Serwis chłodziarek oleju

Serwis chłodziarek oleju

Ser­wis chło­dzia­rek ole­ju i chło­dzia­rek pły­nów wiert­ni­czych | SKiC Robert Apta­cy — Chłod­nic­two prze­my­sło­we Nasz ser­wis już od roku 2005 napra­wia i ser­wi­su­je agre­ga­ty chłod­ni­cze sto­so­wa­ne w prze­my­śle jako wytwor­ni­ce wody lodo­wej ina­czej chil­le­ry. Agre­ga­ty wody lodo­wej zna­la­zły zasto­so­wa­nie w prze­my­śle nie tyl­ko jako schła­dza­cze wody na potrze­by kli­ma­ty­za­cji, wen­ty­la­cji a nawet chłod­nic­twa. Dzię­ki zasto­so­wa­niu innych wymien­ni­ków cie­pła chil­le­ry te moż­na wyko­rzy­stać do wychło­dze­nia róż­nych cie­czy na przy­kład pły­nów wiert­ni­czych lub ole­ju. SKiC Robert Apta­cy oferuje:…

Dowiedz się więcej

Kontrola, serwis i naprawa chilller

Kontrola, serwis i naprawa chilller

Kon­ser­wa­cja chil­le­rów — jak dbać o swo­je urzą­dze­nie chłod­ni­cze? Chil­le­ry, zna­ne rów­nież jako agre­ga­ty wody lodo­wej, sta­no­wią klu­czo­wy ele­ment wie­lu sys­te­mów chłod­ni­czych. Dla­te­go, kon­tro­la i ser­wis tych urzą­dzeń jest nie­zbęd­na do ich pra­wi­dło­we­go funk­cjo­no­wa­nia. W tym arty­ku­le dowiesz się, jakie czyn­no­ści ser­wi­so­we są nie­zbęd­ne dla two­je­go chil­le­ra oraz jakie korzy­ści przy­no­si regu­lar­na kon­ser­wa­cja. 1. Mycie skra­pla­czy Mycie skra­pla­czy jest klu­czo­wym ele­men­tem kon­ser­wa­cji chil­le­rów. Regu­lar­ne czysz­cze­nie skra­pla­czy zapew­nia, że urzą­dze­nie dzia­ła z mak­sy­mal­ną wydaj­no­ścią, co przekłada…

Dowiedz się więcej