli­kol pro­py­le­no­wy Fac­to­ry EKO  / kup już dziś!
  4. Gli­kol pro­py­le­no­wy Fac­to­ry EKO D (moż­li­wość detekcji)
  5. Geo­ther­mal do dol­ne­go źró­dła pomp cie­pła kup już dziś!
  6. Geo­ther­mal EKO do dol­ne­go źró­dła pomp cie­pła kup już dziś!
  7. Super­co­ol z nowo­cze­sną for­mu­łą prze­no­sze­nia cie­pła (niż­sze zuży­cie, aż o 35%)

Zaufa­ło Nam ponad tysiąc Klien­tów — bądź następny!

Kontakt +48 530 805 705,