Serwis Hyfra

Serwis Hyfra

SKiC Robert Apta­cy auto­ry­zo­wa­ny ser­wis chłod­nic­twa już od 2004 roku napra­wia­my, moder­ni­zu­je­my i ser­wi­su­je­my prze­my­sło­we agre­ga­ty skra­pla­ją­ce, chil­le­ry wszyst­kich pro­du­cen­tów. Ofe­ru­je­my ser­wis pogwa­ran­cyj­ny Hyfra POLSKA, Tra­ne, Car­rier, York, Cli­ma­ven­tea, MTA, Tech­no­trans, itd… Urzą­dze­nia Hyfry to Naszym zda­niem jed­ne z naj­lep­szych chłod­nic cie­czy pro­ce­so­wych spo­ty­ka­my je bar­dzo czę­sto przy maszy­nach CNC, chil­le­ry hyfry wychła­dza­ją cen­tra­le wen­ty­la­cyj­ne, sta­bi­li­zu­ją ter­micz­nie prze­róż­ne pro­ce­sy che­micz­ne. Ich kon­struk­cja zapew­nia swo­bod­ny dostęp dla ser­wi­su, zosta­ły wypo­sa­żo­ne w bar­dzo dobre pod­ze­spo­ły łatwo dostępne…

Więcej

HYFRA SIGMA 16‑S

HYFRA SIGMA 16‑S

Ser­wis HYFRA SIGMA 16‑S chło­dze­nie lase­ra BLM LT-FREE | SKiC Robert Apta­cy SKiC Robert Apta­cy wraz z fir­mą Chil­ler­Tech zosta­li­śmy popro­sze­ni o napra­wę i ser­wis chil­ler HYFRA Sig­ma 16‑s. Agre­gat wody lodo­wej ma za zada­nie wychło­dzić laser BLM Gro­up LT-FREE.  Prze­gląd zero­wy wytwor­ni­cy wody lodo­wej HYFRA SIGMA 16‑S Prze­sym­pa­tycz­ny i bar­dzo pomoc­ny pra­cow­nik tech­nicz­ny zle­ce­nio­daw­cy dokład­nie wytłu­ma­czył Nam co się dzia­ło z urzą­dze­niem. We wła­snym zakre­sie przed Naszym przy­by­ciem sam otwo­rzył urzą­dze­nie i odna­lazł miejsce…

Więcej

Serwis CHILLER HYFRA

Serwis CHILLER HYFRA

Napra­wa oraz ser­wis CHILLER HYFRA SKiC Robert Apta­cy Fir­ma SKIC Robert Apta­cy wspie­ra­na przez Chil­ler­Ser­wis po raz kolej­ny zosta­ła popro­szo­na o usu­nię­cie awa­rii oraz kom­plek­so­wy ser­wis agre­ga­tu wody lodo­wej mar­ki Hyfra. Powód wezwa­nia — opis klien­ta Inter­fejs ste­row­ni­ka wyświe­tla alarm pod­czas pró­by wci­śnię­cia stycz­ni­ków. Nato­miast pom­pa i agre­gat dzia­ła­ją popraw­nie. Eks­per­ty­za uste­rek urzą­dze­nia prze­pro­wa­dzo­na przez SKIC Robert Apta­cy W agre­ga­cie zasto­so­wa­no wymien­nik pły­to­wy, któ­ry nie­ste­ty jest bar­dzo czu­ły na wszel­kie zabru­dze­nia – jak się oka­za­ło wymaga…

Więcej