Chłodzenie drukarki przemysłowej

Chłodzenie drukarki przemysłowej

Chło­dze­nie maszyn i urzą­dzeń | chłod­nic­two prze­my­sło­we Wraz z fir­mą Chil­ler­Tech zosta­li­śmy popro­sze­ni o napra­wę sys­te­mu do chło­dze­nia prze­my­sło­wej dru­kar­ki z powle­ka­niem. Urzą­dze­nie bar­dzo czę­sto wcho­dzi w błąd za wyso­kiej tem­pe­ra­tu­ry ole­ju. Eks­per­ty­za — prze­gląd zero­wy dru­kar­ki i sys­te­my chło­dze­nia Układ wody lodo­wej sta­ry naszym zda­niem nie­wła­ści­wie zbu­do­wa­ny. Przy­czy­ną nie­wy­daj­no­ści ukła­du chło­dze­nia oka­zał się chil­ler. Nie­szczel­ność, brak fre­onu. Napra­wa chil­le­ra i przy­wró­ce­nie chło­dze­nia We wcze­śniej­szym arty­ku­le Chil­ler Tra­ne ECGAN400J72D1XDJXXB opi­sa­li­śmy usu­nię­to uster­kę. Agre­gat wody lodo­wej był…

Więcej

Carrier 30RBS-1200092-PEE

Carrier 30RBS-120‑0092-PEE

Ser­wis chil­ler Car­rier 30RBS-1200092-PEE SKiC Robert Apta­cy Wraz z Naszym part­ne­rem fir­mą Chil­ler­Tech oraz Chil­ler­Ser­wis zosta­li­śmy popro­sze­ni o napra­wę i ser­wis prze­my­sło­wej wytwor­ni­cy wody lodo­wej Car­rier 30RBS-1200092-PEE. Prze­gląd zero­wy — eks­per­ty­za chil­ler Car­rier 30RBS-1200092-PEE Agre­gat zgła­sza całą masę błę­dów nawet tych któ­re się na wza­jem wyklu­cza­ją — za wyso­kie ciśnie­nie HP a zara­zem za niskie ciśnie­nie LP. Uszko­dzo­na pły­ta ste­row­ni­cza. Wyciek czyn­ni­ka na insta­la­cji fre­ono­wej. Brak gli­ko­lu w insta­la­cji wody lodo­wej. Nie­szczel­na jed­na z pomp na…

Więcej

Chłodzenie maszyn do produkcji zamków błyskawicznych

Chłodzenie maszyn do produkcji zamków błyskawicznych

Nasz ser­wis został popro­szo­ny o moder­ni­za­cję sys­te­mu chło­dze­nia maszyn i urzą­dzeń do pro­duk­cji zam­ków bły­ska­wicz­nych. Do tej pory układ został zbu­do­wa­ny w bar­dzo pro­sty spo­sób a mia­no­wi­cie: Agre­gat wody lodo­wej o mocy bli­skiej 100 kW któ­re­go zada­niem jest obni­że­nie tem­pe­ra­tu­ry w pojem­ni­ku bufo­ro­wym o obję­to­ści oko­ło 2 m³,  tem­pe­ra­tu­ra żąda­na oko­ło 17 — 19 oC. Układ pom­po­wy, pierw­sza pom­pa do wymu­sze­nia ruchu medium w ukła­dzie bufor a chil­ler. Dwie pom­py wymu­sza­ją­ce prze­pływ wody w instalacji…

Więcej

Dry Cooler | Free cooling

Dry Cooler  | Free cooling

Dry Cooler Frez cooling SKiC  Robert Apta­cy pro­jek­tu­je i budu­je sys­te­my do chło­dze­nia cie­czy o dowol­nym para­me­trze. Niskim w przy­pad­ku kli­ma­ty­za­cji i innych pro­ce­sów prze­my­sło­wych. Wyso­kim do chło­dze­nia maszyn a tak­że urzą­dzeń. Dzię­ki spe­cy­fi­ce nasze­go kli­ma­tu więk­szą jego część sta­no­wią chłod­ne dni i noce przy wyso­kim para­me­trze wody lodo­wej mamy moż­li­wość korzy­sta­nia dry coole­rów ina­czej free coolin­gu. Free Cooling pozwa­la nam zaosz­czę­dzić bar­dzo duże pie­nią­dze na prąd elek­trycz­ny koniecz­ny do pra­cy chil­le­ra znacz­nie ogra­ni­cza jego…

Więcej

Chłodzenie extrudera wytłaczarki do folii

Chłodzenie extrudera wytłaczarki do folii

Chło­dze­nie extru­de­ra wytła­cza­rek do folii Pro­jekt, budo­wa i uru­cho­mie­nie sys­te­mu chło­dze­nia extru­de­rów i innych maszyn w zakła­dzie pro­du­ku­ją­cym folie. Zosta­li­śmy popro­sze­ni do zapro­jek­to­wa­nia, dostar­cze­nia wszel­kich nie­zbęd­nych maszyn i pod­ze­spo­łów do schło­dze­nia linii do pro­duk­cji wor­ków folio­wych. Łącz­na ilość maszyn wpię­tych do insta­la­cji wody lodo­wej 6 sztuk w tym samych eks­tru­de­rów 4 sztu­ki, zapo­trze­bo­wa­nie w chłód oko­ło 350 kW. Dostar­czo­ne chil­ler TRANE o mocy chłod­ni­czej bli­skiej 420 kW mocy chło­dzo­ny + bar­dzo wydaj­ny dry coole­rem. Zle­ce­nio­daw­ca we własnym…

Więcej

Chłodzenie oleju i form wtryskowych

Chłodzenie oleju i form wtryskowych

Chło­dze­nie ole­ju i form wtry­sko­wych | SKiC Robert Apta­cy Sys­te­my chło­dze­nia wtry­ska­rek i form wtry­sko­wych SKiC Robert Apta­cy & Chil­ler­Tech Wik­tor Apta­cy już od ponad 20-stu lat budu­je­my, moder­ni­zuj­my sys­te­my i insta­la­cje chło­dze­nia wszel­kich maszyn i urzą­dzeń.  Z pomo­cą agre­ga­tów wody lodo­wej “chil­le­rów” i dry coole­rów chło­dzi­my wodę lub mie­sza­ni­nę wody z gli­ko­lem nie­zbęd­ną do chło­dze­nia form wtry­sko­wych sta­bi­li­zu­je­my ter­micz­nie olej hydrau­licz­ny tych maszyn Sta­bi­li­za­cja ter­micz­na i chło­dze­nie ole­ju wtry­ska­rek, wytła­cza­rek jest bar­dzo waż­ne w…

Więcej

Chłodzenie extrudera HDPE

Chłodzenie extrudera HDPE

Chło­dze­nie extru­de­ra – wytła­czar­ki do folii HDPE W pro­ce­sie wytwa­rza­nia i pro­duk­cji folii nie­zwy­kle waż­ne jest utrzy­ma­nie sta­łej “żąda­nej” tem­pe­ra­tu­ry w róż­nych czę­ściach extru­de­ra. Tem­pe­ra­tu­ra ole­ju — olej zapew­nia nam sma­ro­wa­nie prze­kład­ni napę­dza­ją­cej śli­mak + hydrau­li­ka siło­wa — zawo­ry, kla­py itd.  Tem­pe­ra­tu­ra śli­ma­ka odpo­wie­dzial­ne­go za prze­sył roz­grza­nej masy /roztopionego granulatu/ do for­my wtry­sko­wej, Chło­dzi­my rów­nież pom­py próż­nio­we jak­że waż­ne w całym pro­ce­sie. Chło­dzi­my samą for­mę wtry­sko­wą  Według wie­dzy któ­rą czer­pa­li­śmy od ope­ra­to­rów eks­tru­de­rów wie­my że tem­pe­ra­tu­ra w…

Więcej