Klimatyzacja hal przemysłowych

Klimatyzacja hal przemysłowych

Kli­ma­ty­za­cja hal prze­my­sło­wych | Chło­dze­nie powierzch­ni wie­lo­ga­ba­ry­to­wych Jeśli mówi­my o chło­dze­niu prze­my­sło­wym i komer­cyj­nym to w pierw­szym przy­pad­ku mamy na myśli duże hale pro­duk­cyj­ne w któ­rych ze wzglę­du na zacho­dzą­ce pro­ce­sy tech­no­lo­gicz­ne.  Wydzie­la­ją się duże ilo­ści cie­płe­go powie­trza, któ­re obni­ża­ją kom­fort pra­cy i mogą być rów­nież nie­bez­piecz­ne dla per­so­ne­lu. Z uwa­gi na spo­sób dzia­ła­nia wen­ty­la­cji moż­na roz­róż­nić: Wen­ty­la­cję natu­ral­ną (gra­wi­ta­cyj­ną) — opar­tą o zasa­dę róż­ni­cy ciśnień powie­trza wewnętrz­ne­go i zewnętrz­ne­go w otwo­rach wywiew­nych i nawiewnych.…

Więcej