Systemy wody lodowej

Systemy wody lodowej

Sys­te­my wody lodo­wej | SKiC Robert Apta­cy — Chłod­nic­two prze­my­sło­we Chło­dze­nie prze­my­sło­we odgry­wa klu­czo­wą rolę w wie­lu sek­to­rach prze­my­słu. Dzię­ki spe­cja­li­stycz­nym sys­te­mom chłod­ni­czym moż­li­we jest sku­tecz­ne chło­dze­nie róż­ne­go rodza­ju urzą­dzeń i pro­ce­sów tech­no­lo­gicz­nych. Jed­nym z naj­bar­dziej efek­tyw­nych roz­wią­zań w tej dzie­dzi­nie są sys­te­my wody lodo­wej. Jak dzia­ła­ją sys­te­my wody lodo­wej? Cho­dzi o spe­cja­li­stycz­ne urzą­dze­nia chłod­ni­cze, któ­re wyko­rzy­stu­ją wodę jako nośnik cie­pła. Dzia­ła­ją na zasa­dzie prze­pły­wu wody przez wymien­nik cie­pła, gdzie jest ona chło­dzo­na do niskiej…

Dowiedz się więcej

Chłodzenie form wtryskowych

Chłodzenie form wtryskowych

Chło­dze­nie form wtry­sko­wych | SKiC Robert Apta­cy — Chłod­nic­two Prze­my­sło­we Dzię­ki Naszej Fir­mie mają Pań­stwo moż­li­wość wybo­ru w obrę­bie róż­no­li­tych tech­no­lo­gii chło­dze­nia, a na doda­tek maszyn, któ­re mają na celu utrzy­ma­nie sta­łych oraz opty­mal­nych warun­ków. Sto­su­je­my inno­wa­cyj­ne meto­dy o wyso­kim wskaź­ni­ku wydaj­no­ścio­wym EER, któ­ry prze­kła­da się na zyskow­ność kon­cer­nu. Na odbiór cie­pła bez­po­śred­nio wpły­wa­ją ukła­dy HVAC/R z moż­li­wo­ścią płyn­nej regu­la­cji obro­tów. Bilans zuży­cia CO2 za to oddzia­łu­je na koszy eks­plo­ata­cyj­ne, a tym samym inwe­sty­cyj­ne. Dzia­ła­nia, ulepszające…

Dowiedz się więcej