Naprawa TechnoTrans Beta C 200L

Zosta­li­śmy popro­sze­ni o usu­nię­cie awa­rii w nawil­ża­czu off­se­to­wym Tech­no­Trans Beta C 200 L Heidel­berg Com­bi­Star  Prze­gląd zero­wy nawil­ża­cza Tech­no­Trans Beta C 200 L Agre­gat chłod­ni­czy nawil­ża­cza pra­cu­je nie­wy­daj­nie ze wzglę­du na brak czyn­ni­ka chłod­ni­cze­go. We wzier­ni­ku insta­la­cji fre­ono­wej za skra­pla­czem widać dużo gazu zamiast cie­czy. Sprę­żar­ki zaczy­na­ją już pra­co­wać nie rów­no, zaczy­na­ją się nad­mier­nie grzać a sys­tem chło­dze­nia jest już bar­dzo nie wydaj­ny. W wyni­ku nad­mier­nej tem­pe­ra­tu­ry wody w sys­te­mie chło­dze­nia wał­ków nawil­żacz zaczy­na zgła­szać inne…

Dowiedz się więcej

Serwis nawilżacza offsetowego TechnoTrans Beta d 20L

Serwis nawilżacza offsetowego TechnoTrans Beta d 20L

Ser­wis nawil­ża­cza off­se­to­we­go Tech­no­Trans Beta d 20L | SKiC Robert Apta­cy — Chłod­nic­two prze­my­sło­we Wraz z fir­mą Chil­ler­Tech zosta­li­śmy popro­sze­ni o usu­nię­cie awa­rii w nawil­ża­czu off­se­to­wym Tech­no­trans beta d 20L. Po przy­jeź­dzie na miej­sce obsłu­ga urzą­dze­nia powie­dzia­ła nam że na ekra­nie urzą­dze­nia wid­nie­je ERROR 13. Powód wezwa­nia ser­wi­su do nawil­ża­cza off­se­to­we­go: Dozow­nik alko­ho­lu od dłuż­sze­go nie­wła­ści­wie pra­cu­je cza­sa­mi zawy­ża pomiar alko­ho­lu po chwi­li wręcz odwrot­nie pomiar wyka­zu­je 1 pro­cent stę­że­nia W tym momen­cie wypi­ja znacz­ną ilość…

Dowiedz się więcej

TechnoTrans HEIDELBERG CombiStar Beta C 240G

TechnoTrans HEIDELBERG CombiStar Beta C 240G

Tech­no­Trans HEIDELBERG Com­bi­Star Beta C 240G | SKiC Robert Apta­cy Na zle­ce­nie i przy wspól­nej współ­pra­cy z Naszym part­ne­rem fir­mą Chil­ler­Tech — auto­ry­zo­wa­nym ser­wi­sem urzą­dzeń chłod­ni­czych doko­na­li­śmy napra­wy nawil­ża­cza off­se­to­we­go Tech­no­Trans Heiden­berg Com­bi­Star Beta c 240G.  Prze­gląd zero­wy nawil­ża­cza Tech­no­Trans Beta C 240G Nasze fir­my zosta­ły zapro­szo­ne do nie­wła­ści­wie dzia­ła­ją­ce­go nawil­ża­cza jed­nak trzy dni przed nami urzą­dze­nie było remon­to­wa­ne przez jed­ną z Kra­kow­skich firm chłod­ni­czych. Napra­wa pole­ga­ła na wymia­nie dwóch kom­pre­so­rów — sprę­ża­rek Com­pres­sor Dan­foss MTZ72HN4AVE jed­nak układ wciąż…

Dowiedz się więcej

TechnoTrans Heidelberg beta c120L

TechnoTrans Heidelberg beta c120L

Ser­wis i napra­wa Tech­no­Trans Heidel­berg beta.c 120L | SKiC Robert Apta­cy — Ser­wis i napra­wa agre­ga­tów wody lodo­wej W ostat­nim cza­sie głów­nym zada­niem Naszej Fir­my był kom­plek­so­wy ser­wis i napra­wa nawil­ża­cza off­se­to­we­go Tech­no­Trans beta.c 120L. Funk­cją tego urzą­dze­nia nato­miast jest chło­dze­nie maszy­ny poli­gra­ficz­nej mar­ki Heidel­berg. Po roz­mo­wie z obsłu­gą tech­nicz­ną zosta­li­śmy poin­for­mo­wa­ni, iż pro­blem ten poja­wiał się już od dłuż­sze­go cza­su. Pomi­mo to obsłu­ga kaso­wa­ła alarm przez co urzą­dze­nie ponow­nie “przez jakiś okres cza­su” mogło…

Dowiedz się więcej

TechnoTrans beta c 400

TechnoTrans beta c 400

Tech­no­Trans beta c 400 G pro | Alco con­trol valve EX8-U21 Nasz ser­wis wraz z fir­mą Chil­ler­Tech Wik­tor Apta­cy zosta­li­śmy popro­sze­ni o napra­wę nawil­ża­cza off­se­to­we­go Tech­no­Trans beta c 400 G pro. Naszym zada­niem jest wymia­na uszko­dzo­ne­go zawo­ru Alco con­trol valve EX8-U21. Prze­gląd zero­wy Tech­no­Trans beta c 400 Poprzed­ni ser­wis stwier­dził że zawór Alco con­trol valve EX8-U21 odpo­wie­dzial­ny za wydaj­ność chło­dze­nia agre­ga­tu wody lodo­wej jest uszko­dzo­ny dla­te­go nawil­żacz nie chło­dzi wszyst­kich sek­cji. Rze­czy­wi­ście zawór Alco con­trol valve…

Dowiedz się więcej

Przegląd inspekcyjny TechnoTrans

Przegląd inspekcyjny TechnoTrans

Wio­sen­ny prze­gląd inspek­cyj­ny nawil­ża­czy off­se­to­wych Tech­no­trans spraw­dze­nie sta­nu tech­nicz­ne­go maszy­ny, okre­śle­nie stop­nia zuży­cia poszcze­gól­nych ele­men­tów oraz ich kom­plet­no­ści   Wycho­dząc naprze­ciw naszym sta­łym i nowym klien­tom SKiC Robert Apta­cy zaofe­ro­wa­ła tej wio­sny w bar­dzo atrak­cyj­nych cenach inspek­cyj­ny prze­gląd tech­nicz­ny nawil­ża­czy off­se­to­wych TECHNOTRANS, BALDWIN, Quint itd Calyp­so oraz MGE  W skład usłu­gi wcho­dzi Kon­tro­la ogól­na urzą­dze­nia Mycie ukła­du nawil­ża­nia z wyko­rzy­sta­niem środ­ka myją­ce­go o dużej sku­tecz­no­ści Kon­tro­la wydaj­no­ści pomp obie­go­wych środ­ka zwil­ża­ją­ce­go oraz pomp w obwo­dzie tem­pe­ra­cji o…

Dowiedz się więcej

TechnoTrans alpha d 40 1 MRO

TechnoTrans alpha d 40 1 MRO

Napra­wa i ser­wis nawil­ża­czy off­se­to­wych Tech­no­Trans Bal­dwin i innych chło­dzia­rek wody. Już od roku 2004 SKiC Robert Apta­cy napra­wia i ser­wi­su­je maszy­ny poli­gra­ficz­ne na tere­nie całej POLSKI w arty­ku­le tym opi­sze­my awa­rie nawil­ża­cza off­se­to­we­go Tech­no­Trans alpha d 40 1 MRO. Schła­dzasz wody Tech­no­Trans alpha d 40 1 MRO to dość czę­sto spo­ty­ka­ny pod­ze­spół dru­ka­rek off­se­to­wych, cha­rak­te­ry­zu­je się solid­nym wyko­na­niem i sto­sun­ko­wo małą zawod­no­ścią. Z przy­kro­ścią stwier­dzam, że nie­wie­le DRUKARNI nie dba o urzą­dze­nia nie wymie­nia fil­trów nie…

Dowiedz się więcej

Technotrans alpha c 120–6 L

Technotrans alpha c 120–6 L

Tech­no­trans alpha c 120–6 L — wymia­na wymien­ni­ka pły­to­we­go i moder­ni­za­cja ukłą­du chło­dze­nia  wymia­na wymien­ni­ka pły­to­we­go Nasz ser­wis został popro­szo­ny o napra­wę Tech­no­trans alpha c 120–6 L a dokład­nie o zlo­ka­li­zo­wa­nie miej­sca wycie­ku czyn­ni­ka chłod­ni­cze­go i usu­nię­cie nie­szczel­no­ści. Zle­ce­nio­daw­ca przed naszą wizy­tą sko­rzy­stał z pomo­cy zaprzy­jaź­nio­nej fir­my kli­ma­ty­za­cyj­nej do usu­nię­cia awa­rii jed­nak brak doświad­cze­nia i zni­ko­ma zna­jo­mość chłod­nic­twa zemści­ła się natych­mia­sto­wym remon­tem. Błę­dy któ­re zosta­ły popeł­nio­ne przez naszych poprzed­ni­ków: — doko­na­na pró­ba szczel­no­ści z wykorzystaniem…

Dowiedz się więcej

Serwis TechnoTrans FK-S4000

Serwis TechnoTrans FK-S4000

Ser­wis Kli­ma­ty­za­cji i Chłod­nic­twa Robert Apta­cy napra­wia, moder­ni­zu­je i ser­wi­su­je nawil­ża­cze off­se­to­we fir­my Tech­no­Trans wszyst­kich typów w tym rów­nież FK-S4000. Chło­dziar­ki wody Tech­no­Trans FK-S4000 wypo­sa­żo­ne w dozow­nik bufo­ru oraz dozow­ni­ki alko­ho­lu są bar­dzo dobrym pro­duk­tem któ­ry bez­a­wa­ryj­nie pra­cu­je przez wie­le lat jed­nak bar­dzo czę­sto ze wzglę­du na niski poziom pre­wen­cji dzia­łu tech­nicz­ne­go ule­ga­ją awa­rii przez pył, luź­ne sty­ki insta­la­cji elek­trycz­nej. Ser­wis Tech­no­Trans FK-S4000MRM Nasz ser­wis ofe­ru­je naszym teraź­niej­szym i przy­szłym klien­tom okre­so­wy ser­wis nawilżaczy…

Dowiedz się więcej

Serwis nawilżaczy maszyn poligraficznych

Serwis nawilżaczy maszyn poligraficznych

Napra­wa i ser­wis nawil­ża­czy maszyn poli­gra­ficz­nych  Świad­czy­my pro­fe­sjo­nal­ną usłu­gę napra­wy agre­ga­tów chłod­ni­czych maszyn off­se­to­wych sto­so­wa­nych w dru­kar­niach i zakła­dach poli­gra­ficz­nych na tere­nie War­sza­wy a tak­że w całej Pol­sce. Pra­gnie­my zazna­czyć, że posia­daj­my duże doświad­cze­nie w napra­wach sys­te­mów chło­dze­nia  Man Roland, Heidel­berg, Tech­no­Trans, Kodak NexPress, Bal­dwin, MGE, Quint itd Calyp­so. Ofe­ru­je­my: Pil­na napra­wa sprzę­tu chłod­ni­cze­go z wyko­rzy­sta­niem ory­gi­nal­nych pod­ze­spo­łów lub zastą­pie­nie ich wyso­kiej kla­sy zamien­ni­ka­mi. Ser­wis nawil­ża­czy maszyn poli­gra­ficz­nych. Zapew­nia­my pełen ser­wis urzą­dzeń chłod­ni­czych czy­li utrzy­ma­nia sprzętu…

Dowiedz się więcej
1 2