Chiller DTU125

Chiller DTU125

Chil­ler DTU125 (DC225-WS-A-04) Napra­wa i ser­wis chil­ler DTU125 Zgło­sze­nie awa­rii wytwor­ni­cy wody lodo­wej chil­ler DTU125 o nume­rze 05YDC142. Przy­czy­na zgło­sze­nia do napra­wy | ser­wi­su /opis klienta/ Urzą­dze­nie wyłą­cza się komu­ni­kat brak prze­pły­wu wody chło­dzą­cej, strasz­nie się grze­je a sprę­żar­ka pra­cu­je bar­dzo gło­śno. Ser­wis stwier­dził zaka­mie­nia­nie wymien­ni­ka cie­pła wody z mia­sta. Pro­si­my o przy­jazd dia­gno­zę i osza­co­wa­nie kosz­tu napra­wy. W chwi­li obec­nej chil­ler nie pra­cu­je, wyłą­czy­li­śmy urzą­dze­nie tak jak Pan zale­cał. Eks­per­ty­za: Chil­ler ma zatka­ny wymiennik…

Dowiedz się więcej