Serwis maszyn poligraficznych Alcosmart AZR CAN II

Serwis maszyn poligraficznych Alcosmart AZR CAN II

Ser­wis maszyn poli­gra­ficz­nych Alco­smart AZR CAN II | SKiC Robert Apta­cy Ser­wis maszyn poli­gra­ficz­nych wyma­ga wie­dzy, doświad­cze­nia i pre­cy­zji. Firm SKiC ma w swo­im dorob­ku licz­ne ser­wi­sy takich i podob­nych maszyn. *tu lin­ki do podob­nych napraw ser­wi­so­wych Już od kil­ku­na­stu lat napra­wia­my dozow­ni­ki alko­ho­lu Alco­smart AZR wszyst­kich typów. Ser­wis maszyn poli­gra­ficz­nych jest powiem coraz częst­szym zle­ce­niem na ryn­ku. Urzą­dze­nia te są sto­so­wa­ne w maszy­nach poligraficznych/offsetowych, a dokład­nie w chło­dziar­kach i sta­bi­li­za­to­rach tem­pe­ra­tu­ry Tech­no­Trans. Ostat­nio do Nasze­go ser­wi­su dotarł Alco­smart AZR CAN II Prze­gląd zerowy…

Dowiedz się więcej

Naprawa Alcosmart AZR

Naprawa Alcosmart AZR

Napra­wa Alco­smart AZR Napra­wa i ser­wis dozow­ni­ka alko­ho­lu Alco­smart AZR Zgło­sze­nie awa­rii napra­wa Alco­smart AZR Przy­czy­na zgło­sze­nia do napra­wy | ser­wi­su /opis klienta/ Urzą­dze­nie od dłuż­sze­go cza­su prze­kła­my­wa­ło war­to­ści wska­za­nia błąd nawet o 8%, w ostat­nim cza­sie Tech­no­trans wypił całą butle alko­ho­lu, ser­wi­sant z innej fir­my “oczy­wi­ście od maszyn poli­gra­ficz­nych” zade­kla­ro­wał pomoc coś zro­bił i nasz dozow­nik dozow­nik zupeł­nie zwa­rio­wał, wska­zu­je jakieś błę­dy (prze­sy­łam zdję­cia w załącz­ni­ku, pierw­sze dwa zdję­cia tak jak Pan pro­sił zdję­cie poglą­do­we i zdjęcie…

Dowiedz się więcej