Chłodzenie Lasera Rofin-Sinar 1200 SM

Chłodzenie Lasera Rofin-Sinar 1200 SM

Chło­dze­nie Lase­ra Rofin-Sinar 1200 SM | SKiC Robert Apta­cy Zosta­li­śmy popro­sze­ni o moder­ni­za­cję ukła­du chło­dze­nia w wyrzy­nar­ce lase­ro­wej Rofin-Sinar 1200 SM. Naszym zada­niem było: Dobra­nie odpo­wied­nie­go chil­le­ra do wychło­dze­nia urzą­dze­nia Po prze­li­cze­niu zapo­trze­bo­wa­nia w chłód dla kon­kret­ne­go odbior­ni­ka, kon­tro­li z DTR para­me­tru wody lodo­wej dobra­li­śmy naj­bar­dziej opty­mal­ny chil­ler uwzględ­nia­jąc tem­pe­ra­tu­rę wej­ścia / wyj­ścia, ciśnie­nie i prze­pływ medium. Dobór rur, kształ­tek i węży dla sku­tecz­ne­go wychło­dze­nia Przy tak nie­wiel­kiej mocy chło­dze­nia chil­le­ra nie trze­ba było zmie­niać istniejącej…

Więcej