Profesjonalny Serwis Chłodnictwa Przemysłowego

Profesjonalny Serwis Chłodnictwa Przemysłowego

Pro­fe­sjo­nal­ny Ser­wis Chłod­nic­twa Prze­my­sło­we­go | Chłod­nic­two Prze­my­sło­we W dzi­siej­szych cza­sach, chłod­nic­two prze­my­sło­we jest klu­czo­wym ele­men­tem wie­lu sek­to­rów prze­my­słu. Od prze­my­słu spo­żyw­cze­go, przez far­ma­ceu­tycz­ny, aż po tech­no­lo­gicz­ny — wszę­dzie tam, gdzie wyma­ga­na jest pre­cy­zyj­na kon­tro­la tem­pe­ra­tu­ry, nie­za­wod­ne urzą­dze­nia chłod­ni­cze i mroź­ni­cze są nie­zbęd­ne. Dla­te­go, wybór odpo­wied­nie­go ser­wi­su do napra­wy, moder­ni­za­cji czy ser­wi­su urzą­dzeń chłod­ni­czych jest tak waż­ny. Dla­cze­go war­to wybrać nasz ser­wis? W naszym ser­wi­sie ofe­ru­je­my sku­tecz­ne i w roz­sąd­nej cenie napra­wy i ser­wi­so­wa­nie urzą­dzeń chłod­ni­czych i…

Dowiedz się więcej

Naprawa i serwis chłodziarki oleju HABOR HWK-250PTSB

Naprawa i serwis chłodziarki oleju HABOR HWK-250PTSB

Two­ja chło­dziar­ka ole­ju HABOR HWK-250PTSB w naj­lep­szych rękach Chłod­nic­two prze­my­sło­we to dzie­dzi­na, w któ­rej nie ma miej­sca na pół­środ­ki. Dla­te­go, jeśli jesteś wła­ści­cie­lem chło­dziar­ki ole­ju HABOR HWK-250PTSB, powi­nie­neś zaufać tyl­ko eks­per­tom. W wyni­ku lat doświad­czeń, nasz ser­wis zdo­był reno­mę jed­ne­go z naj­lep­szych w kra­ju. Co wyróż­nia nasz ser­wis? Przede wszyst­kim, nasze podej­ście do klien­ta. Każ­da chło­dziar­ka, któ­ra tra­fia do nasze­go ser­wi­su, jest trak­to­wa­na indy­wi­du­al­nie. W trak­cie ser­wi­su wyko­nu­je­my: mycie parą zaole­jo­ne­go skra­pla­cza — aby zapew­nić optymalną…

Dowiedz się więcej

Serwis chłodziarek oleju Habor HBO-400PSBM

Serwis chłodziarek oleju Habor HBO-400PSBM

Ser­wis chło­dzia­rek ole­ju Habor HBO-400PSBM — Dla­cze­go war­to wybrać nasz ser­wis? Ser­wis chło­dzia­rek ole­ju Habor HBO-400PSBM to spe­cjal­ność naszej fir­my. Dla­cze­go? Ponie­waż zna­my się na tym jak nikt inny. W wyni­ku wie­lo­let­nie­go doświad­cze­nia w bran­ży chłod­nic­twa prze­my­sło­we­go, zdo­by­li­śmy nie­zbęd­ną wie­dzę i umie­jęt­no­ści, któ­re pozwa­la­ją nam na sku­tecz­ną napra­wę, ser­wis oraz moder­ni­za­cję urzą­dzeń mar­ki Habor. Co ofe­ru­je­my w ramach ser­wi­su chło­dzia­rek ole­ju Habor? Przede wszyst­kim, ofe­ru­je­my kom­plek­so­wą obsłu­gę urzą­dzeń. To zna­czy, że nie ogra­ni­cza­my się tyl­ko do jednego…

Dowiedz się więcej

HYFRA VWK70-DO‑S

HYFRA VWK70-DO‑S

Ser­wi­so­wa­nie chil­ler HYFRA VWK70: Kom­plek­so­wy prze­wod­nik Chil­le­ry, bio­rąc pod uwa­gę ich klu­czo­wą rolę w wie­lu sys­te­mach chłod­ni­czych, sta­no­wią waż­ny ele­ment w prze­my­śle. Dla­te­go też, dba­nie o ich stan tech­nicz­ny i regu­lar­ne ser­wi­so­wa­nie, takie jak ser­wi­so­wa­nie chil­ler HYFRA VWK70, jest nie tyl­ko koniecz­no­ścią, ale rów­nież inwe­sty­cją w dłuż­szą żywot­ność urzą­dze­nia. W tym arty­ku­le, chcie­li­by­śmy przy­bli­żyć, jak pra­wi­dło­wo ser­wi­so­wać te urzą­dze­nia. Przede wszyst­kim sku­pi­my się na myciu skra­pla­cza, kon­tro­li szczel­no­ści ukła­du fre­ono­we­go i innych klu­czo­wych aspek­tach. Wprowadzenie…

Dowiedz się więcej

OIL MATIC V1500 OKUMA

OIL MATIC V1500 OKUMA

Napra­wa i ser­wis chło­dziar­ki ole­ju OIL MATIC V1500 przy Japoń­skiej maszy­nie CNC OKUMA Wraz z fir­mą Chil­ler­Tech i Chil­ler­Ser­wis zosta­li­śmy popro­sze­ni do napra­wy i ser­wi­su chil­ler oil a może napra­wy ste­ro­wa­nia w maszy­nie CNC OKUMA Opis zgło­sze­nia awa­rii chil­ler oil Urzą­dze­nie po dłu­giej prze­rwie prze­sto­ju oraz w nie­re­gu­lar­nych odstę­pach cza­su wyłą­cza się w alar­mie AL1. Chil­ler potra­fi się wyłą­czyć w dowol­nym momen­cie prze­ry­wa­jąc pro­ces pro­duk­cji pod­ze­spo­łu. Maszy­nę nale­ży zre­star­to­wać i po któ­rymś z kolei razie znów pozwalała…

Dowiedz się więcej

Agregat wody lodowej

Agregat wody lodowej

Agre­gat wody lodo­wej | SKiC Robert Apta­cy — Chłod­nic­two prze­my­sło­we Agre­ga­ty wody lodo­wej ina­czej nazy­wa­ne chil­le­ry to maszy­ny, któ­re za wio­dą­ce zada­nie obie­ra­ją sobie chło­dze­nie, Ich funk­cją jest rów­nież zapew­nie­nie sta­bi­li­za­cji ter­micz­nej róż­no­rod­nych pro­ce­sów. Inno­wa­cyj­na i pro­sta budo­wa, a dodat­ko­wo zre­du­ko­wa­na ilość czyn­ni­ka chło­dzą­ce­go umoż­li­wia Nam zapew­nie­nie jak naj­wyż­szej spraw­no­ści ener­ge­tycz­nej. Przy­czy­nia się tym samym do powsta­wa­nia wie­lu pro­fi­tów. Czy­taj wię­cej… Kom­plek­so­we usłu­gi w sfe­rze dobo­ru oraz opty­ma­li­za­cji ukła­dów chło­dze­nia opar­tych o wodę lodo­wą. Roz­ma­ita gama urządzeń…

Dowiedz się więcej

Chłodzenie swobodne

Chłodzenie swobodne

Chło­dze­nie swo­bod­ne | SKiC Robert Apta­cy — Chłod­nic­two prze­my­sło­we Ofe­ru­je­my wie­le efek­tyw­nych ukła­dów chło­dze­nia ze współ­czyn­ni­kiem wydaj­no­ścio­wym więk­szym niż 3,05 EER. W bez­po­śred­ni spo­sób prze­kła­da się on na bilans ener­ge­tycz­ny, a jed­no­cze­śnie zuży­cie ener­ge­tycz­ne przed­się­bior­stwa. Sto­su­je­my róż­ne inno­wa­cyj­ne meto­dy, któ­re za zada­nie mają utrzy­ma­nie opty­mal­nych warun­ków w obrę­bie od ‑23 oC, nawet do +60 oC. Eko­lo­gicz­ne czyn­ni­ki chłod­ni­cze mają wpływ na zyskow­ność Zakła­du, a tak­że wszel­kie kosz­ty eks­plo­ata­cyj­ne. Nasz roz­wój jest wyni­kiem sta­łe­go dąże­nia do…

Dowiedz się więcej

Serwis chiller Hitema

Serwis chiller Hitema

Auto­ry­zo­wa­ny ser­wis chil­ler Hite­ma | SKiC Robert Apta­cy — Chłod­nic­two prze­my­sło­we Doradz­two i opty­ma­li­za­cja. Zawo­do­wo wspie­ra­my Naszych Klien­tów 24/7, dzię­ki cze­mu jeste­śmy w sta­nie utrzy­mać bez­pie­czeń­stwo, jak i nie­zmien­ną sku­tecz­ność, nawet w bar­dzo wyma­ga­ją­cych warun­kach. Świad­czy­my pro­fe­sjo­nal­ne usłu­gi dia­gno­stycz­ne, któ­rych zada­niem jest utrzy­ma­nie nie­za­wod­no­ści sys­te­mów oraz maszyn, któ­ra w kon­se­kwen­cji prze­kła­da się na znie­wa­la­ją­ce wyni­ki i żywot­ność na potrze­bę Użyt­kow­ni­ka. Pro­fi­lak­ty­ka wyko­ny­wa­nych dzia­łań kon­ser­wa­cyj­nych bez­po­śred­nio wpły­wa na budżet oraz wszel­kie kosz­ty zwią­za­ne z eks­plo­ata­cją układów…

Dowiedz się więcej

Chillery procesowe

Chillery procesowe

Chil­le­ry pro­ce­so­we |SKiC Robert Apta­cy — Chłod­nic­two Prze­my­sło­we Nasza Fir­ma gwa­ran­tu­je wie­le wytwor­nic wody lodo­wej o pod­wyż­szo­nym współ­czyn­ni­ku wydaj­no­ścio­wym EER! Sto­su­je­my inno­wa­cyj­ne meto­dy w obrę­bie chłod­nic­twa, mają­ce na celu stwo­rze­nie nie­na­gan­nych warun­ków do pra­cy dla maszyn. Posia­da­my chil­le­ry pro­ce­so­we, w któ­rych sumien­ność pomia­ro­wa wyno­si bli­sko 0,1 K. Ma to bez­po­śred­nie prze­ło­że­nie na funk­cjo­no­wa­nie przed­się­bior­stwa. Zna­ko­mi­ta dokład­ność pomia­ro­wa (będą­ca wyni­kiem arma­tu­ry kon­tro­­l­no-pomia­­ro­­wej) oraz zręcz­na regu­la­cja w zakre­sie 0–10V pozy­tyw­nie wpły­wa na zuży­cie, jak i żywot­ność całego…

Dowiedz się więcej

Chiller używany

Chiller używany

Chil­ler uży­wa­ny | SKiC Robert Apta­cy — Ser­wis i napra­wa agre­ga­tów wody lodo­wej Nasza Fir­ma peł­ni pro­fe­sjo­nal­ne usłu­gi doradz­twa w zakre­sie wybo­ru tech­no­lo­gii chło­dze­nia oraz sta­bi­li­za­cji, pozwa­la­jąc tym samym na zacho­wa­nie naj­wyż­szych stan­dar­dów. Sto­su­je­my inno­wa­cyj­ne roz­wią­za­nia, któ­re czy­nią dane ukła­dy pro­sty­mi w obsłu­dze roz­wią­za­nia­mi, któ­rych żywot­ność wyno­si nawet 25 lat. Świad­czy­my nie­za­wod­ne usłu­gi w zakre­sie pro­jek­tu, budo­wy, a nawet moder­ni­za­cji sys­te­mów chło­dze­nia opar­tych o wodę lodo­wą. Opty­ma­li­za­cja kosz­tów zuży­cia, jak i róż­no­rod­ne para­me­try, pozwo­lą Ci cie­szyć się bez­piecz­ną, a przy tym…

Dowiedz się więcej
1 2 3 6