Instalacje klimatyzacji i ich wpływ na środowisko

Instalacje klimatyzacji i ich wpływ na środowisko

Insta­la­cje kli­ma­ty­za­cji i ich wpływ na śro­do­wi­sko Poję­cia „chłod­nic­two i kli­ma­ty­za­cja” zawsze były zwią­za­ne ze śro­do­wi­skiem wewnętrz­nym jaki i zewnętrz­nym. Celem takiej insta­la­cji było zapew­nie­nie odpo­wied­nie­go śro­do­wi­ska oraz kom­for­tu (tem­pe­ra­tu­ry oraz wil­got­no­ści) w danym obsza­rze, budyn­ku lub stre­fie. Począt­ko­wo ubocz­nym skut­kiem dzia­ła­nia takiej insta­la­cji było nega­tyw­ne dzia­ła­nie na śro­do­wi­sko zewnętrz­ne poprzez uży­wa­nie róż­nych czyn­ni­ków chłod­ni­czych, szko­dli­wych dla kli­ma­tu naszej pla­ne­ty, któ­re przez roz­ma­ite nie­szczel­no­ści oraz wymia­ny czyn­ni­ka prze­do­sta­ją się do atmos­fe­ry. Dopie­ro po wyko­na­niu szeregu…

Dowiedz się więcej

Prawo przeglądu klimatyzacji

Prawo przeglądu klimatyzacji

Pra­wo prze­glą­du kli­ma­ty­za­cji: Jak dbać o kli­ma­ty­za­cję w domu i biu­rze W małych miesz­ka­niach, w poko­ju aler­gi­ka czy też w upal­ne dni, cięż­ko obejść się bez kli­ma­ty­za­cji. Aby urzą­dze­nie to dzia­ła­ło pra­wi­dło­wo i zapew­nia­ło kom­fort oraz opty­mal­ną tem­pe­ra­tu­rę powie­trza, koniecz­na jest jego regu­lar­na kon­ser­wa­cja i prze­gląd. War­to pamię­tać, że nawet naj­no­wo­cze­śniej­sza kli­ma­ty­za­cja zacznie spra­wiać pro­ble­my, jeśli nie będzie­my o nią dbać. W fir­mie SKiC ofe­ru­je­my pro­fe­sjo­nal­ne usłu­gi ser­wi­so­we, aby Two­ja kli­ma­ty­za­cja dzia­ła­ła bez zarzu­tu przez…

Dowiedz się więcej