HYFRA VWK70-DO‑S

HYFRA VWK70-DO‑S

Ser­wi­so­wa­nie chil­ler HYFRA VWK70: Kom­plek­so­wy prze­wod­nik Chil­le­ry, bio­rąc pod uwa­gę ich klu­czo­wą rolę w wie­lu sys­te­mach chłod­ni­czych, sta­no­wią waż­ny ele­ment w prze­my­śle. Dla­te­go też, dba­nie o ich stan tech­nicz­ny i regu­lar­ne ser­wi­so­wa­nie, takie jak ser­wi­so­wa­nie chil­ler HYFRA VWK70, jest nie tyl­ko koniecz­no­ścią, ale rów­nież inwe­sty­cją w dłuż­szą żywot­ność urzą­dze­nia. W tym arty­ku­le, chcie­li­by­śmy przy­bli­żyć, jak pra­wi­dło­wo ser­wi­so­wać te urzą­dze­nia. Przede wszyst­kim sku­pi­my się na myciu skra­pla­cza, kon­tro­li szczel­no­ści ukła­du fre­ono­we­go i innych klu­czo­wych aspek­tach. Wprowadzenie…

Dowiedz się więcej

Serwis chiller Hyfra SVK270

Serwis chiller Hyfra SVK270

Ser­wis chi­ler Hyfra SVK270‑1‑S | SKiC Robert Apta­cy — Ser­wis i napra­wa agre­ga­tów wody lodo­wej Ostat­ni­mi cza­sy głów­nym zada­niem Naszej fir­my był kom­plek­so­wy ser­wis i pró­ba napra­wy urzą­dze­nia jakim jest chil­ler Hyfra SVK270‑1‑S. Sam chil­ler nie­ste­ty przed Naszą inter­wen­cją znaj­do­wał się w dość skraj­nym sta­nie. Po roz­mo­wie z obsłu­gą tech­nicz­ną zosta­li­śmy poin­for­mo­wa­ni, iż jeste­śmy już kolej­ną, a mia­no­wi­cie trze­cią z rzę­du fir­mą, któ­ra pró­bu­je się pod­jąć napra­wy tego urzą­dze­nia. Nie­ste­ty poprzed­nie fir­my pod­cho­dzi­ły do tego…

Dowiedz się więcej

Serwis chiller HYFRA SVK540‑1–2‑5

Serwis chiller HYFRA SVK540‑1–2‑5

Napra­wa i ser­wis chil­ler HYFRA SVK540‑1–2‑5 | SKiC Robert Apta­cy — Chłod­nic­two prze­my­sło­we Wraz z fir­mą Chil­ler­Tech zosta­li­śmy popro­sze­ni o napra­wę i pełen ser­wis chil­ler HYFRA SVK540‑1–2‑5. Urzą­dze­nie nie pra­cu­je a obsłu­ga nie ma poję­cia o przy­czy­nie awa­rii, nie umie okre­ślić jakie błę­dy gene­ru­je panel ste­row­ni­czy.   Prze­gląd zero­wy — eks­per­ty­za chil­ler HYFRA SVK540‑1–2‑5 Chil­ler stoi w błę­dzie “za niskie ciśnie­nie gazu LP”. Jed­nak w ukła­dzie mamy pra­wie 7,8 bara ciśnie­nia, przy sto­ją­cej maszy­nie.  Niewłaściwie…

Dowiedz się więcej

HYFRA SIGMA 16‑S

HYFRA SIGMA 16‑S

Ser­wis HYFRA SIGMA 16‑S chło­dze­nie lase­ra BLM LT-FREE | SKiC Robert Apta­cy SKiC Robert Apta­cy wraz z fir­mą Chil­ler­Tech zosta­li­śmy popro­sze­ni o napra­wę i ser­wis chil­ler HYFRA Sig­ma 16‑s. Agre­gat wody lodo­wej ma za zada­nie wychło­dzić laser BLM Gro­up LT-FREE.  Prze­gląd zero­wy wytwor­ni­cy wody lodo­wej HYFRA SIGMA 16‑S Prze­sym­pa­tycz­ny i bar­dzo pomoc­ny pra­cow­nik tech­nicz­ny zle­ce­nio­daw­cy dokład­nie wytłu­ma­czył Nam co się dzia­ło z urzą­dze­niem. We wła­snym zakre­sie przed Naszym przy­by­ciem sam otwo­rzył urzą­dze­nie i odna­lazł miejsce…

Dowiedz się więcej