Naprawa TechnoTrans Beta C 200L

Zosta­li­śmy popro­sze­ni o usu­nię­cie awa­rii w nawil­ża­czu off­se­to­wym Tech­no­Trans Beta C 200 L Heidel­berg Com­bi­Star  Prze­gląd zero­wy nawil­ża­cza Tech­no­Trans Beta C 200 L Agre­gat chłod­ni­czy nawil­ża­cza pra­cu­je nie­wy­daj­nie ze wzglę­du na brak czyn­ni­ka chłod­ni­cze­go. We wzier­ni­ku insta­la­cji fre­ono­wej za skra­pla­czem widać dużo gazu zamiast cie­czy. Sprę­żar­ki zaczy­na­ją już pra­co­wać nie rów­no, zaczy­na­ją się nad­mier­nie grzać a sys­tem chło­dze­nia jest już bar­dzo nie wydaj­ny. W wyni­ku nad­mier­nej tem­pe­ra­tu­ry wody w sys­te­mie chło­dze­nia wał­ków nawil­żacz zaczy­na zgła­szać inne…

Dowiedz się więcej

Serwis nawilżacza offsetowego TechnoTrans Beta d 20L

Serwis nawilżacza offsetowego TechnoTrans Beta d 20L

Ser­wis nawil­ża­cza off­se­to­we­go Tech­no­Trans Beta d 20L | SKiC Robert Apta­cy — Chłod­nic­two prze­my­sło­we Wraz z fir­mą Chil­ler­Tech zosta­li­śmy popro­sze­ni o usu­nię­cie awa­rii w nawil­ża­czu off­se­to­wym Tech­no­trans beta d 20L. Po przy­jeź­dzie na miej­sce obsłu­ga urzą­dze­nia powie­dzia­ła nam że na ekra­nie urzą­dze­nia wid­nie­je ERROR 13. Powód wezwa­nia ser­wi­su do nawil­ża­cza off­se­to­we­go: Dozow­nik alko­ho­lu od dłuż­sze­go nie­wła­ści­wie pra­cu­je cza­sa­mi zawy­ża pomiar alko­ho­lu po chwi­li wręcz odwrot­nie pomiar wyka­zu­je 1 pro­cent stę­że­nia W tym momen­cie wypi­ja znacz­ną ilość…

Dowiedz się więcej

Serwis maszyn poligraficznych Alcosmart AZR CAN II

Serwis maszyn poligraficznych Alcosmart AZR CAN II

Ser­wis maszyn poli­gra­ficz­nych Alco­smart AZR CAN II | SKiC Robert Apta­cy Ser­wis maszyn poli­gra­ficz­nych wyma­ga wie­dzy, doświad­cze­nia i pre­cy­zji. Firm SKiC ma w swo­im dorob­ku licz­ne ser­wi­sy takich i podob­nych maszyn. *tu lin­ki do podob­nych napraw ser­wi­so­wych Już od kil­ku­na­stu lat napra­wia­my dozow­ni­ki alko­ho­lu Alco­smart AZR wszyst­kich typów. Ser­wis maszyn poli­gra­ficz­nych jest powiem coraz częst­szym zle­ce­niem na ryn­ku. Urzą­dze­nia te są sto­so­wa­ne w maszy­nach poligraficznych/offsetowych, a dokład­nie w chło­dziar­kach i sta­bi­li­za­to­rach tem­pe­ra­tu­ry Tech­no­Trans. Ostat­nio do Nasze­go ser­wi­su dotarł Alco­smart AZR CAN II Prze­gląd zerowy…

Dowiedz się więcej

TechnoTrans HEIDELBERG CombiStar Beta C 240G

TechnoTrans HEIDELBERG CombiStar Beta C 240G

Tech­no­Trans HEIDELBERG Com­bi­Star Beta C 240G | SKiC Robert Apta­cy Na zle­ce­nie i przy wspól­nej współ­pra­cy z Naszym part­ne­rem fir­mą Chil­ler­Tech — auto­ry­zo­wa­nym ser­wi­sem urzą­dzeń chłod­ni­czych doko­na­li­śmy napra­wy nawil­ża­cza off­se­to­we­go Tech­no­Trans Heiden­berg Com­bi­Star Beta c 240G.  Prze­gląd zero­wy nawil­ża­cza Tech­no­Trans Beta C 240G Nasze fir­my zosta­ły zapro­szo­ne do nie­wła­ści­wie dzia­ła­ją­ce­go nawil­ża­cza jed­nak trzy dni przed nami urzą­dze­nie było remon­to­wa­ne przez jed­ną z Kra­kow­skich firm chłod­ni­czych. Napra­wa pole­ga­ła na wymia­nie dwóch kom­pre­so­rów — sprę­ża­rek Com­pres­sor Dan­foss MTZ72HN4AVE jed­nak układ wciąż…

Dowiedz się więcej

TechnoTrans Heidelberg beta c120L

TechnoTrans Heidelberg beta c120L

Ser­wis i napra­wa Tech­no­Trans Heidel­berg beta.c 120L | SKiC Robert Apta­cy — Ser­wis i napra­wa agre­ga­tów wody lodo­wej W ostat­nim cza­sie głów­nym zada­niem Naszej Fir­my był kom­plek­so­wy ser­wis i napra­wa nawil­ża­cza off­se­to­we­go Tech­no­Trans beta.c 120L. Funk­cją tego urzą­dze­nia nato­miast jest chło­dze­nie maszy­ny poli­gra­ficz­nej mar­ki Heidel­berg. Po roz­mo­wie z obsłu­gą tech­nicz­ną zosta­li­śmy poin­for­mo­wa­ni, iż pro­blem ten poja­wiał się już od dłuż­sze­go cza­su. Pomi­mo to obsłu­ga kaso­wa­ła alarm przez co urzą­dze­nie ponow­nie “przez jakiś okres cza­su” mogło…

Dowiedz się więcej

TechnoTrans beta c 400

TechnoTrans beta c 400

Tech­no­Trans beta c 400 G pro | Alco con­trol valve EX8-U21 Nasz ser­wis wraz z fir­mą Chil­ler­Tech Wik­tor Apta­cy zosta­li­śmy popro­sze­ni o napra­wę nawil­ża­cza off­se­to­we­go Tech­no­Trans beta c 400 G pro. Naszym zada­niem jest wymia­na uszko­dzo­ne­go zawo­ru Alco con­trol valve EX8-U21. Prze­gląd zero­wy Tech­no­Trans beta c 400 Poprzed­ni ser­wis stwier­dził że zawór Alco con­trol valve EX8-U21 odpo­wie­dzial­ny za wydaj­ność chło­dze­nia agre­ga­tu wody lodo­wej jest uszko­dzo­ny dla­te­go nawil­żacz nie chło­dzi wszyst­kich sek­cji. Rze­czy­wi­ście zawór Alco con­trol valve…

Dowiedz się więcej

Przegląd inspekcyjny TechnoTrans

Przegląd inspekcyjny TechnoTrans

Wio­sen­ny prze­gląd inspek­cyj­ny nawil­ża­czy off­se­to­wych Tech­no­trans spraw­dze­nie sta­nu tech­nicz­ne­go maszy­ny, okre­śle­nie stop­nia zuży­cia poszcze­gól­nych ele­men­tów oraz ich kom­plet­no­ści   Wycho­dząc naprze­ciw naszym sta­łym i nowym klien­tom SKiC Robert Apta­cy zaofe­ro­wa­ła tej wio­sny w bar­dzo atrak­cyj­nych cenach inspek­cyj­ny prze­gląd tech­nicz­ny nawil­ża­czy off­se­to­wych TECHNOTRANS, BALDWIN, Quint itd Calyp­so oraz MGE  W skład usłu­gi wcho­dzi Kon­tro­la ogól­na urzą­dze­nia Mycie ukła­du nawil­ża­nia z wyko­rzy­sta­niem środ­ka myją­ce­go o dużej sku­tecz­no­ści Kon­tro­la wydaj­no­ści pomp obie­go­wych środ­ka zwil­ża­ją­ce­go oraz pomp w obwo­dzie tem­pe­ra­cji o…

Dowiedz się więcej

Naprawa Alcosmart AZR

Naprawa Alcosmart AZR

Napra­wa Alco­smart AZR Napra­wa i ser­wis dozow­ni­ka alko­ho­lu Alco­smart AZR Zgło­sze­nie awa­rii napra­wa Alco­smart AZR Przy­czy­na zgło­sze­nia do napra­wy | ser­wi­su /opis klienta/ Urzą­dze­nie od dłuż­sze­go cza­su prze­kła­my­wa­ło war­to­ści wska­za­nia błąd nawet o 8%, w ostat­nim cza­sie Tech­no­trans wypił całą butle alko­ho­lu, ser­wi­sant z innej fir­my “oczy­wi­ście od maszyn poli­gra­ficz­nych” zade­kla­ro­wał pomoc coś zro­bił i nasz dozow­nik dozow­nik zupeł­nie zwa­rio­wał, wska­zu­je jakieś błę­dy (prze­sy­łam zdję­cia w załącz­ni­ku, pierw­sze dwa zdję­cia tak jak Pan pro­sił zdję­cie poglą­do­we i zdjęcie…

Dowiedz się więcej

TechnoTrans alpha d 40 1 MRO

TechnoTrans alpha d 40 1 MRO

Napra­wa i ser­wis nawil­ża­czy off­se­to­wych Tech­no­Trans Bal­dwin i innych chło­dzia­rek wody. Już od roku 2004 SKiC Robert Apta­cy napra­wia i ser­wi­su­je maszy­ny poli­gra­ficz­ne na tere­nie całej POLSKI w arty­ku­le tym opi­sze­my awa­rie nawil­ża­cza off­se­to­we­go Tech­no­Trans alpha d 40 1 MRO. Schła­dzasz wody Tech­no­Trans alpha d 40 1 MRO to dość czę­sto spo­ty­ka­ny pod­ze­spół dru­ka­rek off­se­to­wych, cha­rak­te­ry­zu­je się solid­nym wyko­na­niem i sto­sun­ko­wo małą zawod­no­ścią. Z przy­kro­ścią stwier­dzam, że nie­wie­le DRUKARNI nie dba o urzą­dze­nia nie wymie­nia fil­trów nie…

Dowiedz się więcej

Technotrans alpha c 120–6 L

Technotrans alpha c 120–6 L

Tech­no­trans alpha c 120–6 L — wymia­na wymien­ni­ka pły­to­we­go i moder­ni­za­cja ukłą­du chło­dze­nia  wymia­na wymien­ni­ka pły­to­we­go Nasz ser­wis został popro­szo­ny o napra­wę Tech­no­trans alpha c 120–6 L a dokład­nie o zlo­ka­li­zo­wa­nie miej­sca wycie­ku czyn­ni­ka chłod­ni­cze­go i usu­nię­cie nie­szczel­no­ści. Zle­ce­nio­daw­ca przed naszą wizy­tą sko­rzy­stał z pomo­cy zaprzy­jaź­nio­nej fir­my kli­ma­ty­za­cyj­nej do usu­nię­cia awa­rii jed­nak brak doświad­cze­nia i zni­ko­ma zna­jo­mość chłod­nic­twa zemści­ła się natych­mia­sto­wym remon­tem. Błę­dy któ­re zosta­ły popeł­nio­ne przez naszych poprzed­ni­ków: — doko­na­na pró­ba szczel­no­ści z wykorzystaniem…

Dowiedz się więcej
1 2