Polskie akty prawne odnośnie ochrony warstwy ozonowej

Polskie akty prawne odnośnie ochrony warstwy ozonowej

Pol­skie Akty Praw­ne Doty­czą­ce Ochro­ny War­stwy Ozo­no­wej Fir­ma SKiC Robert Apta­cy jest lide­rem w bran­ży ochro­ny śro­do­wi­ska i dba o bez­pie­czeń­stwo naszej pla­ne­ty poprzez zgod­ność z naj­now­szy­mi prze­pi­sa­mi praw­ny­mi doty­czą­cy­mi ochro­ny war­stwy ozo­no­wej. Nasza fir­ma zapew­nia wspar­cie w zakre­sie zro­zu­mie­nia i wdra­ża­nia prze­pi­sów praw­nych, któ­re mają na celu ochro­nę war­stwy ozo­no­wej przed szko­dli­wy­mi czyn­ni­ka­mi chłod­ni­czy­mi. Mię­dzy­na­ro­do­we i Pol­skie Regu­la­cje Praw­ne Oprócz mię­dzy­na­ro­do­wych trak­ta­tów i kon­wen­cji, każ­de pań­stwo, w tym Pol­ska, opra­co­wa­ło wła­sne mecha­ni­zmy ochro­ny środowiska.…

Dowiedz się więcej