Carrier 30RBS-1200092-PEE

Carrier 30RBS-120‑0092-PEE

Ser­wis chil­ler Car­rier 30RBS-1200092-PEE SKiC Robert Apta­cy Wraz z Naszym part­ne­rem fir­mą Chil­ler­Tech oraz Chil­ler­Ser­wis zosta­li­śmy popro­sze­ni o napra­wę i ser­wis prze­my­sło­wej wytwor­ni­cy wody lodo­wej Car­rier 30RBS-1200092-PEE. Prze­gląd zero­wy — eks­per­ty­za chil­ler Car­rier 30RBS-1200092-PEE Agre­gat zgła­sza całą masę błę­dów nawet tych któ­re się na wza­jem wyklu­cza­ją — za wyso­kie ciśnie­nie HP a zara­zem za niskie ciśnie­nie LP. Uszko­dzo­na pły­ta ste­row­ni­cza. Wyciek czyn­ni­ka na insta­la­cji fre­ono­wej. Brak gli­ko­lu w insta­la­cji wody lodo­wej. Nie­szczel­na jed­na z pomp na…

Więcej

Chłodzenie maszyn do produkcji zamków błyskawicznych

Chłodzenie maszyn do produkcji zamków błyskawicznych

Nasz ser­wis został popro­szo­ny o moder­ni­za­cję sys­te­mu chło­dze­nia maszyn i urzą­dzeń do pro­duk­cji zam­ków bły­ska­wicz­nych. Do tej pory układ został zbu­do­wa­ny w bar­dzo pro­sty spo­sób a mia­no­wi­cie: Agre­gat wody lodo­wej o mocy bli­skiej 100 kW któ­re­go zada­niem jest obni­że­nie tem­pe­ra­tu­ry w pojem­ni­ku bufo­ro­wym o obję­to­ści oko­ło 2 m³,  tem­pe­ra­tu­ra żąda­na oko­ło 17 — 19 oC. Układ pom­po­wy, pierw­sza pom­pa do wymu­sze­nia ruchu medium w ukła­dzie bufor a chil­ler. Dwie pom­py wymu­sza­ją­ce prze­pływ wody w instalacji…

Więcej

Chłodzenie wtryskarek IMG PLASTEC

Chłodzenie wtryskarek IMG PLASTEC

Chło­dze­nie extru­de­ra wtry­skar­ki IMG PLASTEC Wraz z fir­mą Chil­ler­Tech Wik­tor Apta­cy zosta­li­śmy popro­sze­ni o zapro­jek­to­wa­nie i budo­wę sys­te­mu do chło­dze­nia ośmiu wtry­ska­rek. Jed­nak na kil­ku z nich sys­tem chło­dze­nia jest nie­wy­daj­ny a na jed­nej wręcz cał­ko­wi­cie nie dzia­ła. Chło­dze­nie wtry­ska­rek IMG PLASTEC Wtry­skar­ki mają naj­czę­ściej dwa nie­za­leż­ne obwo­dy chło­dze­nia Chło­dze­nie ole­ju w prze­kład­niach napę­dza­ją­cych wał – naj­czę­ściej żąda­na tem­pe­ra­tu­ra ole­ju to 50oC – 55oC Chło­dze­nie śli­ma­ka exstru­de­ra w grze­je­my i trans­por­tu­je­my roz­grza­ną do odpo­wied­niej tem­pe­ra­tu­ry masę…

Więcej

Chłodzenie form wtryskowych

Chłodzenie form wtryskowych

Chło­dze­nie form wtry­sko­wych — chłod­nic­two prze­my­sło­we SKiC Robert Apta­cy Nasz ser­wis wraz z fir­mą Chil­ler­Tech Wik­tor Apta­cy zosta­li­śmy popro­sze­ni o napra­wę i pełen ser­wis agre­ga­tów wody lodo­wej MTA a tak­że remont całe­go sys­te­mu chło­dze­nia form wtry­sko­wych. Prze­gląd zero­wy ukła­du chło­dze­nia form wtry­sko­wych — Eks­per­ty­za Układ chło­dze­nia for­my wtry­sko­wej został zapro­jek­to­wa­ny i wybu­do­wa­ny źle. Dobra­no złe śred­ni­ce rur, na powro­cie cie­płej wody zasto­so­wa­no rury i kształt­ki z PVC‑u o max tem­pe­ra­tu­rze pra­cy do 45oC, Nie zastosowano…

Więcej

Chłodzenie extrudera wytłaczarki do folii

Chłodzenie extrudera wytłaczarki do folii

Chło­dze­nie extru­de­ra wytła­cza­rek do folii Pro­jekt, budo­wa i uru­cho­mie­nie sys­te­mu chło­dze­nia extru­de­rów i innych maszyn w zakła­dzie pro­du­ku­ją­cym folie. Zosta­li­śmy popro­sze­ni do zapro­jek­to­wa­nia, dostar­cze­nia wszel­kich nie­zbęd­nych maszyn i pod­ze­spo­łów do schło­dze­nia linii do pro­duk­cji wor­ków folio­wych. Łącz­na ilość maszyn wpię­tych do insta­la­cji wody lodo­wej 6 sztuk w tym samych eks­tru­de­rów 4 sztu­ki, zapo­trze­bo­wa­nie w chłód oko­ło 350 kW. Dostar­czo­ne chil­ler TRANE o mocy chłod­ni­czej bli­skiej 420 kW mocy chło­dzo­ny + bar­dzo wydaj­ny dry coole­rem. Zle­ce­nio­daw­ca we własnym…

Więcej

Chłodzenie oleju i form wtryskowych

Chłodzenie oleju i form wtryskowych

Chło­dze­nie ole­ju i form wtry­sko­wych | SKiC Robert Apta­cy Sys­te­my chło­dze­nia wtry­ska­rek i form wtry­sko­wych SKiC Robert Apta­cy & Chil­ler­Tech Wik­tor Apta­cy już od ponad 20-stu lat budu­je­my, moder­ni­zuj­my sys­te­my i insta­la­cje chło­dze­nia wszel­kich maszyn i urzą­dzeń.  Z pomo­cą agre­ga­tów wody lodo­wej “chil­le­rów” i dry coole­rów chło­dzi­my wodę lub mie­sza­ni­nę wody z gli­ko­lem nie­zbęd­ną do chło­dze­nia form wtry­sko­wych sta­bi­li­zu­je­my ter­micz­nie olej hydrau­licz­ny tych maszyn Sta­bi­li­za­cja ter­micz­na i chło­dze­nie ole­ju wtry­ska­rek, wytła­cza­rek jest bar­dzo waż­ne w…

Więcej

Chłodzenie extrudera HDPE

Chłodzenie extrudera HDPE

Chło­dze­nie extru­de­ra – wytła­czar­ki do folii HDPE W pro­ce­sie wytwa­rza­nia i pro­duk­cji folii nie­zwy­kle waż­ne jest utrzy­ma­nie sta­łej “żąda­nej” tem­pe­ra­tu­ry w róż­nych czę­ściach extru­de­ra. Tem­pe­ra­tu­ra ole­ju — olej zapew­nia nam sma­ro­wa­nie prze­kład­ni napę­dza­ją­cej śli­mak + hydrau­li­ka siło­wa — zawo­ry, kla­py itd.  Tem­pe­ra­tu­ra śli­ma­ka odpo­wie­dzial­ne­go za prze­sył roz­grza­nej masy /roztopionego granulatu/ do for­my wtry­sko­wej, Chło­dzi­my rów­nież pom­py próż­nio­we jak­że waż­ne w całym pro­ce­sie. Chło­dzi­my samą for­mę wtry­sko­wą  Według wie­dzy któ­rą czer­pa­li­śmy od ope­ra­to­rów eks­tru­de­rów wie­my że tem­pe­ra­tu­ra w…

Więcej