Chiller clivet WSAT 614

Chiller clivet WSAT 614

Fir­ma SKiC Robert Apta­cy sprze­da uży­wa­ny chil­ler fir­my CLIVET Model WSAT614 Urzą­dze­nie SPRZEDANE Agre­gat chłod­ni­czy z chło­dze­niem powie­trzem skra­pla­cza dla mocy zewnętrz­nej wyno­si od 81,4 do 160 kW Chil­le­ry serii WSAT i WSAN posia­da­ją wyso­ką spraw­ność ener­ge­tycz­ną. Uży­wa­ne są kom­pre­so­ry typu Scroll. Blo­ki wypo­sa­żo­ne są w nowo­cze­sny mikro­pro­ce­so­ro­wy układ ste­ro­wa­nia pozwa­la­ją­cy na regu­la­cję i opty­ma­li­za­cję wszyst­kich para­me­trów pra­cy wraz ze wzro­stem ich efek­tyw­no­ści ener­ge­tycz­nej przy nie­do­cią­że­niach. Cyn­ko­wa­na i malo­wa­na obu­do­wa oraz kolo­ro­we pane­le zewnętrz­ne z aluminium…

Więcej