Naprawa lodówek samochodowych – usługa drzwi w drzwi

Naprawa lodówek samochodowych – usługa drzwi w drzwi

Napra­wa lodó­wek samo­cho­do­wych Pola­nów k. Kosza­li­na tel: 794 777 508 Napra­wa lodó­wek samo­cho­do­wych z całej Pol­ski odbiór i dosta­wa lodów­ki “drzwi w drzwi” Lodów­ki z tere­nu całej Pol­ski odbie­ra­my od klien­ta i po napra­wie dostar­cza­my z powro­tem lub pod wska­za­ny adres na tere­nie Pol­ski. Wystar­czy zgło­sić uszko­dzo­ną lodów­kę samo­cho­do­wą i zamó­wić usłu­gę w naszym For­mu­la­rzu Zgło­sze­nio­wym Pra­gnie­my zazna­czyć że ter­min reali­za­cji usłu­gi zale­ży od pozio­mu skom­pli­ko­wa­nia uster­ki, rodza­ju czę­ści zamien­nych i dostęp­no­ści tych czę­ści. Kon­takt z serwisem…

Więcej

Spawanie lodówek samochodowych

Spawanie lodówek samochodowych

Napra­wa lodó­wek samo­cho­do­wych Pola­nów k. Kosza­li­na tel: 794 777 508 Spa­wa­nie lodów­ki samo­cho­do­wej sprę­żar­ko­wej — spa­wa­my insta­la­cje fre­ono­wą i lutu­je­my alu­mi­nium Ser­wis Kli­ma­ty­za­cji i Chłod­nic­twa Robert Apta­cy napra­wa i ser­wis lodó­wek samo­cho­do­wych, napra­wa lodó­wek  tury­stycz­nych i prze­no­śnych napra­wa lodó­wek i zamra­ża­rek elek­trycz­nych —  sprę­żar­ko­wych                                          12,  24 VDC i 230 VAC  SCANIA, MAN, MERCEDES, RENAULT, VOLVO, IVECO, DAF nie napra­wia­my lodó­wek absorp­cyj­nych w usłu­dze napraw­czej nie myje­my lodó­wek koszt umy­cia lodów­ki to jedy­ne 35 zł net­to   Brak czynnika…

Więcej

Naprawa lodówek samochodowych wymiana sprężarki

Naprawa lodówek samochodowych wymiana sprężarki

Napra­wa lodó­wek samo­cho­do­wych Pola­nów k. Kosza­li­na tel: 794 777 508 Wymia­na sprę­żar­ki lodów­ka TIR Ser­wis Kli­ma­ty­za­cji i Chłod­nic­twa Robert Apta­cy napra­wa i ser­wis lodó­wek samo­cho­do­wych, napra­wa lodó­wek  tury­stycz­nych i prze­no­śnych napra­wa lodó­wek i zamra­ża­rek elek­trycz­nych —  sprę­żar­ko­wych  12,  24 VDC i 230 VAC SCANIA, MAN, MERCEDES, RENAULT, VOLVO, IVECO, DAF nie napra­wia­my lodó­wek absorp­cyj­nych w usłu­dze napraw­czej nie myje­my lodó­wek koszt umy­cia lodów­ki to jedy­ne 35 zł net­to   Bar­dzo czę­sto do nasze­go ser­wi­su tra­fia­ją lodów­ki samo­cho­do­we i lodów­ki turystyczne…

Więcej

Naprawa lodówek samochodowych Tir

Naprawa lodówek samochodowych Tir

Napra­wa lodó­wek samo­cho­do­wych Pola­nów k. Kosza­li­na tel: 794 777 508 Napra­wa lodó­wek samo­cho­do­wych Tir  Miesz­kasz lub masz fir­mę na pomo­rzu — zepsu­ła ci się lodów­ka samo­cho­do­wa koniecz­nie skon­tak­tuj się z nami gwa­ran­tu­je­my szyb­ką i pro­fe­sjo­nal­ną napra­wę i ser­wis lodó­wek samo­cho­do­wych i tury­stycz­nych Napra­wa lodó­wek samo­cho­do­wych TIR  Sza­now­ni Pań­stwo wycho­dząc naprze­ciw naszym klien­tom mamy zaszczyt zapro­sić Pań­stwa do korzy­sta­nia z usług naszej nowej pla­ców­ki stwo­rzo­nej spe­cjal­nie dla klien­tów woje­wódz­twa zachod­nio­po­mor­skie­go i woje­wództw przy­le­głych. W ser­wi­sie tym ofe­ru­je­my usłu­gę naprawy…

Więcej