Glikol etylenowy

Glikol etylenowy

4.1 / 5 ( 132 votes ) Gli­kol ety­le­no­wy — Woda lodo­wa SKiC Robert Apta­cy Woda lodo­wa Z doświad­cze­nia i prze­by­tej dro­gi zawo­do­wej stwier­dzam, że naj­czę­ściej sto­so­wa­nym medium do chło­dze­nia pro­ce­sów prze­my­sło­wych fir­my uży­wa­ją zwy­kłej wody. Jest to roz­wią­za­nie tanie nie pła­ci­my za gli­kol, solan­kę czy inne medium, prze­ni­kal­ność ciepl­na wody jest dość wyso­ka i zapew­nia szyb­kie pochła­nia­nie ener­gii ciepl­nej. Sto­so­wa­nie wody ma duży minus – w śro­do­wi­sku wystę­pu­je rdza, któ­ra znacz­nie skra­ca żywot­ność urządzeń,…

Więcej