Chiller DELTATHERM RKV

Chiller DELTATHERM RKV

Napraw Ser­wis chil­ler DELTATHERM RKV10,3MG Nasz ser­wis wraz z fir­mą Chil­ler­Tech odku­pił i przy­go­to­wał do sprze­da­nia agre­gat wody lodo­wej DELTATHERM RKV 10,3MG. Odku­pi­li­śmy ten chil­ler spraw­ny z dzia­ła­ją­cej linii do pro­duk­cji płyt Cd i DVD.  Doko­na­ne czyn­no­ści napraw­cze chil­ler DELTATHERM Odzy­ska­li­śmy i prze­wa­ży­li­śmy czyn­nik chłod­ni­czy — ilość odzy­ska­na bar­dzo zbli­żo­na do ilo­ści dekla­ro­wa­nej na tablicz­ce zna­mio­no­wej. Z wyko­rzy­sta­niem odpo­wied­nie­go środ­ka umy­li­śmy wymien­nik pły­to­wy, insta­la­cje wody lodo­wej oraz pom­pę obie­go­wą zain­sta­lo­wa­ną w chil­le­rze. Wymie­ni­li­śmy filtr osu­szacz w…

Więcej