Szukamy Specjalisty ds. Marketingu w Branży HVAC

Related Post

  • No related post.
5/5 — (1 vote) 

Dołącz do Naszego Zespołu – Szukamy Specjalisty ds. Marketingu w Branży HVAC!

Czy jesteś kre­atyw­nym pro­fe­sjo­na­li­stą z pasją do mar­ke­tin­gu? Czy inte­re­su­jesz się naj­now­szy­mi tren­da­mi w bran­ży HVAC (kli­ma­ty­za­cja, chłod­nic­two, wen­ty­la­cja mecha­nicz­na)? Jeśli tak, to mamy dla Cie­bie ide­al­ną okazję!

Nasza fir­ma, lider w bran­ży sys­te­mów HVAC, poszu­ku­je dyna­micz­ne­go i inno­wa­cyj­ne­go Spe­cja­li­sty ds. Mar­ke­tin­gu, któ­ry dołą­czy do nasze­go zespo­łu. Jeste­śmy fir­mą, któ­ra nie­ustan­nie dąży do dosko­na­ło­ści, ofe­ru­jąc naj­wyż­szej jako­ści roz­wią­za­nia dla naszych klientów.

Co Oferujemy:

  1. Moż­li­wość pra­cy w dyna­micz­nie roz­wi­ja­ją­cej się branży.
  2. Śro­do­wi­sko pra­cy, któ­re wspie­ra kre­atyw­ność i innowacje.
  3. Atrak­cyj­ne wyna­gro­dze­nie oraz pakiet benefitów.
  4. Moż­li­wo­ści roz­wo­ju zawo­do­we­go i szko­leń branżowych.

Oczekiwania:

  1. Doświad­cze­nie w mar­ke­tin­gu, pre­fe­ro­wa­ne w bran­ży HVAC lub pokrewnej.
  2. Umie­jęt­ność two­rze­nia sku­tecz­nych stra­te­gii marketingowych.
  3. Zna­jo­mość narzę­dzi mar­ke­tin­gu cyfro­we­go i mediów społecznościowych.
  4. Wyso­kie umie­jęt­no­ści komu­ni­ka­cyj­ne i organizacyjne.

Jak Aplikować:

Jeśli jesteś goto­wy na wyzwa­nie i chcesz dołą­czyć do nasze­go zespo­łu, wyślij swo­je CV i list moty­wa­cyj­ny na adres: [info@skic.com.pl].

Nie prze­gap tej wyjąt­ko­wej oka­zji, aby roz­wi­jać swo­ją karie­rę w fascy­nu­ją­cej i sta­le roz­wi­ja­ją­cej się bran­ży HVAC. Cze­ka­my na Two­ją aplikację!