Wymiana sprężarki w chłodziarce HABOR HWK-250PTSB

Wymiana sprężarki w chłodziarce HABOR HWK-250PTSB

Eks­per­ty­za i Napra­wa Prze­my­sło­wej Chło­dziar­ki Ole­ju HABOR w Wał­sno­wie: Gwa­ran­cja Pro­fe­sjo­na­li­zmu W świe­cie prze­my­sło­wych chło­dzia­rek ole­ju, HABOR to sym­bol dosko­na­ło­ści. Nie­mniej jed­nak, nawet naj­bar­dziej nie­za­wod­ne urzą­dze­nia mogą wyma­gać spe­cja­li­stycz­ne­go podej­ścia. Wła­śnie taką eks­per­ty­zę zapew­ni­li­śmy w naszym ser­wi­sie w Wał­sno­wie. Dia­gno­sty­ka Pro­ble­mu: Kie­dy chło­dziar­ka ole­ju HABOR HWK-250PTSB dotar­ła do nas, przy­stą­pi­li­śmy do grun­tow­nej ana­li­zy. Oto nasze spo­strze­że­nia: Uszko­dze­nie Ter­mi­ka: Ter­mik nie speł­niał swo­jej roli, co pro­wa­dzi­ło do pro­ble­mów z uzwo­je­niem sprę­żar­ki. Kło­po­ty ze Sprę­żar­ką: Sprę­żar­ka HABOR-CM-250-C5

Dowiedz się więcej