BITZER 4EESP-4P-40S

BITZER 4EESP-4P-40S

Sprę­żar­ka chłod­ni­cza BITZER 4EESP-4P-40S | SKiC Robert Apta­cy Sze­ro­ki asor­ty­ment urzą­dzeń, jak rów­nież pod­ze­spo­łów chłod­ni­czych reno­mo­wa­nych pro­du­cen­tów. W swej ofer­cie posia­da­my m.in. róż­ne­go rodza­ju sprę­żar­ki chłod­ni­cze o wydaj­no­ści od 2 kW, aż po 200 kW. Współ­pra­cu­jąc z naj­wyż­szej kla­sy impor­te­ra­mi pod­ze­spo­łów, a tak­że urzą­dzeń chłod­ni­czych i kli­ma­ty­za­cyj­nych jeste­śmy w sta­nie dostar­czyć dowol­ne urzą­dze­nie o ści­śle okre­ślo­nych para­me­trach.  Sprę­żar­ki ofe­ro­wa­na przez fir­mę SKiC Robert Apta­cy cechu­ją się niskim zuży­ciem ener­gii, wyso­ką efek­tyw­no­ścią, a tak­że naj­wyż­szą i…

Więcej