Naprawa chłodziarek akwarystycznych TECO

Naprawa chłodziarek akwarystycznych TECO

Napra­wa chło­dzia­rek akwa­ry­stycz­nych TECO | SKiC Nasz ser­wis od 2004 roku napra­wia i ser­wi­su­je urzą­dze­nia kli­ma­ty­za­cyj­ne, chłod­ni­cze w tym rów­nież chło­dziar­ki wody potocz­nie zwa­ne chil­le­ra­mi. Chło­dziar­ki do akwa­rium mor­skie­go i z wodą słod­ką są coraz czę­ściej spo­ty­ka­ne na naszym ryn­ku. SKiC Robert Apta­cy napra­wia ser­wi­su­je i moder­ni­zu­je chło­dziar­ki do akwa­rium w tym chło­dziar­ki TECO. Moc­ne stro­ny chło­dziar­ki TECO TR15 1. Chło­dziar­ka jest mała, ład­na. 2. Czy­tel­ny i pro­sty układ regu­la­cji tem­pe­ra­tu­ry opar­ty na ste­row­ni­ku elek­tro­nicz­nym. Sła­be stro­ny chło­dziar­ki TECO TR15

Dowiedz się więcej

Kontrola, serwis i naprawa chilller

Kontrola, serwis i naprawa chilller

Kon­ser­wa­cja chil­le­rów — jak dbać o swo­je urzą­dze­nie chłod­ni­cze? Chil­le­ry, zna­ne rów­nież jako agre­ga­ty wody lodo­wej, sta­no­wią klu­czo­wy ele­ment wie­lu sys­te­mów chłod­ni­czych. Dla­te­go, kon­tro­la i ser­wis tych urzą­dzeń jest nie­zbęd­na do ich pra­wi­dło­we­go funk­cjo­no­wa­nia. W tym arty­ku­le dowiesz się, jakie czyn­no­ści ser­wi­so­we są nie­zbęd­ne dla two­je­go chil­le­ra oraz jakie korzy­ści przy­no­si regu­lar­na kon­ser­wa­cja. 1. Mycie skra­pla­czy Mycie skra­pla­czy jest klu­czo­wym ele­men­tem kon­ser­wa­cji chil­le­rów. Regu­lar­ne czysz­cze­nie skra­pla­czy zapew­nia, że urzą­dze­nie dzia­ła z mak­sy­mal­ną wydaj­no­ścią, co przekłada…

Dowiedz się więcej