Chiller KBA

Chiller KBA

Napra­wa i ser­wis chil­ler KBA SPRZEDANY Fir­ma SKiC Robert Apta­cy napra­wia i ser­wi­su­je agre­ga­ty wody lodo­wej dowol­ne­go pro­du­cen­ta w tym rów­nież chil­le­ry KBA. Ofe­ru­je­my naszym klien­tom pełen ser­wis schła­dza­czy wody, prze­glą­dy okre­so­we, usłu­gę napra­wy doraź­nej, moder­ni­za­cję czy też pełen remont. Wraz z fir­mą Chil­ler­Tech Wik­tor Apta­cy zosta­li­śmy popro­sze­ni o moder­ni­za­cje sys­te­mu chło­dze­nia maszyn dru­ku­ją­cych KBA. Naszym zada­niem było sprze­daż, insta­la­cja chil­le­ra o więk­szej wydaj­no­ści zapew­nia­ją­ce­mu pra­cę trzech nie­wiel­kich maszyn do dru­ko­wa­nia oraz budo­wa insta­la­cji wody…

Więcej

Chiller Airwell o mocy 115 kW

Chiller Airwell o mocy 115 kW

5 / 5 ( 5 votes ) Chil­ler Air­well 115 kW w bar­dzo dobrym sta­nie SKiC Robert Apta­cy sprze­da­je w peł­ni spraw­ne, wypo­ży­cza oraz insta­lu­je wcze­śniej napra­wio­ne i wy-ser­wi­­so­­wa­­ne agre­ga­ty wody lodo­wej. Budu­je­my i moder­ni­zu­je­my sys­te­my chło­dze­nia maszyn, urzą­dzeń, budu­je­my rów­nież insta­la­cje wody lodo­wej. Pra­gnie­my zaofe­ro­wać do sprze­da­ży bądź wyna­jem agre­gat wody lodo­wej Air­wel chło­dzo­ny powie­trzem, wypo­sa­żo­ny w pły­to­wy wymien­nik cie­płą PAROWNIK dzię­ki cze­mu gwa­ran­tu­je szyb­ki odbiór cie­pła. Chil­ler  odku­pi­li­śmy od fir­my któ­ra do końca…

Więcej

Chiller 10 kW Thermocold

Chiller 10 kW Thermocold

Chil­ler Ther­mo­cold o mocy chłod­ni­czej bli­skiej 10 kW SPRZEDANY Posia­da­my wytwor­ni­cę wody lodo­wej zbu­do­wa­ną na nie­za­wod­nym agre­ga­cie chłod­ni­czym Ther­mo­cold. Nasz chil­ler posia­da odro­bi­nę prze­wy­mia­ro­wa­ny wymien­nik pły­to­wy “PAROWNIK” dzię­ki cze­mu zwięk­szy­li­śmy nie­co wydaj­ność chłod­ni­czą urzą­dze­nia. W chwi­li obec­nej nasz chil­ler nie jest wypo­sa­żo­ny w pom­pę obie­go­wą wody, czuj­nik prze­pły­wu flow switch oraz zbior­nik wzbior­czy. Na żąda­nie klien­ta może­my dobrać te ele­men­ty pod okre­ślo­ny układ — waż­ny prze­pływ i ciśnie­nie medium. Uwa­ga: Na wszyst­kie sprze­da­wa­ne przez Nas…

Więcej

Naprawa TRANE Warszawa

Naprawa TRANE Warszawa

5 / 5 ( 377 votes ) Napra­wa Tra­ne, napra­wa i ser­wis prze­my­sło­wych wytwor­nic wody lodo­wej. Gwa­ran­tu­je­my solid­ność i kon­ku­ren­cyj­ne ceny. Napra­wa TRANE ‑War­sza­wa i cała POLSKA Ser­wis Kli­ma­ty­za­cji i Chłod­nic­twa Robert Apta­cy. ma zaszczyt zapro­sić Pań­stwa do korzy­sta­nia z naszych usług w zakre­sie. • napra­wy i remon­tów agre­ga­tów wody lodo­wej TRANE. • prze­glą­dy i ser­wis chil­ler TRANE. • jed­no­ra­zo­wa napra­wa wytwor­nic wody lodo­wej TRANE. • mycie i kon­ser­wa­cja agre­ga­tów wody lodo­wej TRANE. • prze­zwa­ja­nie i remont sprę­ża­rek TRANE.…

Więcej