Naprawa chiller TRANE EGAN200

Naprawa chiller TRANE EGAN200

5 / 5 ( 84 votes ) Napra­wa nie­szczel­no­ści agre­ga­tu wody lodo­wej TRANE EGAN200. Nasz ser­wis został popro­szo­ny o usu­nię­cie awa­rii wytwor­ni­cy wody lodo­wej Tra­ne w try­bie doraź­nym. Po doko­na­niu eks­per­ty­zy i prze­glą­du zero­we­go Nasz ser­wis stwier­dził roz­sz­czel­nie­nie w ukła­dzie fre­ono­wym. Na wsku­tek drgań popę­ka­ły rur­ki skra­pla­cza aż w dwóch miej­scach ponad­to zagro­żo­ne pęk­nię­ciem był kolej­ne dwie. Sta­ra insta­la­cja fre­ono­wa a mia­no­wi­cie rur­ki mie­dzia­ne bar­dzo źle się spa­wa nale­ży użyć odpo­wied­nie­go sre­bra a po spa­wa­niu należy…

Więcej

Naprawa Baldwin

Naprawa Baldwin

Napra­wa Bal­dwin Ser­wis napraw­czy nawil­ża­czy sto­so­wa­nych w poli­gra­fii koniecz­nie zadzwoń jeśli masz pro­blem ze swo­im schła­dza­czem wody Napra­wa i ser­wis schła­dza­czy wody Bal­dwin Schła­dza­cze wody Bal­dwin są nie­za­stą­pio­ne w pie­kar­niach, dru­kar­niach, cukier­niach, a tak­że wie­lu innych zakła­dach prze­my­sło­wych – wszę­dzie tam, gdzie w insta­la­cjach maszyn pro­duk­cyj­nych nie­zbęd­na jest zarów­no zim­na, jak i gorą­ca woda.  Schła­dza­cze Bal­dwin cechu­ją się m.in. wyso­ką wydaj­no­ścią i pre­cy­zyj­nym regu­lo­wa­niem tem­pe­ra­tu­ry wody. Jed­nak­że są to tak­że urzą­dze­nia o wiel­kiej mocy i skom­pli­ko­wa­nej budowie,…

Więcej

Naprawa chiller

Naprawa chiller

5 / 5 ( 6 votes ) Nasz ser­wis od roku 2004 napra­wia i ser­wi­su­je wytwor­ni­ce wody lodo­wej potocz­nie zwa­ne chil­le­ra­mi. Napra­wia­my chil­le­ry więk­szo­ści pro­du­cen­tów wystę­pu­ją­ce na naszym ryn­ku od TRANE, EMICON, LENOX, CARRIER itd… Naszym klien­tom oprócz usłu­gi napra­wy chil­ler ofe­ru­je­my rów­nież takie usłu­gi jak: Okre­so­wy prze­gląd wytwor­nic wody lodo­wej Pełen ser­wis i dozór tech­nicz­ny agre­ga­tów wody lodo­wej Remont i moder­ni­za­cja chil­ler Zakres czyn­no­ści wcho­dzą­cych w skład prze­glą­du agre­ga­tu wody lodo­wej • Kon­tro­la zabru­dze­nia parownika…

Więcej