Chłodzenie form wtryskowych

Chłodzenie form wtryskowych

Chło­dze­nie form wtry­sko­wych | SKiC Robert Apta­cy — Chłod­nic­two Prze­my­sło­we Dzię­ki Naszej Fir­mie mają Pań­stwo moż­li­wość wybo­ru w obrę­bie róż­no­li­tych tech­no­lo­gii chło­dze­nia, a na doda­tek maszyn, któ­re mają na celu utrzy­ma­nie sta­łych oraz opty­mal­nych warun­ków. Sto­su­je­my inno­wa­cyj­ne meto­dy o wyso­kim wskaź­ni­ku wydaj­no­ścio­wym EER, któ­ry prze­kła­da się na zyskow­ność kon­cer­nu. Na odbiór cie­pła bez­po­śred­nio wpły­wa­ją ukła­dy HVAC/R z moż­li­wo­ścią płyn­nej regu­la­cji obro­tów. Bilans zuży­cia CO2 za to oddzia­łu­je na koszy eks­plo­ata­cyj­ne, a tym samym inwe­sty­cyj­ne. Dzia­ła­nia, ulepszające…

Dowiedz się więcej