SYSTEMY HVAC

5/5 — (1 vote) 

SYSTEMY HVAC – Robert Aptacy

 Sys­te­my HVAC znaj­du­ją swo­je sze­ro­kie zasto­so­wa­nie nie tyl­ko w pro­ce­sie chło­dze­nia ale tak­że pod­grze­wa­nia powie­trza. Prze­zna­cze­niem wymie­nio­nych urzą­dzeń jest utrzy­ma­nie odpo­wied­nie­go mikro­kli­ma­tu, któ­ry nie tyl­ko jest wyma­ga­ny w miej­scach, gdzie pra­cu­ją czy też prze­by­wa­ją ludzie ale rów­nież w pomiesz­cze­niach w któ­rych prze­bie­ga­ją skom­pli­ko­wa­ne i kosz­tow­ne pro­ce­sy tech­no­lo­gicz­ne. Współ­cze­sne sys­te­my HVAC, już nie tyl­ko pod­grze­wa­ją i chło­dzą powie­trze ale tak­że dba­ją o jego jakość, pod wzglę­dem pozio­mu wil­got­no­ści i czy­sto­ści. Zasa­da dzia­ła­nia urzą­dzeń grzew­czych, wen­ty­la­cyj­nych i kli­ma­ty­za­cyj­nych opie­ra się o pra­wa ter­mo­dy­na­mi­ki i mecha­ni­ki cie­czy, powie­trza, zarów­no będą­cych w spo­czyn­ku jak i w ruchu.

Ze wzglę­du na zasto­so­wa­ne czyn­ni­ka trans­por­tu­ją­ce­go, sys­te­my HVAC moż­na podzie­lić na:

  • sys­te­my powietrz­ne w któ­rym medium wyko­rzy­sty­wa­ne do trans­por­tu ener­gii ter­micz­nej to tło­czo­ny stru­mień powie­trza dostar­cza­ny do róż­nych sek­cji, za pomo­cą duk­tów wentylacyjnych,
  • sys­te­my wod­ne w któ­rych głów­nie przy udzia­le wody odpro­wa­dza­ny jest nad­miar cie­pła z kli­ma­ty­zo­wa­ne­go obszaru,
  • sys­te­my powie­trze – woda wyko­rzy­stu­ją naj­lep­sze roz­wią­za­nia z wymie­nio­nych wcze­śniej systemów,
  • sys­te­my powietrz­no – fre­ono­we.

 Wybór odpo­wied­nie­go sys­te­mu HVAC zale­ży przede wszyst­kim od jego prze­zna­cze­nia. Czy będzie on obsłu­gi­wał budyn­ki uży­tecz­no­ści publicz­nej, hote­le, szko­ły, uczel­nie, szpi­ta­le, czy też ogrom­ne hale prze­my­sło­we, fabry­ki i warsztaty.

Nale­ży pamię­tać rów­nież o klu­czo­wej roli ser­wi­su i kon­ser­wa­cji.  Nie powin­no dzi­wić, że czę­sto kosz­ty utrzy­ma­nia roz­bu­do­wa­ne­go sys­te­mu, wie­lo­krot­nie prze­wyż­sza­ją kosz­ty pro­jek­tu i insta­la­cji. Zanie­dba­nie regu­lar­ne­go ser­wi­so­wa­nia może mieć brze­mien­ne skut­ki, zwią­za­ne z usu­wa­niem kosz­tow­nych awa­rii, bądź spad­kiem efek­tyw­no­ści w funk­cjo­no­wa­niu róż­nych ele­men­tów. Dla­te­go w fazie pro­jek­to­wa­nia waż­ne jest aby zwró­cić uwa­gę na takie ele­men­ty jak:

  • sto­so­wa­nie naj­prost­szych , spraw­dzo­nych rozwiązań,
  • zapew­nie­nie łatwe­go dostę­pu do ele­men­tów wyma­ga­ją­cych okre­so­we­go serwisowania,
  • powie­rze­nie czyn­no­ści kon­ser­wa­cyj­nych wykwa­li­fi­ko­wa­nej i doświad­czo­nej firmie.

Podsumowanie

Nie ule­ga wąt­pli­wo­ści, że ze wzglę­du na swo­je licz­ne zale­ty, sys­te­my HVAC są coraz czę­ściej sto­so­wa­ne w wie­lu obsza­rach życia codzien­ne­go. Z uwa­gi na pro­wa­dzo­ną w ostat­nich latach poli­ty­kę kli­ma­tycz­ną, któ­ra kła­dzie nacisk na zmi­ni­ma­li­zo­wa­nie nega­tyw­ne­go wpły­wu prze­my­słu na śro­do­wi­sko natu­ral­ne,  nowo­cze­sne roz­wią­za­nia sto­so­wa­ne w sys­te­mach HVAC, pozwa­la­ją­ce na zna­czą­ce obni­że­nie zuży­cia ener­gii elek­trycz­nej, zapo­bie­ga­ją­ce kon­den­sa­cji, zama­rza­niu oraz zapew­nia­ją­ce kom­fort aku­stycz­ny, wyda­je się, że ide­al­nie pasu­ją do bie­żą­ce­go modelu.