Chiller HAYE HYA-40ADZ

Chiller HAYE HYA-40ADZ

Napra­wa i ser­wis Chil­ler HAYE HYA-40ADZ | SKiC Robert Apta­cy Jak zwy­kle wraz z fir­mą cór­ką Chil­ler­ser­wis zosta­li­śmy popro­sze­ni o usłu­gę napra­wy i peł­ne­go ser­wi­su prze­my­sło­wej wytwor­ni­cy wody lodo­wej Chil­ler HAYE HYA-40ADZ Zgło­sze­nie doty­czą­ce Chil­ler HAYE HYA-40ADZ Uprzej­mie pro­si­my o napra­wę chil­le­ra oraz wymia­nę czyn­ni­ka chłod­ni­cze­go R22 na zamien­nik. Pro­si­my rów­nież o wyko­na­nie wszel­kich innych czyn­no­ści celem przy­wró­ce­nia chil­le­ra do poprzed­niej spraw­no­ści. Chil­ler w chwi­li obec­nej strasz­nie się grze­je, czę­sto docho­dzi do zatrzy­ma­nia na wsku­tek za…

Dowiedz się więcej