Dry Cooler | Free cooling

Dry Cooler  | Free cooling

5 / 5 ( 123 votes ) Dry Cooler Frez cooling SKiC  Robert Apta­cy pro­jek­tu­je i budu­je sys­te­my do chło­dze­nia cie­czy o dowol­nym para­me­trze. Niskim w przy­pad­ku kli­ma­ty­za­cji i innych pro­ce­sów prze­my­sło­wych. Wyso­kim do chło­dze­nia maszyn a tak­że urzą­dzeń. Dzię­ki spe­cy­fi­ce nasze­go kli­ma­tu więk­szą jego część sta­no­wią chłod­ne dni i noce przy wyso­kim para­me­trze wody lodo­wej mamy moż­li­wość korzy­sta­nia dry coole­rów ina­czej free coolin­gu. Free Cooling pozwa­la nam zaosz­czę­dzić bar­dzo duże pie­nią­dze na prąd elektryczny…

Więcej

Chłodzenie extrudera wytłaczarki do folii

Chłodzenie extrudera wytłaczarki do folii

Chło­dze­nie extru­de­ra wytła­cza­rek do folii Pro­jekt, budo­wa i uru­cho­mie­nie sys­te­mu chło­dze­nia extru­de­rów i innych maszyn w zakła­dzie pro­du­ku­ją­cym folie. Zosta­li­śmy popro­sze­ni do zapro­jek­to­wa­nia, dostar­cze­nia wszel­kich nie­zbęd­nych maszyn i pod­ze­spo­łów do schło­dze­nia linii do pro­duk­cji wor­ków folio­wych. Łącz­na ilość maszyn wpię­tych do insta­la­cji wody lodo­wej 6 sztuk w tym samych eks­tru­de­rów 4 sztu­ki, zapo­trze­bo­wa­nie w chłód oko­ło 350 kW. Dostar­czo­ne chil­ler TRANE o mocy chłod­ni­czej bli­skiej 420 kW mocy chło­dzo­ny + bar­dzo wydaj­ny dry coole­rem. Zle­ce­nio­daw­ca we własnym…

Więcej

Chłodzenie oleju i form wtryskowych

Chłodzenie oleju i form wtryskowych

4.8 / 5 ( 37 votes ) Chło­dze­nie ole­ju i form wtry­sko­wych | SKiC Robert Apta­cy Sys­te­my chło­dze­nia wtry­ska­rek i form wtry­sko­wych Pra­ca wtry­ska­rek czy ter­mo­for­mie­rek jest efek­tyw­nie wspie­ra­na przez coraz to now­sze sys­te­my chło­dzą­ce. Jed­nak nawet naj­now­sza tech­no­lo­gia nie speł­ni swo­ich pod­sta­wo­wych funk­cji, jeśli sys­tem będzie wadli­wy. Chło­dze­nie nato­miast jest naj­waż­niej­szym i zara­zem naj­dłuż­szym eta­pem w pro­duk­cji form wtry­sko­wych. Nawet jeśli wcze­śniej­sze eta­py zosta­ną bowiem wyko­na­ne bez zarzu­tu, to brak wła­ści­we­go chło­dze­nia może spowodować…

Więcej

Chłodzenie extrudera HDPE

Chłodzenie extrudera HDPE

Chło­dze­nie extru­de­ra – wytła­czar­ki do folii HDPE W pro­ce­sie wytwa­rza­nia i pro­duk­cji folii nie­zwy­kle waż­ne jest utrzy­ma­nie sta­łej “żąda­nej” tem­pe­ra­tu­ry w róż­nych czę­ściach extru­de­ra. Tem­pe­ra­tu­ra ole­ju — olej zapew­nia nam sma­ro­wa­nie prze­kład­ni napę­dza­ją­cej śli­mak + hydrau­li­ka siło­wa — zawo­ry, kla­py itd.  Tem­pe­ra­tu­ra śli­ma­ka odpo­wie­dzial­ne­go za prze­sył roz­grza­nej masy /roztopionego granulatu/ do for­my wtry­sko­wej, Chło­dzi­my rów­nież pom­py próż­nio­we jak­że waż­ne w całym pro­ce­sie. Chło­dzi­my samą for­mę wtry­sko­wą  Według wie­dzy któ­rą czer­pa­li­śmy od ope­ra­to­rów eks­tru­de­rów wie­my że tem­pe­ra­tu­ra w…

Więcej